Corpul de control al ministrului Transporturilor a descoperit mai multe nereguli la Spitalul Witting

Corpul de control al ministrului Transporturilor a descoperit mai multe nereguli la Spitalul Witting Bucureşti, inclusiv la încheierea şi derularea unui contract privind achiziţionarea de echipamente de protecţie, unitatea medicală primind măşti FFP 2 neconforme. Astfel, membrii comisiei de evaluare au declarat câştigător un ofertant fără ca acesta să îndeplinească toate condiţiile, se arată în sinteza raportului de control. „Având în vedere indiciile constatate privind săvârşirea unor posibile infracţiuni (…) propunem sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la indiciile constatate”, scrie în document.

Potrivit Ministerului Transporturilor, echipa din cadrul ministerului care a făcut controlul la Spitaluil Witting a verificat, prin sondaj, un contract de furnizare din 21 septembrie 2020, încheiat de spital cu un furnizor.

Procedura aleasă a fost „negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ”, pentru achiziţionarea echipamentelor necesare, până la „iniţierea şi finalizarea unei proceduri de achiziţie, respectiv licitaţie deschisă sau procedură simplificată”. Valoarea totală a achiziţiei pentru contractul de furnizare şi a actului adiţional aferent este de 1.158.679,20 lei.

Durata contractului a fost stabilită iniţial până la 31 decembrie 2020, ulterior fiind prelungită până în 30 aprilie 2021, printr-un alt act adiţional.

„Menţionăm că nu au fost puse la dispoziţia echipei de control documente din care să rezulte modul în care au fost stabilite cantităţile necesare de echipamente medicale/dispozitive, în baza cărora au fost încheiate contractele cu furnizorii de materiale medicale. Totodată precizăm faptul că actul adiţional şi anexa acestuia nu conţin viza pentru control financiar preventiv şi nici semnătura persoanei împuternicite cu această atribuţie”, se arată în sinteza raportului întocmit în urma controlului.

Sursa citată precizează că, după ce s-a constatat lipsa vizei CFP de pe actul adiţional nr.1/31.12.2020 şi de pe anexa ataşată actului, ulterior, echipei de control i-a fost pus la dispoziţie actul adiţional menţionat cu viza CFP nr.357/03.03.2021.

„Apreciem că controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale şi nici verificarea operaţiunilor deja efectuate, în conformitate cu prevederile art.3 din Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. În atare situaţie, deficienţa constatată s-a menţinut, întrucât s-au încălcat prevederile Ordinul nr. 923/2014”, arată reprezentanţii Ministerului Transporturilor.

Referitor la încheierea şi derularea contractului, s-a constatat că pentru furnizor era prevăzută obligaţia de a furniza produsele înlăuntrul graficului de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract. Din oferta tehnică pusă la dispoziţia echipei de control nu se regăseşte graficul de livrare.

În contract se prevede că spitalul are dreptul de a inspecta sau testa produsele, pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract, iar în cazul în care acestea nu corespund, are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, să înlocuiască produsele pe cheltuiala sa în termen de maxim 48 ore sau de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

De asemenea, se prevede că ambalarea va respecta strict cerinţele, fiind însă constatat că modul în care echipamentele au fost ambalate, marcate, precum şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor nu corespund cu detaliile precizate în Fişa tehnică a produsului.

Totodată, s-a constatat că furnizorul nu a deţinut şi nu deţinea la momentul controlului aviz de funcţionare pentru importul şi distribuţia de dispozitive medicale.

Conform sursei citate, furnizorul a livrat spitalului 110 măşti neconforme, motiv pentru care în 3 februarie a fost încheiat, în faţa Comisiei de recepţie, un proces-verbal de predare-primire, între Serviciul Administrativ şi furnizor, pentru predarea a 110 măşti FFP2 neconforme. În 5 februarie, a fost încheiat un nou proces-verbal de predare-primire, având ca obiect predarea a 110 măşti conforme FFP2, în faţa aceleiaşi Comisii de recepţie.

„Din verificările realizate de echipa de control la magazia centrală a Spitalului s-a constatat faptul că Fişa de date şi Certificatul pentru măşti pentru filtrare pe jumătate de faţă CARE 002 nu corespund cu ceea ce s-a regăsit faptic, întrucât produsele trebuiau să fie potrivit descrierii din Fişă în cantitate de 100 bucaţi/cutie, ambalate câte 5 bucăţi într-un sac de polipropilenă. În fapt, echipa de control a constatat faptul că acestea erau ambalate individual în sac de polipropilenă, iar cutia conţinea 50 de bucăţi. Faţă de aspectele mai sus menţionate apreciem că membrii comisiei de evaluare, care şi-au însuşit prin semnătură, Raportul procedurii au declarat câştigător un ofertant fără ca acesta să îndeplinească toate condiţiile stabilite prin Fişa de Date şi Caietul de sarcini”, scrie în sinteza raportului de control.

Potrivit documentului, spitalul a arătat că a ales cea mai rapidă cale pentru a achiziţiona echipamentele necesare, până la „iniţierea şi finalizarea unei proceduri de achiziţie, respectiv licitaţie deschisă sau procedură simplificată”, dar, de fapt, spitalul „nu a declanşat nicio procedură concurenţială”.

„Având în vedere indiciile constatate privind săvârşirea unor posibile infracţiuni şi ţinând cont de prevederile art.267 al Codului Penal, care stipulează obligativitatea organelor de control de a sesiza organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, propunem sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la indiciile constatate”, mai scrie în sinteza raportului de control.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) după care Spitalul îşi desfăşoară activitatea nu corespunde structurii organizatorice aprobate prin ordin de ministru. Conducerile succesive ale spitalului nu au întreprins demersurile necesare în vederea actualizării ROF-ului prin completarea atribuţiilor specifice fiecărui compartiment precum şi a relaţiilor funcţionale dintre compartimente. De asemenea, ultima versiune aprobată a structurii organizatorice a Spitalului nu are avizul Ministerului Sănătăţii considerându-se suficiente prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1577/22.12.2014.

În fapt, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1577 se referea la acordarea statutului de „clinic” pentru secţia ORL a Spitalului şi nu la aprobarea structurii organizatorice, aşa cum eronat a fost interpretat. Conform prevederilor din contractul de management, una dintre obligaţiile managerului în domeniul administrativ este de a „propune spre aprobare ministrului Transporturilor regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului şi a răspunde de respectarea acestuia”. Având în vedere aceste aspecte, documentul arată că se impune actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului, transmiterea structurii organizatorice spre avizare Ministerului Sănătăţii şi spre aprobare conducerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Potrivit prevederilor OMS nr. 1322/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, la data de 23.07.2020 Spitalul a devenit spital suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2.

Conform prevederilor art. 16 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a eliberat Avizul de funcţionare nr. 43/19.08.2020, cu caracter temporar pe perioada stării de alertă în pandemia COVID – 19 (spitalul având în structură 43 paturi pentru secţia îngrijire COVID-19 şi 6 paturi secţia ATI).

Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a eliberat la data de 29.10.2020, un nou Aviz de funcţionare cu caracter temporar eliberat pe perioada stării de alertă în pandemia COVID – 19, înregistrat cu nr. 59/29.10.2020 (structura funcţională a spitalului fiind împărţită astfel: 59 paturi pentru secţia îngrijire COVID-19, din care 11 paturi situate la parter, 20 paturi – etaj I, 12 paturi – etaj II şi 16 paturi secţia clinică ATI), cu următoarele clauze: asigurarea necesarului de personal prin detaşarea/angajarea de medici rezidenţi/specialişti ATI, medicină internă, boli infecţioase, asistente medicale, infirmiere şi îngrijitoare, astfel încât să se poată asigura permanenta îngrjire a pacienţilor internaţi COVID-19.

În acest sens, personalul de specialitate din cadrul echipei de control a formulat următoarele recomandări: menţinerea condiţiilor care au stat la baza emiterii Avizului de funcţionare cu caracter temporar eliberat pe perioada stării de alertă în pandemia COVID – 19 nr. 59/29.10.2020, eliberat de către Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti; în cazul achiziţionării echipamentelor de protecţie, a produselor biocide, a dispozitivelor medicale etc., acestea vor fi însoţite de următoarele documente: numele producătorului şi tipul de produs, fişa tehnică a produsului, documente de conformitate (declaraţia de conformitate CE şi certificatul de evaluare a conformităţii), dovada înregistrării dispozitivului medical/Avizul Ministerului Sănătăţii; serviciul tehnic şi administrativ va verifica periodic în baza unui grafic aprobat de conducerea unităţii sanitare şi se va asigura de funcţionalitatea tuturor grupurilor sanitare şi a duşurilor, funcţionalitatea reţelei de gaze medicale, a instalaţiei electrice, a sistemului de alarmare amplasat la capul bolnavului.

De asemenea, în perioada 2018 – 2020, nu a fost făcută o analiză a indicatorilor de performanţă ai Spitalului.

Managerul Spitalului, numit în funcţie la data de 14.02.2019, nu a organizat în perioada 2019-2020, concursuri pentru posturile de şef secţie, aşa cum prevede legea, se mai precizează în documentul citat.

 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.