Analize și teste specifice deconatate pentru persoanele suspectate sau confirmate cu boli și afecțiuni alergice. Legea, promulgată de președinte

Persoanele suspectate sau confirmate cu boli și afecțiuni alergice vor beneficia de analize și teste specifice necesare diagnosticării decontate. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice.

Potrivit actului normativ, prin ordin al ministrului Sănătății se va înființa un registru electronic național de evidență și urmărire a afecțiunilor alergice și imunologice.

„Înregistrările în registru se fac de către medicii specialiști cu ocazia efectuării consultului medical, punerii diagnosticului, obținerii rezultatelor analizelor sau testelor recomandate, emiterea unor prescripții ori recomandări medicale precum și ori de câte ori constată ulterior modificarea datelor inițiale. Prin ordinul ministrului sănătății de înființare, organizare și funcționare a Registrului național de evidență și urmărire a afecțiunilor alergice și imunologice se prevăd bolile pentru care înregistrarea este obligatorie, precum și datele și informațiile cu caracter medical ce fac obiectul înregistrării”, se arată în lege.

De asemenea, persoanele care prezintă risc de şoc anafilactic beneficiază, anual şi în mod gratuit, de două doze de adrenalină pentru autoinjectare, în baza documentului medical eliberat de medicul specialist.

Conform legii, grădinițele și școlile vor trebui să le asigure copiilor diganosticați cu alergii un meniu care să țină cont de specificațiile medicului alergolog sau să le dea voie copiilor să vină de acasă cu mâncarea.

Vă prezentăm textul legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice:

Articol unic. – Legea nr. 4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 8 ianuarie 2021, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 5. – (1) În scop clinic, inclusiv pentru facilitarea consulturilor interdisciplinare și a cercetării în domeniul alergologie și imunologie clinică, se înființează și organizează, prin ordin al ministrului sănătății, în format electronic, Registrul național de evidență și urmărire a afecțiunilor alergice și imunologice.

(2) Înregistrările în registrul prevăzut la alin. (1) se fac de către medicii specialiști cu ocazia efectuării consultului medical, punerii diagnosticului, obținerii rezultatelor analizelor sau testelor recomandate, emiterea unor prescripții ori recomandări medicale precum și ori de câte ori constată ulterior modificarea datelor inițiale.

(3) Prin ordinul ministrului sănătății de înființare, organizare și funcționare a Registrului național de evidență și urmărire a afecțiunilor alergice și imunologice se prevăd bolile pentru care înregistrarea este obligatorie, precum și datele și informațiile cu caracter medical ce fac obiectul înregistrării.ˮ

2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 7. – (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar prevăzute la art. 6 lit. a) au obligaţia ca, pentru copiii diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni
alergice şi pentru cei care sunt suspectaţi a fi diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice, dovedite prin adeverinţă medicală emisă de medicul specialist, să asigure, după caz, toate mesele, conform programului la care este înscris copilul, sau posibilitatea pentru familie, părinţi, tutore ori reprezentant legal de a aduce în respectivele unităţi alimentele necesare hrănirii copiilor, în recipiente separate, servite individual. Instituţiile care au posibilitatea de pregătire a porţiilor individuale de hrană se asigură de faptul că mesele nu conţin ingredientele interzise a fi consumate, cuprinse în cadrul fişei cu alimente alergene a fiecărui copil, înmânată de familia/părinţii/tutorele/reprezentantul legal al copilului. Fac excepţie de la această obligaţie instituţiile care dau posibilitatea familiei/părinţilor/tutorelui/reprezentantului legal de a introduce în incinta lor alimentele necesare hrănirii copilului în recipiente individuale, fără îngrădirea, discriminarea sau condiţionarea acestora în vreun fel.

(2) Unităţile de învăţământ superior prevăzute la art. 6 lit. b) au obligaţia ca, pentru studenţii diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice şi pentru cei care sunt suspectaţi a fi diagnosticaţi cu boli sau afecţiuni alergice, dovedite prin adeverinţă medicală emisă de medicul specialist, să asigure, după caz, toate mesele, conform programului la care este înscris studentul, sau posibilitatea pentru acesta de a aduce în respectivele instituţii alimentele necesare hrănirii, în recipiente separate, servite individual. Instituţiile care asigură masă în regim de cantină se asigură de faptul că există cel puţin un preparat care nu conţine ingredientele interzise a fi consumate, cuprinse în cadrul fişei cu alimente alergene a fiecărui student, înmânată de acesta. Fac excepţie de la această obligaţie instituţiile care dau posibilitatea studentului de a introduce în incinta lor alimentele necesare hrănirii sale, în recipiente individuale, fără îngrădirea, discriminarea sau condiţionarea acestuia în vreun fel.

(3) Unităţile spitaliceşti prevăzute la art. 6 lit. c) asigură pacienţilor diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice şi celor care sunt suspectaţi a fi diagnosticaţi cu boli sau afecţiuni alergice toate mesele la care au dreptul pe perioada spitalizării, precum şi tratamentul medicamentos specific, care trebuie să nu conţină ingredientele interzise a fi consumate, potrivit fişei cu alimente alergene a fiecăruia. Porţiile demâncare sunt pregătite în recipiente separate, cu ustensile separate şi din alimente care nu conţin ingredientele interzise prin fişa de alergene pentru fiecare pacient. Pentru realizarea în cele mai bune condiţii a acestor acţiuni, unităţile spitaliceşti primesc instrucţiuni din partea direcţiei de sănătate publică şi, la cerere, pot beneficia de informare şi sprijin din partea asociaţiilor şi societăţilor cu expertiză în domeniu.

(4) Unităţile de cazare prevăzute la art. 6 lit. e) şi unităţile de alimentaţie publică care oferă servicii de masă preşcolarilor, şcolarilor sau studenţilor diagnosticaţi cu boli şi afecţiuni alergice sau celor care sunt suspectaţi a fi diagnosticaţi cu boli sau afecţiuni alergice, dovedite prin adeverinţă medicală emisă de medicul specialist, asigură toate mesele, conform programului, garantând hrana cu alimente care să nu conţină ingredientele interzise prin fişa medicală cu alergene a fiecărei persoane. În măsura în care acest lucru nu este posibil, unităţile respective permit aducerea şi servirea în incinta lor a porţiilor de hrană specifice. Aceste obligaţii sunt condiţionate de informarea, în prealabil, cu privire la persoanele diagnosticate sau care sunt suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice.

(5) Unităţile spitaliceşti de stat sau private prevăzute la art. 6 lit. c) şi cabinetele individuale de medicină de stat şi private, inclusiv cabinetele de medicină dentară de stat şi private, prevăzute la art. 6 lit. d), au obligaţia de a deţine în dotare cel puţin o doză de adrenalină pentru autoinjectare sau un alt preparat de adrenalină injectabilă, încadrate în termenul de valabilitate înscris pe ambalaj.”

3. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: Art. 9. – (1) Persoanelor care sunt suspectate a fi diagnosticate cu boli şiafecțiuni alergice le sunt decontate analizele şi testele specifice necesare diagnosticării. Analizele şi testele specifice minimale necesare diagnosticării se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) În baza recomandării Comisiei de alergologie și imunologie clinică a Ministerului Sănătății, setul de analize și teste specifice prevăzute la alin. (1) se completează prin Normele de aplicare ale Contractului cadru prevăzut de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

(3) Decontarea prevăzută la alin. (1) și (2) se realizează potrivit reglementărilor Contractului cadru și a Normelor sale de aplicar prevăzute de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

4. La articolul 10, alineatele (1) și (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „Art. 10. – (1) Persoanele care prezintă risc de şoc anafilactic beneficiază, anual şi în mod gratuit, de două doze de adrenalină pentru autoinjectare, în baza documentului medical eliberat de medicul specialist.
……………………………………………………………………………………………………..
(3) În fiecare dintre instituţiile şi unităţile prevăzute la art. 6 lit. a), b) și e) se impune existenţa a cel puţin unei doze de adrenalină pentru autoinjectare sau a altui preparat de adrenalină injectabilă, încadrate în termenul de valabilitate înscris pe ambalaj.”

5. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: Art. 11. – (1) În vederea organizării unor rețele medicale interdisciplinare necesare diagnosticării și tratării persoanelor cu boli și afecțiuni alergice și imunologice, prin ordin al ministrului sănătății, în funcție de criteriile stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, după caz, se va desemna o unitate medicală, publică sau privată, din centrele universitare care au facultăți de medicină, ca centru regional de alergologie și imunologie, sau se înființează, potrivit art. 172 alin. (6) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, un astfel de centru în cadrul unor unități medicale publice din centrele universitare care au facultăți de medicină.

(2) Criteriile în baza cărora o unitate medicală poate fi desemnată, respectiv aprobată, înființarea și organizarea unui centru regional de alergologie și imunologie sunt:
a) teritoriale;
b) specialitate și competență;
c) organizare și dotare;
d) specialitatea și gradele profesionale ale personalului medical.

(3) Modalitatea de organizare şi de funcționare a rețelelor interdisciplinare regionale prevăzute la alin. (l) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) În afara activităților medicale desfășurate în cadrul rețelei medicale interdisciplinare din raza sa de competență, centrele regionale de alergologie și imunologie, pot desfășura și următoarele activități:
a) elaborează protocoale operaționale de practică medicală pentru bolile alergice și imunologice severe sau dificil de controlat;
b) la solicitarea unităților medicale, coordonează metodologic, inclusiv prin elaborarea unor protocoale operaționale de practică medicală specifică unității medicale respective, activitatea de asistență medicală pentru pacienții cu boli și afecțiuni alergice și imunologice;
c) colaborează cu alte unități medicale din rețeaua medicală în vederea diagnosticării, tratării și monitorizării pacienților cu boli și afecțiuni alergice;
d) cercetare fundamentală, aplicativă și clinică în domeniul alergologie și imunologie;
e) sănătate publică și prevenție;
f) pregătirea studenților și a rezidenților din specialitatea „Alergologie și Imunologie Clinică” precum și a modulelor de specializare în alergologie și imunologie clinică a specialităților conexe;
g) organizarea periodică de cursuri pentru asigurarea educației medicale continue a medicilor, farmaciștilor precum și a asistenților medicali ori a altor profesioniști din sistemul de sănătate în domeniul alergologiei și imunologiei.

(5) Finanțarea centrelor regionale de alergologie și imunologie se asigură, după caz, din venituri proprii obținute din realizarea activităților prevăzute la alin. (4), de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății, în cazul participării lor la programele naționale de sănătate, precum și prin decontarea serviciilor medicale furnizate asiguraților, inclusiv prin intermediul rețelelor interdisciplinare, de către sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(6) Decontarea serviciilor medicale de către casele de asigurări de sănătate, pentru centrele regionale de alergologie și imunologie care au încheiat un contract cu o casă de asigurări de sănătate, se face potrivit prevederilor Contractului cadru și a Normelor sale de aplicare prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

6. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 12. – Lipsa dozei de adrenalină pentru autoinjectare sau a altui preparat de adrenalină injectabilă ori existenţa unei doze de adrenalină pentru autoinjectare sau a altui preparat de adrenalină injectabilă expirate, în una dintre instituţiile şi unităţile prevăzute la art. 6 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 20.000 lei.”

7. După articolul 13 se introduce un nou articol, art. 131 , cu următorul cuprins: „Art. 131 . – Contravențiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

8. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.

 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.