Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică Regulamentul de organizare şi funcţionare a DSP-urilor

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică “Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti”.

Astfel, potrivit proiectului, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt conduse de un comitet director format din director executiv, director adjunct inspecție sanitară, director adjunct asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate și director adjunct economic.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise până la data de 27 octombrie 2020.

Vă prezentăm în continuare proiectul “Regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti”:

Art. 1 – Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Art. 2 – Direcţiile de sănătate publică evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului.

Art. 3 – Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin serviciile de supraveghere medicală, coordonează, organizează, evaluează şi participă la realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, în domeniile de competenţă, prin personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii.

Art. 4 – Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, organizează activităţi în domeniul medical al sănătăţii publice.

Art. 5 – (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii.

(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii.

Art. 6 – (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmesc şi transmit rapoarte statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop.

(2) Furnizează date statistice către alte autorităţi, la solicitare, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale.

Art. 7 – Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti avizează şi supun aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor unităţilor sanitare din subordinea acestora.

Art. 8 – Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează la nivel local implementarea activităţilor care decurg din obligaţiile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană şi planurile de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul sănătăţii.

Art. 9 – Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti desemnează reprezentanţi în consiliul de administrație al spitalelor din subordine, precum şi din unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea Ministerului Sănătății.

Art. 10 – Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti monitorizează afişarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli şi analizează execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate.

Art. 11 – La cererea unor persoane fizice sau juridice, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii medicale de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.

Art. 12 – Veniturile realizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti constituie venituri proprii, care se folosesc în condiţiile legii.

Cap. II

Atribuţii generale

Art. 13 – Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt conduse de un comitet director format din director executiv, director adjunct inspecție sanitară, director adjunct asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate și director adjunct economic.

Art. 14 – Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti are în subordine directă Biroul/Serviciul resurse umane și politici salariale, Compartimentul legislație și contencios, Biroul relații cu publicul, secretariat și registratură, Compartimentul statistică-informatică în sănătate publică, Biroul avize-autorizări, Compartimentul audit,  Directorul adjunct inspecție sanitară, Directorul adjunct asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate, Directorul adjunct economic și Comisiile consultative.

Art. 15 – Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, cu pregătire profesională de medic, economist sau jurist, se subordonează ministrului sănătății și are următoarele atribuţii:

 1. organizează şi coordonează, după caz, întreaga activitate a unităţii din directa subordine şi evaluează şi coordonează asistenţa medicală de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţa medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţa medico-socială, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, în teritoriul administrativ;
 2. răspunde împreună cu personalul cu atribuții din subordine de implementarea şi realizarea programelor naţionale de sănătate, pe care le derulează în teritoriul arondat, în scopul îndeplinirii obiectivelor şi realizării indicatorilor, prin desfăşurarea activităţilor specifice la nivel local;
 3. coordonează şi controlează asistenţa gravidei, lăuzei şi nou-născutului inclusiv cu ajutorul comisiei consultative privind sănătatea mamei și copilului;
 4. stabilește conform  structurii organizatorice și a ROF sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine;
 5. stabileşte şi deleagă atribuţii pe trepte ierarhice în concordanţă cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a actelor normative în vigoare;
 6. aprobă în condiţiile legii, Regulamentul intern al direcţiei şi asigură respectarea acestuia de către personalul salariat;
 7. rezolvă conflictele de competenţă apărute în cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 8. analizează periodic starea de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat, în scopul identificării principalelor probleme de sănătate publică, şi alocă prioritar resursele de care dispune pentru intervenţiile cu cea mai mare eficienţă în ameliorarea stării de sănătate;
 9. realizează împreună cu autoritățile administrației publice locale și/sau cu unitățile sanitare publice sau private, programe locale sau regionale de sănătate publică şi coordonează implementarea acestora în concordanţă cu priorităţile de sănătate publică identificate la nivel local sau regional;
 10. evaluează anual rezultatele activităţii şi propune strategiile pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din teritoriu;
 11. informează Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale asupra stării de sănătate a populaţiei şi asupra concluziilor care rezultă din evaluare, periodic şi ori de câte ori consideră necesar, şi coordonează elaborarea raportului anual asupra stării de sănătate a comunităţii la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti;
 12. asigură supravegherea şi aplicarea legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, cu autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;
 • acordă audiențe în cadrul programului stabilit;
 1. în calitate de ordonator secundar de credite, aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în condiţiile legii;
 2. respectă şi implementează reglementările Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi aplică la termen măsurile dispuse de Ministerul Sănătăţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 3. coordonează activitatea de audit public intern din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi auditul public exercitat la nivelul unităţilor sanitare aflate în subordine, conform legii;
 4. emite documente de reglementare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 5. propune împreună cu directorul adjunct inspecție sanitară şi înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii lista personalului împuternicit pentru desfăşurarea activităţii de control în sănătate publică;
 6. colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 7. desemnează reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti în consiliile de administraţie ale spitalelor publice, la solicitarea Ministerului Sănătății, conform prevederilor legale în vigoare;
 8. propune conducerii Ministerului Sănătăţii și conducerii Autorității Publice Locale, măsuri pentru îmbunătăţirea managementului unităților sanitare, pentru unitățile sanitare în care are desemnați membri în Consiliul de Administrație;
 9. elaborează un raport lunar, cu privire la activitatea Consiliilor de Administrație în care direcția județeană de sănătatea publică și a municipiului București a desemnat reprezentanți și îl trimite ministrului sănătății până pe data de 10 a lunii următoare;
 10. evaluează necesarul de resurse umane de la nivelul asistenţei medicale în funcţie de nevoile comunitare identificate prin acţiuni specifice şi emite recomandări în acest sens şi controlează respectarea normativelor de personal ale instituţiilor publice din subordine;
 11. coordonează fundamentarea finanţării şi propune Ministerului Sănătăţii alocarea resurselor necesare desfăşurării activităţii;
 12. asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 13. numeşte, prin decizie, persoana responsabilă pentru exercitarea, potrivit legii, a controlului financiar preventiv propriu;
 14. coordonează serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, organizează şi coordonează asistenţa medicală în caz de calamităţi, catastrofe şi situaţii deosebite;
 15. desemnează participanţi în comisiile de examinare pentru examene şi concursuri;
 16. numeşte, sancționează şi revocă din funcţie personalul direcției de sănătate publică județeană și a municipiului București aflat sub conducerea sa, în condiţiile legii, cu excepţia directorilor executivi adjuncţi;
 17. face propuneri ministrului sănătății pentru ocuparea interimară a funcțiilor de directori executivi adjuncți;
 18. stabileşte proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică şi în alte situaţii cu risc pentru populaţie;
 19. în vederea organizării activităţii, directorul executiv emite dispoziţii;
 20. reprezintă instituția în raporturile cu terții;
 21. asigură aplicarea întocmai şi la timp, în cadrul direcției de sănătate publică, a deciziilor luate și trimise spre implementare, de către conducerea Ministerului Sănătății;
 22. elaborează fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine nemijlocită şi contrasemnează fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru  personalul subordonat directorilor executivi adjuncţi;
 23. întocmește fișele de post pentru personalul din subordinea sa directă și aprobă fișele de post ale personalului din cadrul direcției de sănătate publică;
 24. urmărește împreună cu directorii adjuncți aplicarea criteriilor de control al calităţii serviciilor medicale pe baza standardelor de acreditare adoptate de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate;
 25. poate face propuneri de acte normative în domeniul sanitar şi le comunică Ministerului Sănătății;
 26. aprobă programul anual de achiziţii publice;
 27. aprobă documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi de închiriere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 28. aprobă raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
 29. încheie contracte pentru închirierea bunurilor, aflate în patrimoniul direcţiei, în condiţiile legii;
 30. dispune măsurile necesare şi răspunde de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 31. participă la ședințele Colegiului Prefectural din județ și municipiul București;
 • participă la ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;
 1. urmăreşte şi răspunde de implementarea, la nivel local, a politicilor şi strategiilor Guvernului şi ale Ministerului Sănătății în domeniul sănătăţii publice, inclusiv aplicarea planurilor de acţiune în situaţii de urgenţă;
 2. coordonează la nivel local implementarea activităţilor care decurg din obligaţiile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană şi planurile de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul sănătăţii;
 3. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor legale.

Art. 16 – Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, coordonează următoarele structuri: serviciul administrativ-mentenanță, serviciul buget-contabilitate și compartimentul achiziții publice;

Art. 17 – Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti este subordonat directorului executiv și are următoarele atribuţii:

 1. coordonează şi răspunde de activităţile structurilor din subordine;
 2. răspunde de activitatea de elaborare, finanţare, execuţie şi raportare a indicatorilor financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi al unităţilor din subordine;
 3. asigură respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi controlează aceste activităţi la nivelul unităţilor din coordonare;
 4. aplică la termen măsurile dispuse de Ministerul Sănătăţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 5. răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
 6. răspunde de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în situaţiile financiare centralizate trimestriale şi anuale, precum şi de prezentarea acestora la termenul stabilit de organul ierarhic superior;
 7. propune Ministerului Sănătăţii indicatorii financiari ce urmează a fi incluşi în legea anuală a bugetului de stat;
 8. răspunde de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu şi urmăreşte executarea acestora în baza bugetului aprobat;
 9. răspunde de avizarea şi repartizarea, după caz, a bugetului alocat pentru implementarea şi derularea programelor naţionale de sănătate la unităţile sanitare din subordine şi urmăreşte utilizarea eficientă a fondurilor alocate;
 10. elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;
 11. răspunde de întocmirea lunară a execuţiei bugetului de stat, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;
 12. răspunde de întocmirea lunară a necesarului de credite bugetare pentru luna următoare pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate publică, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;
 • pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, stabileşte priorităţile de dezvoltare şi întreţinere a acesteia, propunând lucrări de investiţii, consolidare clădiri şi reparaţii capitale;
 1. răspunde de efectuarea finanţării lunare, a acţiunilor de sănătate de la nivelul unităţilor subordonate; răspunde de contractarea şi decontarea sumelor, reprezentând drepturi salariale şi cheltuieli materiale, în conformitate cu prevederile legale, pentru cabinetele din structura unităţilor sanitare transferate la autorităţile administraţiei publice locale (cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenţi an I – VII, UPU – UPU SMURD); răspunde de efectuarea finanţării lunare a sumelor transferate autorităţilor administraţiei publice locale pentru asistenţa medicală comunitară; răspunde de contractarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali din cabinetele medicale din unităţile de învăţământ; răspunde de finanţarea lunară a unităţilor medico-sociale în conformitate cu prevederile legale;
 2. stabileşte necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii, consolidări clădiri şi reparaţii capitale pentru unităţile subordonate;
 3. analizează periodic modul de derulare a procesului investiţional şi solicită ordonatorului principal de credite modificări valorice ale creditelor repartizate anual pe obiective de investiţii, acolo unde este cazul.

Art. 18 – Directorul executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate al direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu pregătire profesională medic specialist/primar, domeniul medicină, coordonează şi răspunde de următoarele structuri: laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică, laboratorul de igienă a radiațiilor, asistență medicală și planificare strategică, evaluare și monitorizare în sănătate publică, programe naționale de sănătate și medicină de urgență.

Art. 19 – Directorul executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate al direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti este subordonat directorului executiv și are următoarele atribuţii:

 1. organizează, coordonează şi monitorizează activitatea structurilor din subordine directă;
 2. organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de sănătate publică desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare;
 3. coordonează la nivel teritorial şi răspunde de desfăşurarea activităţilor de prevenire şi limitare a răspândirii bolilor transmisibile, inclusiv în situaţii de risc epidemiologic;
 4. coordonează şi controlează modul de constituire, gestionare şi reîntregire a rezervei antiepidemice judeţene;
 5. coordonează şi participă la implementarea la nivel judeţean a activităţilor prevăzute în programele naţionale specifice de sănătate publică;
 6. organizează activitatea de monitorizare şi evaluare a programelor de sănătate, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele şi subprogramele naționale de sănătate publică;
 7. organizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor programelor naționale de sănătate publică, realizați la nivelul direcției de sănătate publică și a celor raportați de unităţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele şi subprogramele naționale de sănătate publică;
 8. transmite Ministerului Sănătăţii propuneri privind modul de îmbunătăţire a derulării programelor naționale de sănătate publică;
 9. desemnează coordonatorii programelor de sănătate publică din rândul personalului propriu şi aprobă numirea coordonatorilor desemnați prin act administrativ al conducătorilor unităților sanitare aflate în relație contractuală pentru realizarea activităților;
 10. organizează la nivel local activitatea de management al programului național de vaccinare, conform actelor normative în vigoare;
 11. organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de asistență medicală, și medicină de urgență desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare;
 12. organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale din domeniul său de competenţă, primite de la unităţile sanitare publice sau private, şi răspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop;
 • aprobă, după caz, referatele de evaluare a unităţilor/activităţilor supuse reglementării, conform legislaţiei în vigoare;
 1. coordonează activităţile de consultanţă de specialitate la cererea terţilor;
 2. participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii şi a raportului stării de sănătate în relaţie cu factorii de risc din mediul de viaţă şi de muncă;
 3. participă la îndeplinirea planurilor de acţiune privind implementarea legislaţiei şi de consolidare instituţională în plan judeţean sau local;
 4. răspunde de utilizarea eficientă a bugetului de venituri şi cheltuieli alocat activităţilor şi structurilor din subordine;
 5. evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;
 6. facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din subordine;
 7. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei în domeniul de competenţă.

Art. 20 – Directorul adjunct inspecție sanitară de stat – Inspector Șef cu pregătire profesională medic specialist/primar, igienă, epidemiologie, sănătate publică, cu vechime de minim 5 ani în control sau în specialitatea studiilor, coordonează şi răspunde de următoarele structuri: controlul calității actului medical, inspecția furnizorilor de servicii medicale, înspecția în sănătate publică. Prin excepție, funcția de Director adjunct Inspecție Sanitară de Stat – Inspector Șef, poate fi ocupată și de un inspector sanitar de stat cu studii în domeniul științe biologice și biomedicale, cu vechime minimă de 9 ani în cadrul controlului în sănătate publică.

Art. 21 – Inspecția Sanitară de Stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este coordonată metodologic de către Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății.

Art. 22 (1) – Directorul adjunct inspecție sanitară de stat – Inspector Șef al direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti este subordonat directorului executiv și are următoarele atribuţii :

 1. coordonează, organizează și controlează întreaga activitate de inspecţie sanitară de stat la nivel teritorial;
 2. aplică şi verifică implementarea legislaţiei naționale și a Uniunii Europene în domeniul sănătăţii publice;
 3. pune în aplicare și urmărește îndeplinirea planului național de acțiuni tematice transmis de către Inspecția Sanitară de Stat din Ministerul Sănătății;
 4. întocmeşte planul anual de activitate al inspecţiei sanitare de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu programarea nominală a inspecţiilor tematice și îl înaintează Inspecției Sanitare de Stat în vederea aprobării de către Inspectorul general sanitar de stat;
 5. înaintează rapoarte și informări lunare, semestriale, anuale și ori de câte ori este nevoie, sinteza datelor privind rezultatele inspecțiilor sanitare către directorul executiv al direcției de sănătate publică județeană respectiv a municipiului București și directorul Inspectiei sanitare de stat din cadrul Ministerului Sănătății;
 6. aprobă săptămânal programul acțiunilor de inspecţie pe echipe și obiective la propunerea inspectorilor sanitari de stat și al asistenților inspectori sanitari;
 7. reprezintă Inspecţia sanitară de Stat teritorială în relaţiile cu alte instituţii şi organizaţii la nivel teritorial, în limita mandatului acordat de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu înștiințarea directorului Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății;
 8. propune directorului executiv al  direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu avizul inspectorului general sanitar de stat din Ministerul Sănătăţii încadrarea, împuternicirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a inspectorilor din subordine, în condiţiile legii;
 9. stabileşte şi aplică măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de inspecţie sanitară de stat la nivel judeţean;
 10. controlează, constată şi sancţionează abaterile de la normele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile şi infecţiilor nosocomiale, respectiv bolilor profesionale, de la legislația sanitară în vigoare la nivelul teritoriului arondat;
 11. organizează şi conduce la nivel teritorial, în coordonarea directorului executiv, acţiuni speciale în cazuri de calamităţi naturale, evenimente deosebite, epidemii, conform atribuţiilor ce îi revin pe linie de inspecţie sanitară, cu informarea Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății;
 12. coordonează acțiunile de control şi evaluează incidentele adverse severe şi reacţiile adverse grave notificate prin sistemele de vigilenţă sau la cererea motivată corespunzător a autorităţii sau a autorităţilor competente din alt stat membru al Uniunii Europene;
 • controlează, la nevoie, unităţile sanitare acreditate pentru domeniul transplantului, incluzând activitatea de bănci de celule și ţesuturi, prelevare și utilizare de organe, ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic, precum și terțele părți, prin evaluare şi verificare de proceduri şi activităţi care se derulează în aceste unităţi, precum şi prin examinări de documente sau alte înregistrări, pentru a garanta faptul că acestea aplică măsuri de control al calităţii şi respectă prevederile legale în vigoare din domeniul transplantului; inspecţiile vor fi efectuate periodic, iar intervalul dintre două inspecţii nu trebuie să depăşească 2 ani;
 1. dispune acțiuni de inspecție sanitară ca urmare a notificărilor transmise de Inspecția Sanitară de Stat din cadrul MS, precum și de la celelalte structuri din cadrul direcției de sănătate publică județeană respectiv a municipiului București;
 2. comunică rezultatul acțiunilor de inspecție sanitară structurilor din cadrul direcției de sănătate publică județeană respectiv a municipiului București implicate în aplicarea sau urmărirea măsurilor dispuse;
 3. evaluează performanţele profesionale pentru personalul din subordine, atât prin studierea documentelor, cât şi în teren, şi acordă calificativul anual, în condițiile legii;
 4. asigură informarea, formarea şi perfecţionarea profesională a inspectorilor sanitari și al asistenților inspectori sanitari;
 5. la propunerea inspectorilor sanitari, emite decizii de suspendare a activităţii, decizii de închidere a unităţii, adrese privind reluarea activităţii unităţii, decizii pentru retragerea sau anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare, a avizului sanitar;
 6. sesizează alte instituţii publice abilitate conform competențelor şi propune directorului executiv instituirea carantinei în unele colectivităţi sau localităţi şi informează cu privire la acestea Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii;
 7. decide interzicerea activităţii unităţilor de orice tip în cazul în care nu respectă condiţiile de autorizare sau nu respectă recomandările de remediere a deficienţelor constatate de către inspectorul sanitar de stat, după depăşirea termenului de suspendare temporară a activităţii;
 8. transmite Ministerului Sănătăţii – Inspecției Sanitare de Stat, Institutului Național de Sănătate Publică, altor instituții, comisii sau direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipilui București propunerile de retragere a avizelor acordate în cazul constatării neconformităţilor cu legislaţia în vigoare pentru produsele avizate de către aceste instituţii, în vederea anulării acestora;
 9. participă și aprobă participarea inspectorilor sanitari de stat și a asistenților inspectori sanitari în echipe mixte constituite cu alte instituții și organe de specialitate;
 10. dispune acțiuni de inspecţie sanitară inopinată, la cererea inspectorului general sanitar din cadrul Ministerului Sănătății sau a directorului executiv al direcției de sănătate publică județeană și a municipiului București și păstrează confidenţialitatea datei de începere propriu – zisă a acesteia;
 11. păstrează confidenţialitatea datelor  pe care unităţile inspectate le pun la dispoziţie, în condițiile legii;
 12. coordonează acțiunile de inspecție sanitară din cadrul sistemelor rapide de alertă și gestionează notificările de alertă, în funcție de domeniile de competență (SRAAF, RAPEX);
 13. participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii;
 14. participă la elaborarea planului de acţiune în caz de dezastre/calamităţi;
 15. îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin conform actelor normative în vigoare, stabilite de  directorul executiv sau Inspectorul general sanitar de stat;

 

(2) În perioada în care directorul adjunct al inspecţiei sanitare de stat judeţeană, respectiv al municipiului Bucureşti, se află în deplasări în interes de serviciu, concediu de odihnă, acesta are obligaţia de a desemna un înlocuitor, în condiţiile legii cu informarea Directorului/ Inspectorului general sanitar de stat.

Cap. III

Atribuţii specifice

Art. 23 – Compartimentul de resurse umane și politici salariale are următoarele atribuţii:

 1. aplică normele Ministerului Sănătăţii privind formarea, încadrarea, transferul şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, chimiştilor, biochimiştilor şi asistenţilor medicali la nivelul direcţiei de sănătate publică; coordonează şi verifică aplicarea acestor norme la nivelul unităţilor sanitare cu personalitate juridică din teritoriu;
 2. adaptează și supune spre aprobare Comitetului Director Regulamentul de Organizare și Funcționare, urmând a fi difuzat spre luare la cunoștință personalului instituției;
 3. întocmește statele de plată conform statului de funcții aprobat pentru toate categoriile de personal în baza datelor din pontaj;
 4. ține evidența prin fișa personală a drepturilor salariale plătite;
 5. gestionează și arhivează dispozițiile emise de directorul executiv;
 6. gestionează Registrul General de Evidență a Salariaților;
 7. răspunde de corecta determinare a datoriilor față de bugetul de stat;
 8. gestionează dosarele profesionale ale funcționarilor publici;
 9. întocmește necesarul de fond de salarii lunar și anual;
 10. întocmește și transmite la ANAF declarațiile;
 11. gestionarea repartiția tinerilor specialiști în locuințele ANL, repartizate instituției;
 12. adaptează și propune spre aprobare Comitetului Director al instituției Contractul Colectiv de Muncă;
 • gestionează evidența funcțiilor publice și a tuturor funcționarilor publici din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe portalul de management, conform instrucțiunilor ANFP;
 1. reactualizează permanent portalul de evidență și management de la nivelul ANFP pentru personalul propriu al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi răspunde pentru asigurarea corelatie între portal, statul de funcţii şi actele administrative;
 2. stabilește drepturile salariale pentru aparatul propriu și pentru personalul detașat;
 3. întocmeşte rapoarte statistice privind numărul şi drepturile de personal şi le înaintează periodic sau la solicitarea Ministerului Sănătăţii ori a altor instituţii, în condiţiile legii;
 4. întocmeşte statul de funcţii pentru aparatul propriu, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, precum şi lucrările privind modificarea şi completarea acestuia;
 5. solicită Ministerului Sănătăţii aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacişti, biologi, chimişti, biochimişti şi asistenţi medicali din aparatul propriu, conform reglementărilor legale în vigoare;
 6. participă la organizarea concursurilor şi examenelor pentru obţinerea de grade şi trepte profesionale, precum şi de intrare în rezidenţiat; participă la organizarea concursurilor şi examenelor pentru unităţile sanitare cu personalitate juridică din teritoriu, potrivit legii;
 7. asigură participarea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii săi, în comisiile paritare organizate la nivel judeţean pentru stabilirea necesarului de medici;
 8. transmite lunar, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, situaţia privind respectarea codului de conduită al funcţionarilor publici, inclusiv regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese;
 9. pentru unităţile sanitare din subordine verifică încadrarea în normativele de personal aprobate şi, la cererea motivată a acestor unităţi, solicită Ministerului Sănătăţii suplimentarea numărului de posturi, pe locuri de muncă şi categorii de personal, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
 10. verifică pentru unităţile sanitare din subordine stabilirea drepturilor salariale pentru persoanele care fac parte din comitetul director al spitalelor publice din subordine;
 11. verifică şi supune aprobării, de către conducerea direcţiei, organigrama şi statele de funcţii pentru unităţile sanitare cu personalitate juridică din subordine;
 12. verifică, în vederea înaintării la Ministerul Sănătăţii, solicitările unităţilor sanitare cu paturi din subordine privind reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii acestora;
 13. asigură verificarea și avizarea situațiilor transmise de unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății privind monitorizarea lunară a numărului de posturi și a fondului de salarii, conform OMS nr. 858/1194/2012;
 14. întocmeşte deciziile de încadrare/numire, promovare, precum şi a celor ce vizează orice altă modificare a clauzelor contractului de muncă, şi/sau de modificare a raporturilor de serviciu şi comunică salariaţilor;
 15. asigură primirea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, precum şi transmiterea către structura responsabilă pentru postarea pe site-ul instituției, precum şi către Agenţia Naţională de Integritate (ANI), conform legii;
 16. eliberează legitimațiile de serviciu pentru salariații instituției;
 17. gestioneaza si evidențiază emiterea, actualizarea și arhivarea diferitelor documente și acte, ordine, decizii, instrucțiuni, adeverințe de salarii, concedii de odihnă și medicale, condici de prezență, pontaje, fișe de evaluare a performanțelor profesionale individuale, fișe de post, procese verbale, note de lichidare, contractele de muncă ale salariaților;
 18. respectă termenele de raportare a datelor specifice în activitatea de resurse umane, organizare, salarizare, evaluare, perfecționare;
 19. realizează propuneri privind programul de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul instituției, aprobat de conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a acestui program;
 20. la solicitarea salariaţilor, eliberează adeverinţele referitoare la veniturile încasate sau contribuţiile virate la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale;
 21. monitorizează și coordonează activitatea medicilor rezidenți pe loc și pe post din centru universitar (unde este cazul) conform curiculei de pregătire;
 22. întocmirea și verificarea documentației necesare cu privire la transferurile și detașările medicilor rezidenți precum și a întreruperii pregătirii în rezidențiat din motive personale, concediu de maternitate, pregătire în străinătate, schimbare de specialitate, echivalarea stagiilor conform legislației în vigoare;
 23. monitorizarea activității medicilor rezidenți în a doua specialitate, a medicilor rezidenți străini din centrul universitar și a medicilor rezidenți pe post;
 24. eliberează adeverințe și distribuie pe clinici rezidenții aflați în primul stagiu de pregătire în rezidențiat;
 25. eliberarea adeverințelor cu stagiile efectuate pe parcursul pregătirii în cadrul rezidențiatului;
 26. elaborează proceduri operaționale interne;
 27. stabilește relații de colaborare cu coordonatorii de rezidențiat, cu unitățile medicale angajatoare ale medicilor rezidenți, cu universitatea/facultatea de medicină.

Art. 24 – Compartimentul legislație și contencios are următoarele atribuţii:

 1. avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei juridice, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
 2. participă la negocierea şi încheierea contractelor;
 3. menține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și actualizează săptămânal stadiul acestora;
 4. asigură, prin măsuri corespunzătoare, executarea hotărârilor judecătorești în cauzele în care instituția a avut calitatea de parte;
 5. prezintă directorului executiv propuneri de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol sau cu privire la oportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești nefavorabile instituției;
 6. redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunţă la pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii direcţiei de sănătate publică;
 7. reprezintă şi apără interesele direcţiei de sănătate publică în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea direcţiei de sănătate publică;
 8. reprezintă şi apără interesele Ministerului Sănătăţii în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea Ministerului Sănătăţii;
 9. participă la negocierea de înţelegeri internaţionale privind domeniul de activitate în care funcţionează sau, după caz, avizează asemenea înţelegeri;
 10. se preocupă de obţinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul adjunct economic în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită competent;
 11. urmăreşte, semnalează şi transmite organelor de conducere şi structurilor din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti interesate noile acte normative apărute şi atribuţiile ce le revin din acestea;
 12. contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii publice şi private a statului aflate în administrarea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, a structurilor din subordine, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu;
 • semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare;
 1. analizează modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii unităţilor şi cauzele care generează prejudicii aduse avutului public sau infracţiuni;
 2. întocmeşte constatări şi propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi disciplinei, prevenirea încălcării legilor şi a oricăror altor abateri;
 3. realizează evidenţa actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce se regăsesc în activitatea direcţiei de sănătate publică şi a unităţilor subordonate;
 4. formulează puncte de vedere la solicitările tuturor structurilor din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti precum și răspunsuri la petițiile, memoriile, întrebările, plângerile prealabile repartizate compartimentului legislație și contencios;
 5. elaborează proceduri operaționale interne;
 6. îndeplineşte orice alte activități cu caracter specific juridic.

Art. 25 – Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii:

 1. elaborează proiectul planului de audit public intern;
 2. asigură actualizarea planului anual de audit public intern, în condițiile legii;
 3. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituţiei proprii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 4. efectuează activităţi de audit public intern exercitat asupra activităţilor desfăşurate în cadrul unităţilor sanitare din subordine;
 5. urmărește clasarea și arhivarea documentelor create și/sau primite, conform dispozițiilor legale în vigoare;
 6. informează structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite de conducătorul unităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 7. raportează anual directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii cu privire la constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit;
 8. monitorizează dinamica progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor formulate prin rapoartele de audit public realizate;
 9. elaborează raportul anual al activităţilor de audit public intern şi îl înaintează până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii;
 10. efectuează, din dispoziția directorului executiv, misiuni de audit ad-hoc;
 11. realizează activități de consiliere menite să aducă plus valoare și să îmbunătățească activitatea instituției, gestiunea riscului și controlul intern;
 12. asigură confidențialitatea datelor și informațiilor privind misiunile de audit public intern, ad-hoc și de consiliere efectuate;
 • întocmește informări, sinteze, studii, analize și documentări la solicitarea directorului executiv, conform competențelor;
 1. elaborează proceduri operaționale interne;
 2. raportează imediat conducătorului unităţii publice şi structurii de control intern abilitate în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii.

Art. 26 – Compartimentul de statistică-informatică în sănătate publică are următoarele atribuţii:

 1. este responsabil pentru organizarea bazelor de date judeţene, verificarea şi codificarea informaţiilor medicale, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;
 2. pune la dispoziţia tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate şi pune la dispoziţia structurilor externe direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti date statistice medicale, cu acordul conducătorului direcţiei şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 3. colaborează cu celelalte structuri ale direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pe probleme legate de statistică medicală;
 4. transmite informări operative, în timp real, persoanelor cu atribuţii de decizie;
 5. colaborează cu structurile responsabile pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile în realizarea rapoartelor periodice, precum şi a prognozelor;
 6. organizează sistemul de evidenţă primară şi raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare a unităţilor sanitare;
 7. verifică datele raportate cu evidenţele primare şi centralizatoare;
 8. centralizează dările de seamă de la nivelul judeţului şi centralizatoarele de activitate şi morbiditate trimestriale şi anuale;
 9. codifică cauzele de deces, în conformitate cu obligaţiile Ministerului Sănătăţii, în buletinele de deces şi de nou-născut mort, conform legislaţiei de stare civilă a populaţiei;
 10. verifică şi codifică fişele de decese sub un an, decese perinatale, fişele cu decese materne şi le compară ca număr şi cauză de deces cu cele care circulă prin sistemul informaţional al Institutului Naţional de Statistică;
 11. organizează cursurile de perfecţionare a personalului de statistică şi instruirea cu privire la codificarea morbidităţii, a incapacităţii temporare de muncă şi buna completare a evidenţelor şi dărilor de seamă, precum şi arhivarea formularelor statistice în conformitate cu indicatorul termenelor de păstrare a documentelor;
 12. centralizează, verifică şi transmite structurilor desemnate dările de seamă trimestriale şi anuale, precum şi situaţia unităţilor sanitare publice şi private (unităţi, paturi, personal, activităţi), solicitate de Institutul Naţional de Statistică conform prevederilor legale în vigoare;
 • transmite conform reglementărilor în vigoare datele statistice specifice solicitate de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi/sau structurilor sale regionale;
 1. ţine evidenţa şi raportează mişcarea personalului medical pe unităţi, specialităţi medicale, sex şi vârstă şi actualizează permanent registrul naţional;
 2. primeşte raportările legate de activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivel judeţean, le transmite Ministerului Sănătăţii, pentru decizii majore de politică sanitară şi pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
 3. administrează pagina de internet a instituției;
 4. administrează serverele instituției;
 5. creează, configurează și administrează conturile de utilizatori;
 6. rezolvă diverse probleme hard-ware și soft-ware ale stațiilor de lucru ale instituției, în măsura posibilităților;
 7. răspunde la solicitările venite din partea angajaților instituției, pe probleme de IT;
 8. creează și administrează conturile de poștă electronică ale instituției;
 9. elaborează proceduri operaționale interne;
 10. alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv al direcţiei județene de sănătate publică și a municipiului București.

Art. 27 – Biroul relații cu publicul, secretariat și registratură are următoarele atribuții:

 1. asigură evidenţa unităţilor şi serviciilor medicale din teritoriul administrativ: denumirea, nominalizarea conducerilor, adresele complete şi numerele de telefon ale unităţilor şi conducerilor acestora (inclusiv numerele de telefon de la domiciliu – fixe sau mobile);
 2. asigură evidenţa contactelor de la nivelul direcţiilor publice locale şi centrale, precum şi a persoanelor din conducerea acestora (numele, prenumele, funcţia, adresa de reşedinţă, numerele de telefon etc.);
 3. înregistrează lucrările transmise de conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de structurile din cadrul acestora către petenţi şi alte autorităţi, precum şi cele primite la conducerea direcţiei şi ţine evidenţa repartizării acestora, urmărind rezolvarea lor în termenele stabilite;
 4. înscrie în registrul specific persoanele venite în audienţă la conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, problemele prezentate de către acestea şi soluţiile date;
 5. înregistrează şi ţine evidenţa lucrărilor primite sau transmise prin fax;
 6. asigură transmiterea corespondenţei de la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, inclusiv modul de trimitere;
 7. întocmeşte evidenţa deplasărilor în teren ale salariaţilor direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 8. păstrează secretul de serviciu, informaţiile care constituie secrete de stat şi de serviciu vor fi accesate şi gestionate conform standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;
 9. asigură activitatea de informare a opiniei publice, prin intermediul mass-media cu privire la activitatea instituției, prin redactarea și transmiterea comunicatelor și informărilor de presă;
 10. realizează activitatea de acreditare a ziariștilor și a reprezentanților mijloacelor de informare în masă, în condițiile legii;
 11. monitorizează și înregistrează solicitările primite pe adresa de e-mail a instituției, în condițiile legii;
 12. colaborează cu structura de specialitate a Ministerului Sănătăţii în realizarea obiectivelor de comunicare prin mass-media ori prin mijloacele proprii ale direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
 • comunică Ministerului Sănătăţii date privind: adresa direcţiei de sănătate publică, numele şi prenumele persoanelor din conducere, numărul de telefon fix, mobil şi de fax, adresa de e-mail; denumirea şi adresa spitalelor din teritoriu, numele şi prenumele directorilor acestora, numărul de telefon şi de fax; denumirea şi adresa altor unităţi importante din teritoriu; modificările ce intervin în datele comunicate;
 1. înregistrează solicitările primite în baza Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, de la reprezentanții mass-media sau de la persoane fizice și juridice, le repartizează către structurile de specialitate în a căror sferă de competență intră problematica din cuprinsul acestora și asigură transmiterea răspunsului, în termenele și condițiile legii;
 2. primește, înregistrează, analizează petițiile, cererile, scrisorile, memoriile, redactează răspunsurile care sunt de competența biroului și înaintează petițiile înregistrate către structurile de specialitate din cadrul instituției, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. Răspunsurile la petiții, memorii, etc se vor semna de către directorul executiv, precum și de șeful structurii care a soluționat petiția, memorial, etc în condițiile prevăzute de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Toate răspunsurile la petițiile, memoriile, etc adresate direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, vor fi expediate către petiționari prin registratura instituției;
 3. redirecționează petițiile, memoriile, etc altor autorități în competența cărora sunt problemele semnalate;
 4. asigură primirea și înregistrarea documentelor pentru situații speciale (concursuri, licitații, cereri de ofertă, etc), sortarea pe categorii, analiza și distribuirea pe fiecare structură a instituției;
 5. întocmește borderoul cu corespondența instituției;
 6. asigură predarea plicurilor personale, destinate salariaților instituției, pe bază de semnătură;
 7. întocmește Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile publice și propune directorului executiv publicarea acestuia, ăn condițiile legii;
 8. elaborează proceduri operaționale interne;
 9. îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 28 – Compartimentul Avize-Autorizări are următoarele atribuții:

 1. primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile pentru toate procedurile de reglementare în ceea ce priveşte proiectele de amplasare, construcţie şi amenajare a obiectivelor şi activităţilor;
 2. primeşte, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile de autorizare sanitară şi certificarea conformităţii în vederea funcţionării obiectivelor, altele decât cele supuse înregistrării la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunale;
 3. repartizează documentaţiile către structurile de specialitate;
 4. asigură eliberarea documentelor de reglementare în termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
 5. răspunde de managementul informaţiilor privind documentele de reglementare pe care le gestionează;
 6. înregistrează declaraţiile pe propria răspundere şi le transmite inspecției sanitare de stat din cadrul instituției;
 7. asigură înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 8. asigură eliberarea codurilor de parafă pentru medici;
 9. gestionează baza de date pentru documentele de reglementare eliberate şi o transmite lunar inspecției sanitare de stat din cadrul instituției;
 10. oferă informaţii, la solicitare, asupra procedurilor de reglementare a obiectivelor şi activităţilor;
 11. întocmeşte şi eliberează autorizaţia de liberă practică pentru angajaţii din unităţile sanitare, publice şi private, din teritoriul arondat direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, indiferent de subordonarea acestor unităţi, alţii decât medicii, medicii dentişti, farmaciştii, precum şi asistenţii medicali şi moaşele;
 12. elaborează proceduri operaționale interne;
 • alte atribuţii specifice stabilite de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică.

Art. 29 – Comisiile consultative se consituie prin dispoziție a directorului executiv, fiind formate din 5-7 specialiști în domeniul de interes. Se pot constitui comisii consultative pe specialitățile medicale, specialitățile chirugicale, sănătatea mamei și copilului, sănătate publică.

Art. 30 – Comisiile consultative vor avea în principal următoarele atribuții:

 1. analizează și propun soluții pentru problemele care apar în domeniul sanitar la nivel local;
 2. propun soluții de optimizare a activității în domeniul de competență;
 3. participă la acțiunile de control și evaluare a activității de specialitate din unitățile sanitare, la solicitarea directorului executiv al direcției județene de sănătate publică și a municipiului București;
 4. colaborează cu societățile științifice sau asociațiile professional-științifice pentru identificarea celor mai bune soluții pentru problemele de interes local din domeniul medical;
 5. participă la procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii actului medical şi a siguranţei pacientului prin elaborarea de proceduri şi standarde specifice, precum şi prin monitorizarea modului de implementare a acestora la nivel local.

Art. 31 – Comisiile consultative vor avea un regulament de propriu de funcționare, aprobat prin dispoziție a directorului executiv al direcției județeană de sănătate publică și a municipiului București.

Art. 32 – Serviciul administrativ-mentenanță are următoarele atribuții:

 1. organizează activitatea de transport, propune achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliţie, efectuarea rodajului şi răspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale de autovehicule din parcul auto;
 2. asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare instituției;
 3. asigură aprovizionarea cu materiale de întreținere și uz gospodăresc, mijloace fixe și obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfășurării activității instituției;
 4. asigură recepția, evidența și distribuirea bunurilor și materialelor achiziționate pentru desfășurarea activității instituției;
 5. răspunde de depozitarea corespunzătoare a carburanţilor şi lubrifianţilor, precum şi de utilizarea bonurilor de benzină şi încadrarea în cota lunară de carburanţi, stabilită potrivit legii;
 6. previzionează și formulează propuneri privind includerea în buget a cheltuielilor de întreținere, cheltuielilor materiale și de capital, urmărește modul în care se realizează acestea;
 7. întocmește planul de evacuare a personalului și bunurilor materiale din instituție, în caz de calamități și catastrofe;
 8. execută, conform planului de evacuare, exerciții de alarmare a personalului și exercită orice alte atribuții privind apărarea civilă;
 9. întreprinde măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor, precum și pentru înlăturarea consecințelor unor calamități;
 10. întocmește planul pentru deszăpezire, combaterea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase și paza contra incendiilor și se preocupă de aplicarea lor;
 11. răspunde de elaborarea de către structurile instituției a documentaţiei tehnice pentru investiţii, în colaborare cu Compartimentul de achiziţii publice şi cu respectarea reglementărilor legale;
 12. emite foile de parcurs pentru fiecare autoturism, întocmește fișa activității zilnice pentru parcul auto și asigură întreținerea și exploatarea în bune condiții a autoturismelor din dotarea instituției;
 • centralizează necesarul de aparatură de înaltă performanţă pentru instituție și îl înaintează Compartimentului de achiziţii publice;
 1. gestionează contractarea tuturor utilităților necesare derulării activității instituției;
 2. gestionează dosarele de obiectiv ale clădirilor aflate în patrimoniul instituției sau în administrarea acesteia;
 3. se asigură de existența verificărilor metrologice şi ale autorizărilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru aparatura din dotare;
 4. organizează şi răspunde de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor, potrivit legii;
 5. realizează inventarul tuturor bunurilor care aparţin instituției şi ţine evidenţa exactă a acestora;
 6. elaborează proceduri operaționale interne;
 7. execută alte activităţi specifice la solicitarea directorului executiv adjunct economic, conform competenţelor.

Art. 33 – Serviciul buget-contabilitate are următoarele atribuții:

 

 1. execută indicatorii aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de județene de sănătate publică și a municipiului București;
 2. transmite structurii de specialitate din cadrul instituției proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru afișarea pe site-ul instituției;
 3. realizează analiza lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli şi o înaintează Ministerului Sănătăţii, la termenele stabilite;
 4. întocmește situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale instituției;
 5. monitorizează execuţia bugetară pe structura clasificaţiei bugetare (capitole, titluri, articole şi alineate) a aparatului propriu, a unităţilor aflate în subordine;
 6. Înregistrarea cronologică și sistematică a operaţiunilor patrimoniale în registrul jurnal;
 7. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;
 8. verifică, analizează şi centralizează situaţiile financiare ale unităţilor din subordine, potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse;
 9. urmărește stingerea debitelor provenite din activitatea proprie;
 10. prezintă, trimestrial şi anual, Ministerului Sănătăţii situaţiile financiare, verifică şi avizează, în prealabil, plăţile din conturi la trezorerii şi bănci, după caz;
 11. Întocmirea și depunerea la Trezoreria Judeţeană a listelor de investiții, a centralizatoarelor de salarii în vederea verificării acestora;
 12. Întocmirea declaraţiilor lunare privind obligaţiile de plată către bugete;
 • participă la organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului la nivelul instituției şi al unităţilor subordonate;
 1. Urmărește justificarea în termenul legal a avansurilor spre decontare acordate pentru cheltuieli materiale și deplasări;
 2. Arhivează documentele conform art. 8 și 9 din Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale – republicată;
 3. participă, în condiţiile legii, la controlul respectării disciplinei financiare şi bugetare la unităţile din subordine, raportând Ministerului Sănătăţii rezultatele;
 4. Completează registrul proiectelor de operaţiuni prevăzute a fi prezentate la viza de control financiar preventiv (CFP);
 5. transmit Ministerului Sănătăţii şi înştiinţează Instituția Prefectului cu privire la indicatorii financiari propuşi a fi incluşi în proiectul de buget de venituri şi cheltuieli;
 6. propun avizarea şi repartizarea, după caz, a bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare subordonate şi urmăresc utilizarea eficientă a fondurilor alocate;
 7. elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le supun aprobării directorului executiv adjunct financiar contabil, pentru a fi înaintate Ministerului Sănătăţii;
 8. execută indicatorii financiari din bugetul propriu şi urmăresc executarea acestora, asigură efectuarea plăţilor în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. finanţează, decontează, după caz, contravaloarea acţiunilor sau obiectivelor din programele de sănătate şi alte activităţi, conform actelor normative în vigoare, în limita creditelor deschise lunar de Ministerul Sănătăţii, pe baza solicitării de fonduri;
 10. propun directorului executiv adjunct financiar contabil aprobarea casărilor pentru unităţile subordonate din teritoriu şi urmăresc modul de realizare a acestora, conform normelor specifice;
 11. întocmesc lunar situaţia monitorizării cheltuielilor de personal pentru activitatea proprie şi verifică dacă unităţile sanitare publice din subordine au raportat această situaţie Ministerului Sănătăţii;
 12. îndrumă metodologic din punct de vedere financiar-contabil unităţile teritoriale subordonate;
 13. întocmesc lunar, pe baza datelor operative, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;
 14. Întocmirea, la termen și în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare a balanţelor lunare de verificare a conturilor analitice și sintetice;
 15. Întocmirea și transmiterea către Ministerul Sănătății a propunerilor de virări de credite bugetare și a creditelor de angajament, însoţite de justificări, detalieri, cu referiri la execuţie, capitolul și subdiviziunea clasificaţiei bugetare de la care se disponibilizează și la cea care se suplimentează prevederile respective, pe baza centralizării propunerilor făcute de structurile de specialitate din cadrul instituției;
 16. solicită Ministerului Sănătăţii, la termenele stabilite, deschideri de credite bugetare pentru luna următoare, pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate;
 17. asigură efectuarea finanţării lunare a acţiunilor de sănătate de la nivelul unităţilor subordonate; asigură contractarea şi decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale şi cheltuieli materiale, în conformitate cu prevederile legale, pentru cabinetele din structura unităţilor sanitare transferate la autorităţile administraţiei publice locale (cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenţi an I – VII, UPU – UPU SMURD); asigură efectuarea finanţării lunare a sumelor transferate autorităţilor administraţiei publice locale pentru asistenţa medicală comunitară; asigură contactarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali din cabinetele medicale din unităţile de învăţământ; asigură finanţarea lunară a unităţilor medico-sociale în conformitate cu prevederile legale;
 18. stabilesc necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii, consolidări de clădiri şi reparaţii capitale, dotări pentru unităţile sanitare subordonate, precum şi pentru direcţia de sănătate publică;
 19. efectuează repartizarea creditelor bugetare aprobate şi transmit unităţilor subordonate beneficiare de investiţii lista obiectivelor nominalizate în anexa la legea anuală a bugetului de stat, la termenele prevăzute de lege;
 20. asigură, în limita alocaţiilor bugetare, finanţarea lucrărilor de investiţii, conform actelor normative în vigoare, pe baza deschiderii de credite lunare;
 21. urmăresc modul de executare a bugetului aprobat la titlul “Cheltuieli de capital”, pe unităţi subordonate, luând măsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina financiară;
 22. elaborează proceduri operaționale interne;
 23. urmărește modul de execuție şi raportează lunar Ministerului Sănătăţii situaţia privind monitorizarea investiţiilor;
 24. execută alte activităţi specifice la solicitarea directorului executiv adjunct economic, conform competenţelor.

Art. 34 – Compartimentul de achiziții publice are următoarele atribuții:

 1. elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte structure din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti;
 2. urmăreşte operarea modificărilor sau completărilor ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice;
 3. efectuează studii de piață pentru achiziții publice de produse, servicii sau lucrări sau inițiază consultări ale pieței, în situația în care referatul de necesitate transmis nu conține valoarea estimată sau sunt necesare detalii suplimentare în vederea definitivării specificațiilor tehnice;
 4. primește referatele de necesitate aprobate de conducerea instituției, în baza cărora inițiază, derulează și finalizează proceduri de achiziție publică, inclusiv achiziții directe, cu respectarea reglementărilor din domeniul achizițiilor publice în vigoare;
 5. asigură și răspunde de corectitudinea și legalitatea procedurilor de achiziții publice organizate la nivelul instituției;
 6. urmăreşte şi participă la iniţierea aplicării procedurii de atribuire, în contextul în care produsele/serviciile/lucrările sunt cuprinse în programul anual al achiziţiilor publice, cu excepţia cazului în care necesitatea atribuirii contractului este determinată de apariţia unei situaţii de forţă majoră sau a unui caz fortuit, sunt identificate sursele de finanţare, respectiv este întocmită documentaţia de atribuire;
 7. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
 8. organizează desfăşurarea licitaţiilor conform reglementărilor legale în vigoare;
 9. participă în comisiile de întocmire, evaluare, negociere şi atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 10. ține legătura şi întocmeşte documentele solicitate şi/sau documentele prevăzute de legislaţia achiziţiilor, pentru Ministerul Finanţelor Publice, A.N.R.M.A.P. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi alte instituţii de monitorizare şi control al achiziţiilor publice;
 11. întocmește proiectul de acord cadru/contract/contract subsecvent pentru procedurile de achiziție publică derulate, urmărind avizarea acestora de către structurile de specialitate din cadrul instituției și urmărește semnarea contractelor de achiziție publică;
 12. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform legislaţiei în vigoare;
 13. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
 14. difuzează documentaţiile de atribuire precum şi valorile de contractare pentru produsele licitate şi adjudecate;
 15. respectă prevederile legale privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţii şi a securităţii acestora;
 16. elaborează proceduri operaționale interne;
 17. urmărește constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
 18. execută alte activităţi specifice la solicitarea directorului executiv adjunct economic, conform competenţelor.

Art. 35 – Biroul Controlul calității actului medical are următoarele atribuții:

 1. verificarea accesabilității la serviciile medicale;
 2. verificarea existenței resurselor financiare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a actului medical;
 3. verificarea documentelor în legătură cu nivelul de satisfacție al pacientului;
 4. verificarea existenței procedurilor medicale și modul de implementare;
 5. verificarea asigurării resursei umane pentru desfășurarea în condiții de siguranță a actului medical;
 6. verificarea existenței echipamentelor medicale necesare pentru stabilirea diagnosticului;
 7. verificarea existenței contractelor de service pentru echipamentele medicale aflate în dotarea unității sanitare și care sunt utilizate pentru tratarea și diagnosticarea pacienților;
 8. verifică modul de organizare în vederea asigurării asistenţei medicale în situaţii de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale şi alte situaţii de criză precum epidemii sau pandemii;
 9. verifică modul în care se asigură managementului evidenţei medicale şi al informaţiei medicale;
 10. verifică respectarea prevederilor legale privind regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalelor, precum şi conţinutul fişei postului pentru personalul medical;
 11. efectuează controale privind respectarea legislaţiei în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor asociate actului medical şi al gestionării deşeurilor periculoase provenite din activitatea medicală în toate unităţile sanitare;
 12. elaborează proceduri operaționale interne;
 • monitorizează şi verifică modul în care personalul din cabinetele medicilor din ambulatoriul de specialitate respectă obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la etica profesională şi deontologia medicală, asistenţa de sănătate publică, activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, relaţiile de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 36 – Serviciul Inspecția furnizorilor de servicii medicale desfășoară verificări cu privire la respectarea prevederilor legale în vigoare privind serviciile de asistenţă medicală din următoarele domenii:

 1. asistenţă medicală primară;
 2. asistenţă medicală ambulatorie şi de specialitate publică sau privată;
 3. asistenţă medicală de recuperare medicală şi balneologie, inclusiv serviciile medicale acordate prin societăţile de turism balnear şi de recuperare;
 4. asistenţă medicală prespitalicească, de transport sanitar;
 5. asistenţă medicală spitalicească publică și privată;
 6. asistență medicală comunitară;
 7. îngrijiri paliative şi îngrijiri la domiciliu;
 8. servicii conexe actului medical conform legislaţiei în vigoare;
 9. asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, în condiţile legii;
 10. transplant inclusiv, donarea, procurarea, testarea, procesarea, conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor umane, precum şi a produselor obţinute din ţesuturi şi celule umane destinate utilizării la om;
 11. transfuzia sanguină;
 12. asistenţă medicală din unităţile medico-sociale şi unităţile socio-medicale;
 • medicină complementară şi alternativă;
 1. alte domenii conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 37 – Serviciul Inspecția furnizorilor de servicii medicale are următoarele atribuții:

 1. controlează, constată şi sancţionează, după caz, contravenţiile la încălcarea prevederilor legislative în vigoare, conform competențelor;
 2. sesizează inspectorul sanitar şef ori de căte ori constată încălcări ale legii penale;
 3. păstrează confidenţialitatea privind iminenţa inspecţiei sanitare inopinate;
 4. păstrează confidenţialitatea datelor pe care unităţile inspectate le pun la dispoziţie;
 5. solicită unităţilor controlate orice documente necesare efectuării inspecţiei şi după caz, copii ale acestora, conform prevederilor legale în vigoare;
 6. impun unităţilor controlate măsuri de remediere, cu stabilirea de termene şi responsabilităţi în vederea înlăturării deficienţelor constatate;
 7. propun directorului executiv adjunct Inspecție Sanitară suspendarea temporară a activităţii unităţilor şi obiectivelor până la remedierea deficienţelor sau închiderea acestora în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare și a neînlăturării deficiențelor care au condus la suspendarea activității;
 8. în situaţii cu risc major şi iminent de îmbolnăvire a populaţiei dispune suspendarea pe loc sau imediată a activităţii unităţii/obiectivului şi informează operativ inspectorul sanitar şef despre măsura aplicată;
 9. controlează unităţile sanitare acreditate pentru domeniul transplantului, incluzând activitatea de bănci de celule și ţesuturi, prelevare și utilizare de organe, ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic, precum și terțele părți, prin evaluare şi verificare de proceduri şi activităţi care se derulează în aceste unităţi, precum şi prin examinări de documente sau alte înregistrări, pentru a garanta faptul că acestea aplică măsuri de control al calităţii şi respectă prevederile legale în vigoare din domeniul transplantului; inspecţiile vor fi efectuate periodic, iar intervalul dintre două inspecţii nu trebuie să depăşească 2 ani;
 10. desfăşoară în mod regulat, în structurile sistemului naţional de transfuzie sanguină şi în unităţile de transfuzie sanguină din spitale, inspecţii şi alte măsuri de control şi evaluare a aplicării şi respectării prevederilor legale în vigoare din domeniul transfuzional, la un interval care nu trebuie să depăşească 2 ani;
 11. controlează şi evaluează incidentele adverse severe şi reacţiile adverse grave notificate prin sistemele de vigilenţă sau la cererea motivată corespunzător a autorităţii sau a autorităţilor competente din alt stat membru al Uniunii Europene, furnizează informaţii privind rezultatele inspecţiilor şi ale măsurilor de control aplicate la cererea unui alt stat membru sau a Comisiei Europene;
 12. opresc folosirea preparatelor biologice utilizate în scop diagnostic, profilactic şi de tratament, care se dovedesc necorespunzătoare sau nocive sănătăţii;
 • dispun măsuri în cazul nerespectării dispoziţiilor date de autoritatea competentă în situaţii de risc epidemiologic;
 1. dispun măsuri speciale conform compețentelor, în baza legislației, în urma notificărilor compartimentului de specialitate pentru bolnavii, suspecţii şi contacţii de boli transmisibile sau purtătorii de germeni patogeni, precum şi alte măsuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor transmisibile şi a celor profesionale;
 2. opresc punerea pe piaţă a produselor care nu corespund reglementărilor legale în vigoare, în domeniul de competenţă;
 3. propun inspectorului sanitar şef retragerea documentelor de reglementare sanitară pentru unităţi sau produse, în cazul constatării nerespectării prevederilor legale în vigoare;
 4. recoltează şi sigilează probe necesare pentru identificarea şi analiza riscului pentru sănătate, precum şi contraprobe şi întocmește procesul verbal;
 5. efectuează determinări fizico-chimice în teren, utilizând aparatura şi trusele rapide din dotare;
 6. filmează şi/sau fotografiază punctele, zonele sau spaţiile în care nu sunt respectate prevederile legale în vigoare;
 7. elaborează rapoarte și informări lunare, semestriale, anuale și ori de câte ori este nevoie privind rezultatele inspecțiilor sanitare către Inspectorul general sanitar de stat din cadrul Ministerului Sănătății și directorului executiv al direcției de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București;
 8. în situaţia în care, în timpul unei activităţi de inspecţie sanitară de stat, constată existenţa unui conflict de interese, comunică urgent inspectorului sanitar şef judeţean sau al municipiului Bucureşti, în vederea delegării unui alt inspector şi luării măsurilor de urgenţă;
 9. respectă şi aplică principiile de etică şi deontologie profesională;
 10. în cazul în care se impune, din dispoziția directorului executiv adjunct Inspecție Sanitară, participă la acțiunile de inspecție sanitară stabilite conform programării săptămânale, a planurilor de control național și județean, respectiv a municipiului București;
 11. participă şi la alte activităţi specifice, din dispoziția directorului executiv adjunct Inspecție Sanitară;
 12. elaborează proceduri operaționale interne;
 13. îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin conform actelor normative în vigoare, din domeniul sănătăţii publice.

Art. 38 – Serviciul Inspecția în sănătate publică desfășoară verificări cu privire la respectarea prevederilor legislaţiei comunitare şi naţionale, conform competențelor prevăzute de reglementările legale în vigoare și a protocoalelor semnate cu celelalte autorităţi cu atribuții în domeniu, în următoarele domenii:

 1. produse alimentare, inclusiv suplimente alimentare, aditivi alimentari destinați consumului uman, materiale în contact cu alimentele, novel food, alimente tratate cu radiații ionizante, alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale și alte substanțe, apa potabilă îmbuteliata și apa minerală naturală îmbuteliată;
 2. apa potabilă şi apă folosită la alte activităţi umane, inclusiv cea de îmbăiere;
 3. unităţile de învăţământ şi ocrotire a copiilor şi tinerilor, after-school, asistenţă socială, centre de plasament, tabere școlare și unități care organizează activități similare;
 4. furnizorii de servicii care presupun riscuri potenţiale pentru viaţa sau sănătatea populaţiei ori a persoanelor care execută serviciile respective;
 5. mediul de muncă și starea de sănătate a personalului angajat, cunoştinţele, aptitudinile şi practicile acestuia în raport cu normele igienico-sanitare;
 6. produse cosmetice;
 7. produse biocide;
 8. produse din tutun și produse conexe;
 9. calitatea habitatului;
 10. unităţile cu risc radioactiv;
 11. unitati de dezinfecție, dezinsecție și deratizare;
 12. calitatea condițiilor igienico – sanitare în spațiile hoteliere;
 • cabinete de înfrumusețare;
 1. firme furnizoare de servicii de organizare și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;
 2. alte domenii conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 39. – Serviciul Inspecția în sănătate publică are următoarele atribuții:

 1. controlează, constată şi sancţionează, după caz, contravenţiile la încălcarea prevederilor legislative în vigoare, în domeniul sănătăţii publice, conform competențelor;
 2. sesizează directorul executiv adjunct inspecție sanitară ori de căte ori constată încălcări ale legii penale;
 3. păstrează confidenţialitatea privind iminenţa inspecţiei sanitare inopinate;
 4. păstrează confidenţialitatea datelor pe care unităţile inspectate le pun la dispoziţie;
 5. solicită unităţilor controlate orice documente necesare efectuării inspecţiei şi după caz, copii ale acestora, conform prevedrilor legale în vigoare;
 6. impune unităţilor controlate măsuri de remediere, cu stabilirea de termene şi responsabilităţi, în vederea înlăturării deficienţelor constatate;
 7. propune directorului executiv adjunct Inspecție Sanitară suspendarea temporară a activităţii unităţilor şi obiectivelor până la remedierea deficienţelor sau închiderea acestora în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare și a neînlăturării deficiențelor care au condus la suspendarea activității;
 8. în situaţii cu risc major şi iminent de îmbolnăvire a populaţiei dispun suspendarea pe loc sau imediată a activităţii unităţii/obiectivului şi informează operativ directorul executiv adjunct Inspecție Sanitară despre măsura aplicată;
 9. propune directorului executiv adjunct Inspecție Sanitară retragerea documentelor de reglementare sanitară pentru unităţi sau produse, în cazul constatării nerespectării prevederile legale în vigoare;
 10. oprește comercializarea produselor care nu corespund reglementărilor legale în vigoare, în domeniul de competenţă;
 11. recoltează şi sigilează probe necesare pentru identificarea şi analiza riscului pentru sănătate, precum şi contraprobe şi completează procesul – verbal de recoltare a probelor de produse pentru examen de laborator;
 12. efectuează determinări fizico-chimice în teren, utilizând aparatura şi trusele rapide din dotare;
 • filmează şi/sau fotografiază punctele, zonele sau spaţiile în care nu sunt respectate prevederile legale în vigoare;
 1. elaborează rapoarte și informări lunare, semestriale, anuale și ori de câte ori este nevoie privind rezultatele inspecțiilor sanitare către Inspectorul general sanitar de stat din cadrul Ministerului Sănătății și directorului executiv al direcției de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București;
 2. în situaţia în care, în timpul unei activităţi de inspecţie sanitară de stat, constată existenţa unui conflict de interese, comunică urgent directorului executiv adjunct Inspecție Sanitară judeţean sau al municipiului Bucureşti, în vederea delegării unui alt inspector şi luării măsurilor de urgenţă;
 3. respectă şi aplică principiile de etică şi deontologie profesională;
 4. în cazul în care se impune, din dispoziția directorului executiv adjunct Inspecție Sanitară, participă la acțiunile de inspecție sanitară stabilite conform programării săptămânale, a planurilor de control național și județean, respectiv a municipiului București;
 5. participă şi la alte activităţi specifice, din dispoziția directorului executiv adjunct Inspecție Sanitară;
 6. elaborează proceduri operaționale interne;
 7. îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin din actele normative în vigoare, din domeniul sănătăţii publice.

Art. 40 – Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică se află sub coordonarea unui medic de specialitate medicină de laborator, responsabil pentru activitatea desfășurată la nivelul acestuia, precum și pentru acreditarea şi menţinerea acreditării serviciilor.

Art. 41 – Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică are următoarele activităţi şi responsabilităţi specifice:

 1. În legătură cu diagnosticul microbiologic:
 • participă la efectuarea investigaţiei epidemiologice prin recoltarea şi prelucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice şi parazitologice, pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în conformitate cu metodologiile legale în vigoare;
 • asigură diagnosticul etiologic pentru bolile infecţioase identificate în cadrul programului naţional de supraveghere epidemiologică dacă prestaţia nu poate fi asigurată prin unitatea de îngrijire a cazului sau este solicitat în acest sens;
 • asigură diagnosticul microbiologic pentru solicitările serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boală transmisibilă sau investigaţii în cadrul programelor de sănătate;
 • monitorizează şi transmite evaluări privind circulaţia unor microorganisme cuprinse în metodologiile de supraveghere epidemiologică şi situaţia antibioticorezistenţei microorganismelor la populaţia investigată în unităţile sanitare din teritoriu;
 • asigură transmiterea probelor biologice la structurile regionale/naţionale în vederea caracterizării circulaţiei germenilor pe teritoriul naţional, în conformitate cu reglementările metodologice ale Institutului Naţional de Sănătate Publică;
 • efectuează analize microbiologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, cu aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate publică;
 • efectuează analize microbiologice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu, prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate, la solicitarea serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediu conform metodologiei reglementate;
 • asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării/reacreditării laboratorului;
 • efectuează analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
 • elaborează proceduri operaționale interne;
 • execută alte activităţi specifice la solicitarea directorului executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate, conform competenţelor.
 1. În legătură cu chimie sanitară şi/sau toxicologie:
 2. efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice din probe biologice, apă, aer, alimente şi alţi factori de mediu pentru evaluarea obiectivă a conformităţii produselor şi a riscurilor pentru sănătate;
 3. efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, cu aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate publică;
 4. efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;
 5. asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării laboratorului;
 6. intervine şi participă la orice acţiune declarată de urgenţă prin evenimente neaşteptate de către directorul executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate;
 7. elaborează proceduri operaționale interne;
 8. îndeplinește alte atribuţii specifice stabilite sau solicitate în cadrul competenţei.

Art. 42 – Laboratorul igiena radiaţiilor (dacă este cazul) funcţionează sub coordonarea profesională a unui medic specialist/primar, igienă sau igiena mediului sau radiologie și imagistică medicală şi are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activităţile pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi prevenirea efectelor asociate radiaţiilor ionizante în teritoriul arondat laboratorului;
 2. asigură colectarea şi raportarea datelor privind sănătatea populaţiei în relaţie cu radiaţiile ionizante din teritoriul arondat laboratorului;
 3. asigură colectarea şi raportarea datelor privind expunerea profesională la radiaţii ionizante din unităţile/serviciile cu activitate de profil, din teritoriul arondat laboratorului;
 4. participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii;
 5. efectuează, din proprie iniţiativă sau la cererea terţilor, determinări ale nivelurilor de radiaţii, precum şi consultanţă de specialitate;
 6. controlează aplicarea normelor de securitate nucleară şi igiena radiaţiilor;
 7. avizează şi autorizează sanitar unităţile în care se desfăşoară practici şi activităţi nucleare;
 8. elaborează referatele de evaluare pentru unităţile supuse avizării/autorizării sanitare;
 9. verifică respectarea normelor de igienă a radiaţiilor ionizante în unităţile autorizate şi în laboratoarele de profil;
 10. participă la elaborarea planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquis-ului comunitar;
 11. participă la elaborarea planului de acţiune în caz de catastrofă;
 12. intervine în caz de accident nuclear sau de urgenţă radiologică în teritoriul arondat;
 • evaluează nivelul expunerii medicale la radiaţii ionizante a populaţiei prin programe de asigurare şi control al calităţii;
 1. elaborează proceduri operaționale interne;
 2. are şi alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate, conform competenţelor.

Art. 43 – Serviciul Asistență Medicală și Planificare Strategică, funcționează în subordinea directorului executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate și are următoarele atribuții:

 1. evaluează și stabilește activitatea de asistenţă medicală primară, în conformitate cu reglementările şi metodologia specifică pentru această activitate;
 2. evaluează în teren condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale primare, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare;
 3. participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale primare, elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
 4. verifică respectarea prevederilor privind activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor transmisibile şi cronice de către medicii de familie care îşi desfăşoară activitatea atât în cabinete publice, cât şi în cabinete private;
 5. monitorizează modul în care personalul din cabinetele medicilor de familie respectă obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la etica profesională şi deontologia medicală, asistenţa de sănătate publică, activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, relaţiile de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 6. monitorizează managementul evidenţei medicale primare şi al informaţiei medicale gestionate, inclusiv pentru activitatea de furnizare a datelor privind registrele judeţene/regionale/naţionale de vaccinare şi boli cronice reglementate prin metodologii;
 7. participă la activitatea de educaţie/formarea continuă şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din asistenţa medicală primară;
 8. asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
 9. participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice asistenţei medicale primare pentru realizarea programelor naţionale de sănătate.
 10. participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale ambulatorii, elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
 11. asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
 12. participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice serviciilor ambulatorii pentru realizarea programelor naţionale de sănătate.
 13. evaluează condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii activităţii medicale desfăşurate în spital;
 14. monitorizează modul în care spitalul îşi respectă obligaţia legală de a înregistra, stoca, prelucra şi transmite informaţiile legate de activitatea sa, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 15. evaluează necesarul de servicii medicale spitaliceşti şi asigurarea accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale specifice, în vederea creşterii eficienţei şi calităţii serviciilor;
 16. participă la evaluarea gradului de satisfacţie a pacienţilor în legătură cu serviciile de sănătate, împreună cu serviciul de evaluare şi promovare a sănătăţii;
 17. verifică respectarea prevederilor legale privind regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalelor, precum şi conţinutul fişei postului pentru personalul din spitale;
 18. participă la negocierea anuală a indicatorilor de performanţă specifici fiecărui spital din teritoriul arondat;
 19. respectarea prevederilor legale în vigoare şi obiectivelor programului naţional specific pentru asigurarea condiţiilor necesare de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale;
 20. evaluează activitatea unităţilor medicale cu paturi şi a ambulatoriilor de specialitate, cu profil de asistenţă medicală recuperatorie, inclusiv la nivelul societăţilor de turism balnear şi de recuperare, publice sau private, modul de asigurare a condiţiilor specifice pentru asistenţa medicală de acest profil;
 21. modul de organizare în vederea asigurării asistenţei medicale în situaţii de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
 22. participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice serviciilor spitaliceşti pentru realizarea programelor naţionale de sănătate;
 23. evaluează şi participă la identificarea priorităţilor în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului şi propune măsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate;
 24. participă la evaluarea și organizarea asistenţei medicale a gravidei, lăuzei şi copilului, în raport cu dinamica morbidităţii şi mortalităţii la aceste categorii, şi propune directorului executiv măsuri de organizare/reorganizare a structurilor sanitare din teritoriu;
 25. participă la evaluarea și organizarea la nivel local a activităţii de planificare familială şi sănătate a reproducerii, împreună cu Biroul Prevenție și Promovare în Sănătate Publică;
 26. monitorizează şi evaluează derularea la nivel local a programelor naţionale în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului;
 27. monitorizează implementarea actelor normative în domeniul asistenței mamei și copilului;
 28. acordă consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităţilor, modalităţilor de implementare şi monitorizare a strategiilor de asistenţă medicală comunitară integrată;
 29. colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea realizării strategiei judeţene şi a listei de priorităţi în domeniul asistenţei medicale a comunităţilor la risc;
 30. monitorizează şi evaluează derularea programelor naţionale şi locale de sănătate cu privire la asistenţa medicală în comunităţile la risc;
 31. asigură sprijin pentru formarea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală comunitară, inclusiv joncţiunile cu reţeaua de medicină de familie, accesul la medicamente, servicii ambulatorii şi spitaliceşti;
 32. identifică şi coordoneaza implementarea unor programe specifice de consiliere medico-socială, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vulnerabile: persoane cu dizabilităţi, neasiguraţi, victime ale violenţei domestice, copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sănătate mintală, precum şi alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind în situaţii de risc;
 33. monitorizează la nivel județean implementarea politicilor de sănătate în domeniul asistenței medicale comunitare, inclusiv medierii sanitare și a îngrijirilor la domiciliu;
 34. monitorizează și evaluează activitatea de asistență medicală comunitară/mediere inclusiv din punct de vedere al resurselor financiare și al resurselor umane și propune măsuri de îmbunătățire a activității acestora;
 35. solicită lunar raportul de activitate a salariaților din asistența medical comunitară și mediere, analizează rapoartele și propune soluții de îmbunătățire a activității
 36. informează structura de inspecție sanitară de stat din cadrul direcției de sănătate publică cu privire la neconformitățile identificate în activitate;
 37. elaborează proceduri operaționale interne;
 38. facilitează şi monitorizează crearea parteneriatelor interinstituţionale la diferite niveluri, a strategiilor şi a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară la risc.

Art. 44 – Serviciul de evaluare și monitorizare în sănătate publică funcționează în subordinea directorului executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și este format din Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile și Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă.

Art. 45 – (1) Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:

 1. coordonează şi derulează la nivel judeţean activităţile specifice din cadrul programelor naţionale şi teritoriale de sănătate publică din domeniul bolilor transmisibile, în vederea realizării obiectivelor angajate prin programele şi strategiile naţionale şi locale;
 2. colectează trimestrial şi anual indicatorii programelor de sănătate de la unităţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 3. participă prin activităţi specifice la funcţionarea reţelei naţionale de supraveghere epidemiologică, alertă şi răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile;
 4. participă la realizarea evaluărilor de risc epidemiologic în situaţia evenimentelor care ameninţă sănătatea populaţiei şi au potenţial de răspândire naţională şi internaţională;
 5. implementează, coordonează şi evaluează programul naţional de imunizări desfăşurat în teritoriul arondat şi verifică prin activităţi de evaluare medicală şi administrativă eficienţa activităţilor specifice;
 6. participă la studiile epidemiologice organizate la nivel naţional sau/şi regional;
 7. solicită din teritoriu datele necesare pentru fundamentarea necesarului de material biologic pentru imunizarea grupelor catagrafiate şi verifică în teritoriu condiţiile de distribuire şi depozitare a vaccinului, efectuarea şi evidenţa vaccinării;
 8. organizează, colectează, analizează, verifică, gestionează, interpretează şi diseminează datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente în teritoriu, conduce şi gestionează registrul judeţean unic pentru bolile transmisibile, vaccinări şi reacţii adverse postvaccinale indezirabile, infecţia HIV/SIDA, tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, infecţii nosocomiale şi situaţii epidemiologice de risc;
 9. evaluează anual funcţionarea sistemelor de supraveghere medicală a bolilor transmisibile, în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică şi structurile sale regionale;
 10. verifică modul în care medicii de familie detectează cazurile de boli transmisibile şi raportează datele necesare supravegherii bolilor transmisibile, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 11. supraveghează şi verifică modul prin care sunt respectate metodologiile şi protocoalele privind diagnosticul clinic şi etiologic pentru bolile transmisibile şi propune directorului executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență măsuri organizatorice privind asigurarea serviciilor specifice competente de laborator pentru diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile, conform dispoziţiilor legale;
 12. efectuează investigaţiile medicale şi epidemiologice, identifică şi coordonează măsurile necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităţi;
 • desfăşoară îndrumarea metodologică şi profesională a unităţilor sanitare din teritoriu, periodic sau la solicitare, în probleme de infecţii nosocomiale;
 1. intervine şi efectuează expertiza medicală de specialitate, în cazul unor focare de infecţii nosocomiale sau în situaţii de risc declarat, la solicitarea unităţii ori prin autosesizare;
 2. monitorizează situaţia infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare din teritoriu şi elaborează recomandări administrative şi profesionale în cazul riscurilor identificate;
 3. desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 4. participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;
 5. asigură consultanţă privind prevenirea bolilor transmisibile de import, recomandă şi aplică măsuri de prevenire a bolilor infecţioase ale călătorului prin structurile proprii, acolo unde acestea există;
 6. verifică şi validează, în colaborare cu personalul compartimentului de statistică, datele legate de bolile transmisibile şi infecţioase raportate de serviciile medicale din teritoriu, inclusiv decese;
 7. efectuează instruirea personalului din unităţile medicale publice şi private, pe probleme de prevenire şi control al bolilor transmisibile, infecţiilor nosocomiale, infecţia HIV, tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, boli infecţioase de import;
 8. organizează activitatea de supraveghere şi combatere a vectorilor de importanţă medicală;
 9. metodologic este coordonat de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile şi secţiile de epidemiologie ale centrelor regionale de sănătate publică;
 10. asigură funcţionalitatea sistemului informaţional specific în conformitate cu metodologiile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii şi coordonatorii naţionali ai programelor de sănătate;
 11. colaborează cu structurile similare din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu alte instituţii judeţene pentru realizarea unui schimb optim şi util de informaţii, în conformitate cu prevederile legale, în probleme de supraveghere a bolilor transmisibile;
 12. asigură implementarea şi derularea programelor de sănătate specifice la nivel judeţean, monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de activitate şi utilizarea fondurilor necesare derulării acestora;
 13. participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a populaţiei;
 14. efectuează, la cererea terţilor, consultanţă sau prestaţii de specialitate în domeniul de competenţă;
 15. participă la elaborarea, prin personalul de specialitate cu studii superioare, a documentelor de reglementare pentru furnizorii de servicii medicale;
 16. informează structura de inspecție sanitară de stat din cadrul direcției de sănătate publică cu privire la neconformitățile identificate în activitate;
 17. elaborează proceduri operaționale interne;
 18. îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență, în limitele competenţelor profesionale.

(2) În cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile funcţionează următoarele colective de activitate specifică*):

 1.   supraveghere epidemiologică;
 2.   alertă epidemiologică;
 3.   Program Naţional de Imunizare;
 4.   infecţii nosocomiale;
 5. boli transmisibile prioritare, HIV, TBC, ITS;
 6.   statistică boli transmisibile;
 7. produse antiepidemice.

*) În cazul unui deficit de personal calificat, pot fi operate comasări de activităţi în structuri reglementate, cu încadrarea a cel puţin unui medic epidemiolog/structură organizată.

(3) Managementul produselor antiepidemice cuprinde următoarele atribuţii specifice:

 1. asigură depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a vaccinurilor şi a celorlalte produse biologice şi materiale necesare desfăşurării activităţii de medicină preventivă;
 2. asigură depozitarea şi livrarea produselor DDD necesare intervenţiei în focarele de boli transmisibile;
 3. asigură aprovizionarea laboratoarelor proprii şi a altor unităţi sanitare cu medii de cultură, seruri de diagnostic, sticlărie, reactivi, kituri şi alte materiale consumabile, în vederea realizării activităţilor cuprinse în programele de medicină preventivă;
 4. asigură depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a produselor din componenţa rezervei antiepidemice în caz de calamitate sau în alte situaţii de risc;
 5. îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență.

Art. 46 – (1) Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:

 1. coordonează şi implementează la nivel teritorial activităţile medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relaţie cu mediul de viaţă şi de muncă, alimentaţie şi nutriţie, aprovizionarea cu apă potabilă, radiaţii ionizante naturale şi profesionale şi unităţile de învăţământ şi de îngrijire medicală şi medico-socială de toate categoriile;
 2. asigură implementarea şi derularea programelor de sănătate specifice la nivel judeţean, monitorizarea, evaluarea şi raportarea indicatorilor de activitate specifică şi modul de utilizare a fondurilor alocate;
 3. elaborează propuneri pentru reglementarea activităţilor teritoriale din domeniile: igiena mediului, igiena alimentaţiei, igiena unităţilor de învăţământ, medicină ocupaţională, igiena radiaţiilor, în concordanţă cu legislaţia din domeniu;
 4. analizează şi evaluează periodic sau ori de câte ori este nevoie calitatea serviciilor teritoriale de supraveghere medicală a sănătăţii în relaţie cu mediul, propune implementarea unor noi activităţi, în colaborare cu alte unităţi/servicii teritoriale cu activitate din domeniu;
 5. coordonează şi derulează activităţi specifice pentru implementarea prevederilor legislative de protejare şi promovare a mediului de viaţă organizat şi natural;
 6. analizează documentaţiile transmise de structura de reglementare şi propune conducerii aprobarea sau respingerea solicitării;
 7. întocmeşte rapoarte profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante etc.) şi contribuie la realizarea sintezelor naţionale din domeniu;
 8. coordonează şi derulează în teritoriu activităţi medicale specifice pentru implementarea prevederilor legislative din domeniul produselor biocide, al substanţelor chimice periculoase şi al produselor cosmetice şi de uz casnic;
 9. monitorizează şi coordonează pe plan teritorial activitatea de gestionare şi neutralizare a deşeurilor medicale din toate categoriile de unităţi sanitare şi elaborează propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat;
 10. coordonează, monitorizează, evaluează şi participă la asigurarea calităţii apei potabile din teritoriu şi elaborează propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 11. monitorizează şi evaluează riscurile privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei publice, elaborează şi propune activităţi de asigurare a calităţii alimentului din circuitul public, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normativele europene;
 12. desfăşoară activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire şi elaborează referatele de evaluare în vederea avizării/autorizării sanitare;
 • colaborează şi conlucrează cu administraţia publică locală şi cu instituţiile/serviciile specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de viaţă şi muncă, securitatea alimentului şi calitatea apei potabile;
 1. derulează studii medicale populaţionale privind starea de sănătate în raport cu factorii de mediu, radiaţii ionizante naturale şi profesionale, mediul ocupaţional şi colectivităţi organizate;
 2. face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică privind modul de derulare a programelor de sănătate la nivel judeţean;
 3. supraveghează acordarea asistenţei medicale profilactice în colectivităţile de copii şi tineri şi participă la monitorizarea medicală a dezvoltării fizice, psihomotorii şi a stării de sănătate a copiilor din colectivităţi;
 4. realizează registrul de evidenţă a bolilor profesionale la nivel teritorial, efectuând cercetarea medicală şi documentarea cazurilor suspecte de boală, declararea, înregistrarea şi raportarea bolilor profesionale, conform prevederilor legale;
 5. centralizează şi analizează situaţia angajaţilor expuşi la noxe din teritoriu şi participă la aplicarea legislaţiei privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale;
 6. participă cu rapoarte la elaborarea sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu mediul de viaţă şi muncă şi participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a populaţiei;
 7. participă la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquis-ului comunitar în domeniul sănătăţii;
 8. desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 9. efectuează, la cererea terţilor, expertize, consultanţă şi prestaţii de specialitate;
 10. informează structura de inspecție sanitară de stat din cadrul direcției de sănătate publică cu privire la neconformitățile identificate în activitate;
 11. din punct de vedere profesional, compartimentul este metodologic de Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar şi structurile sale de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;
 12. elaborează proceduri operaționale interne;
 13. îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență.

(2) În cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă funcţionează următoarele colective de activitate specifică**):

 1.   Igiena mediului;
 2. Igiena alimentului;
 3. Igiena colectivităţilor de copii/tineret;
 4. Medicina muncii;
 5. Supraveghere boli netransmisibile;
 6. Evaluare programe boli netransmisibile;
 7. Medicina comunitară

 

 

**) În cazul unui deficit de personal calificat, pot fi operate comasări de activităţi în structuri reglementate, cu încadrarea a cel puţin unui medic de igienă sau medicina muncii/structură organizată.

Art. 47 – Serviciul de Programe de Sănătate Publică, funcționează în subordinea directorului executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate, are în structură Biroul Prevenție și Promovare în Sănătate Publică și are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:

 1. În domeniul programelor naționale de sănătate:
 • coordonează implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor naţionale de sănătate la nivel judeţean;
 • analizează şi monitorizează modul de derulare a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate la nivelul unităţilor sanitare prin indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi şi transmişi de acestea;
 • realizează centralizarea şi raportarea indicatorilor specifici către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi/sau al Institutului Naţional de Sănătate Publică;
 • evaluează trimestrial indicatorii specifici şi, în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, propune modul de alocare a resurselor rămase neutilizate;
 • verifică modalitatea de organizare a evidenţei beneficiarilor programului/subprogramului de catre furnizorii de servicii medicale cu care se află în relație contractuală;
 • urmăreşte modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate;
 • elaborează trimestrial rapoarte cu privire la derularea programelor naţionale de sănătate şi le înaintează structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii sau, după caz, Institutului Naţional de Sănătate Publică;
 • transmite la UATM, respectiv structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii cererile lunare de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, conform prevederilor legale, pentru realizarea deschiderilor de credite bugetare pentru derularea programelor naţionale de sănătate, cu încadrarea în fondurile aprobate şi la termenele stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 • asigură realizarea tuturor activităţilor privind încheierea contractelor pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • asigură primirea şi înregistrarea documentelor justificative necesare în vederea finanțării bunurilor şi serviciilor acordate în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate;
 • analizează indicatorii prezentaţi în decontul înaintat de unitatea sanitară, precum şi gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;
 • asigură realizarea activităţilor necesare în vederea lichidării şi ordonanţării cheltuielilor angajate conform prevederilor legale în vigoare;
 • asigură monitorizarea derulării contractelor încheiate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
 • verifică menţinerea condiţiilor care au stat la baza încheierii contractelor pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
 • actualizează, în colaborare cu compartimentul juridic, contractele încheiate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat, prin încheierea de acte adiţionale la acestea, conform legislaţiei în vigoare;
 • elaborează proceduri operaționale interne;
 • îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență.
 1. În domeniul prevenției și promovării în sănătate publică
 2. asigură monitorizarea şi coordonarea programelor naționale de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile la nivel judeţean;
 3. colectează trimestrial şi anual indicatorii programelor de sănătate specifice şi de demografie de la unităţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare şi reglementările europene în domeniu;
 4. asigură culegerea şi validarea datelor la nivel judeţean pentru registrele naţionale de boli netransmisibile;
 5. propune conducerii direcţiei constituirea unor echipe interdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultaţi din supravegherea bolilor cronice în teritoriu;
 6. analizează şi evaluează indicatorii de morbiditate şi mortalitate legaţi de evoluţia bolilor netransmisibile în judeţ şi evoluţia acestora la populaţia din teritoriu;
 7. în realizarea atribuţiilor sale colaborează direct cu unităţile judeţene de implementare a programelor de sănătate, precum şi cu structurile specializate ale Institutului Naţional de Sănătate Publică;
 8. se coordonează metodologic cu Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate şi structurile sale de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;
 9. participă la colaborări interinstituţionale, la nivel judeţean, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru asigurarea corelării activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate cu alte iniţiative, finanţate din alte surse;
 10. primeşte anual, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, de la casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti analiza modului în care a fost derulat programul de sănătate cu scop curativ;
 11. face propuneri privind utilizarea fondurilor specifice alocate derulării programelor de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile şi supraveghere demografică la nivel judeţean;
 12. furnizează informaţii către populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea sănătăţii;
 13. dezvoltă la nivel local programe de promovare a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate, în funcţie de priorităţile locale, programele naţionale şi strategiile europene;
 14. elaborează proiecte în parteneriat cu autorităţile locale, reprezentanţii în teritoriu ai altor ministere, organizaţii neguvernamentale şi reprezentanţe internaţionale, în vederea soluţionării problemelor comunitare;
 15. furnizează servicii de formare în educaţia pentru sănătate adresate formatorilor din cadrul şi din afara sistemului de sănătate;
 16. elaborează, editează şi asigură multiplicarea de materiale publicitare specifice.
 17. în cadrul Biroul Prevenție și Promovare în Sănătate Publică funcţionează următoarele colective de activitate specifică, iar în cazul unui deficit de personal, acestea pot fi comasate:
 18. Informare-educare în sănătate publică;
 19. Programe de promovare a sănătăţii;
 20. Demografie şi statistică.
 21. elaborează proceduri operaționale interne;
 22. îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență.

Art. 49 – Biroul medicină de urgență funcționează în subordinea directorului executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate, și are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:

 1. monitorizează şi evaluează activitatea unităţilor de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe din cadrul unităţilor sanitare din sectorul public;
 2. participă la acţiunile de acordare a primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri subordonate Ministerului Sănătăţii;
 3. monitorizează şi evaluează activitatea serviciului judeţean de ambulanţă;
 4. transmite informări operative conducerii direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în cazul apariţiei unui eveniment neaşteptat sau unor situaţii de calamitate sau catastrofă, epidemii sau pandemii şi propune măsuri de intervenţie, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în funcţie de domeniul de competenţă;
 5. elaborează şi transmite spre aprobarea directorului executiv, cu avizul directorului executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență și programe de sănătate, Planul de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii, realizat în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în funcţie de domeniul de competenţă;
 6. verifică existența planului alb la nivelul unităților sanitare cu paturi;
 7. colectează, prelucrează și analizează datele referitoare la activitatea serviciilor de asistență medicală de urgență;
 8. evaluează anual realizarea obiectivelor acțiunilor prioritare privind pacientul critic și face propuneri pentru îmbunătățirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute în normele în vigoare;
 9. participă la implementarea şi derularea activităţilor specifice serviciilor pentru realizarea programelor naţionale de sănătate;
 10. informează Ministerul Sănătății, serviciul medicină de urgență, precum și structura de inspecție sanitară de stat din cadrul direcției de sănătate publică cu privire la neconformitățile identificate în activitate;
 11. elaborează proceduri operaționale interne;
 12. îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de asistență medicală, sănătate publică, medicină de urgență.

Cap. IV

Dispoziţii finale

Art. 50 – Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin atribuţiile lor profesionale medicale, de reglementare şi control profesional şi administrativ, organizate în vederea protejării şi promovării stării de sănătate a populaţiei şi satisfacerii nevoilor specifice de asistenţă medico-sanitară a populaţiei, sunt unităţi publice deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii pentru implementarea politicii sanitare şi strategiei de acţiune a Ministerului Sănătăţii la nivel teritorial-judeţean.

Art. 51 – La intrarea în vigoare a prezentului Regulament de Organizare și Funcționare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, se abrogă Ordinul Nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial Nr. 550 din 5 august 2010.

 

 

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.