Ministerul Sănătății a lansat proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor de organizare a concursului pentru postul de manager general din cadrul serviciilor de ambulanţă

Ministerul Sănătății a lansat în transparență decizională proiectul de Ordin privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

Vă prezentăm textul integral al Normelor de de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov:

Cap. I
Dispoziţii generale

Art. 1 – (1) Prezentele norme reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi din Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov din reţeaua Ministerului Sănătăţii.
(2) Concursul pentru ocuparea postului de manager general în serviciile de ambulanţă judeţene şi în Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se organizează la nivel central, în municipiul Bucureşti, de către o comisie de concurs numită prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 2 – (1) Concursul se desfăşoară în următoarele etape:
a) evaluarea dosarului de candidat – etapă eliminatorie;
b) concursul propriu-zis.
(2) În cadrul concursului propriu-zis candidaţii susţin următoarele probe de evaluare:
a) test-grilă de verificare a cunoştinţelor;
b) evaluarea și susţinerea proiectului de management;
c) interviu.
(3) Concursul se finalizează, pentru fiecare post scos la concurs, cu ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor finale obţinute în urma concursului şi cu nominalizarea candidatului admis pe postul pentru care a concurat.
(4) Pentru a fi declaraţi „Admis” candidaţii trebuie să obţină media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă de evaluare minimum nota 7,00.
Art. 3 – (1) Numirea, pe baza rezultatelor concursului naţional, în postul de manager general al serviciului de ambulanţă judeţean sau al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se face prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2) Managerul general încadrat în condiţiile alin. (1) încheie, cu Ministerul Sănătății, un contract de management pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit, în condiţiile legii, sau poate înceta înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acesta, constatate în urma evaluării anuale efectuate pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 4 – (1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului, Ministerul Sănătăţii publică în ziarul „Viaţa Medicală” anunţul de concurs cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului.
(2) Anunţul de concurs cuprinde:
a) posturile scoase la concurs;
b) locul şi perioada de desfăşurare a concursului;
c) condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi pentru a se putea înscrie la concurs;
d) locul şi perioada de înscriere;
e) conţinutul dosarului de înscriere;
(3) Bibliografia pentru concurs şi tema pentru proiectul de management sunt întocmite de către Direcția generală asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică – Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, şi se aprobă de către ministrul sănătăţii.
(4) Bibliografia pentru concurs poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru exercitarea funcţiei de manager în cadrul unui serviciu de ambulanţă, pentru care se organizează concursul.
(5) În urma aprobării de ministrul sănătăţii, tema şi bibliografia sunt publicate, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului, pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro.
Cap. II
Organizarea concursului

Art. 5 – (1) Ministrul sănătăţii aprobă prin ordin componenţa nominală a Comisiei de concurs, repectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor, la propunerea Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică – Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii.
(2) Comisia de concurs are următoarea componenţă:
a) un cadru didactic (profesor, conferenţiar sau şef de lucrări) cu funcţie de predare în specialitățile management/sănătate publică şi management sanitar din cadrul universităților de medicină și farmacie;
b) trei reprezentanți ai Ministerului Sănătăţii, din care un reprezentant al Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii;
c) un reprezentant al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarea componenţă:
a) un cadru didactic (profesor, conferenţiar sau şef de lucrări) cu funcţie de predare în specialitățile management/sănătate publică şi management sanitar din cadrul universităților de medicină și farmacie;
b) trei reprezentanți din Ministerului Sănătăţii, din care un reprezentant al Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii;
c) un reprezentant al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
(4) Serviciul medicină de urgență din cadrul Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică solicită, cu avizul Secretarului de Stat care are în coordonare serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, solicită sindicatului reprezentativ din cadrul serviciilor de ambulanță să desemneze un observator, care va participa la toate probele pe întreaga durată a concursului.
(5) Prin ordinul de ministru prin care se aprobă componenţa nominală a Comisiei de concurs, repectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor, se desemnează și președinții celor două comisii, precum și membrii supleanți ai celor două comisii.
(6) Pentru propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor se solicită aviz conform al Comisiei interministeriale pentru suport tehnic, conform prevederilor art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. m) şi pct. 13 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2014 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic.
Art. 6 – (1) Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situații:
a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
c) este sau urmează a fi, în situaţia ocupării funcţiei de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.
(2) Membrii comisiei de concurs și ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în cazul în care se află într-una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), au obligația să anunțe de îndată Ministerul Sănătății, atribuțiile acestora în comisie urmând să fie preluate de membrii supleanți.
Art. 7 – (1) Comisia de concurs poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului, asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie şi candidaţi în vederea evaluării şi ierarhizării acestora.
Art. 8 – Atribuţiile comisiei de concurs sunt:
a) stabilește subiectele pentru proba scrisă;
b) evaluează dosarelor de înscriere ale candidaţilor;
c) transmite secretariatului comisiei rezultatele fiecărei etape a concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;
d) instruiește candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării concursului;
e) organizează şi desfăşurarea probelor de evaluare;
f) semnează procesele-verbale întocmite de secretariatul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului.
Art. 9 – (1) Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt:
a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi;
b) transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor;
c) semnează procesele-verbale întocmite de secretariatul comisiei după soluționarea contestațiilor.
(2) Comisia de soluționare a contestațiilor soluţionează contestaţiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă, la evaluarea și susținerea proiectului, la interviu. Lucrările care sunt evaluate de membrii comisiei de concurs cu o diferenţă mai mare de 1,5 puncte sunt reevaluate de comisia de soluţionare a contestaţiilor. Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
Art. 10 Secretariatul comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de către Ministerul Sănătății.

Cap. III
Înscrierea candidaţilor

Art. 11 – La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi au domiciliul stabil în România;
b)cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă din perioada anterioară aplicării ciclurilor tip Bologna sau absolvenţi ai ciclului II de studii universitare de master în specialitate pentru perioada ulterioară aplicării ciclurilor tip Bologna conform art. 153 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul fundamental al ştiinţelor biologice şi biomedicale, ramura de știință medicină, specializarea medicină sau în domeniul ştiinţelor sociale, ramurile ştiinţe juridice – specializarea drept și ştiinţe economice;
d) sunt cel puțin medici specialiști în specialitatea medicină de urgență, anestezie-terapie intensive, medicină de familie cu atestat de studii complementare în asistență medicală de urgență prespitalicească sau management sanitar și au o vechime de cel puţin 5 ani, pentru candidații cu studii medicale;
e) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor economice sau juridice, pentru candidații cu studii economice sau juridice;
f) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii sau sunt absolvenți de studii universitare / postuniversitare de management sanitar;
g) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
h) nu au fost destituiți din funcție sau nu le-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
i) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
j) nu au vârsta de pensionare, conform legii, la data concursului;

Art. 12 – (1) Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr .1;
b)curriculum vitae în format europass;
c) copia actului de identitate;
d) copia diplomei de licenţă sau echivalente;
e) copie a diplomei de master în specialitatea studiilor, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă sau adeverinţa eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
g) copia certificatului de absolvire a unui curs de perfecţionare în management sanitar;
h) copii ale diplomelor de studii şi altor documente ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;
i) proiectul de management realizat de candidat;
j) copia actelor (certificat de căsătorie etc.) care dovedesc schimbarea numelui, după caz;
k) cazierul judiciar;
l) certificatul medical care atestă starea de sănătate corespunzătoare, din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic eliberată de către un medic de familie și avizată către un medic psihiatru;
m) declaraţia pe propria răspundere sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de lege;
n) declaraţia privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare. – conform anexei nr. 1, la prezentele norme.
o) acordul scris cu privire la înregistrarea probelor audio și video a probelor de concurs, conform anexei nr. 2, la prezentele norme.
(2) Documentele prevăzute la literele c) – h) și j) sunt însoțite de originale, în vederea certificării conformității, la înregistrarea dosarului de înscriere.

Art. 13 – (1) Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs, până la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor, care nu poate fi mai târziu de 10 zile lucrătoare înainte de începerea concursului.
(2) Comisia de concurs, în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării înscrierilor, evaluează dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii „Admis” sau „Respins”.
(3) Rezultatul evaluării dosarelor de înscriere se afişează la sediul secretariatului comisiei de concurs și pe pagina web www.ms.ro.
(4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul evaluării dosarelor, în termen de 48 de ore de la data afişării. Contestaţiile se soluționează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Modul de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul comisiei de concurs.
(5) Concursul este continuat numai de candidaţii al căror dosar a fost declarat „Admis”.

Cap. IV
Desfăşurarea concursului propriu-zis

Art. 14 – (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor se elaborează de comisia de concurs.
(2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata a trei ore.
(3) Testul-grilă conţine 100 de întrebări din bibliografia stabilită pentru concurs dintr-o bază de date ce conține cel puțin 1000 de întrebări ce vor fi publicate pe site-ul www.ms.ro.
(4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d). Întrebările au un singur răspuns corect dintre cele 4 variante şi fiecare răspuns corect se notează cu 0,1 puncte.
Art. 15 – (1) Comisia de concurs se întruneşte pentru elaborarea testului-grilă, prin tragere la sorti din baza de date de 1000 de întrebări, cu cel mult 4 ore înaintea susţinerii probei, în spaţii special destinate, care să asigure secretizarea activităţii şi condiţii optime de lucru.
(2) Testul-grilă elaborat se multiplică, în prezenţa comisiei, într-un număr de exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc în plicuri, câte unul pentru fiecare sală de concurs, şi se sigilează. Fiecare plic va conţine un număr dublu de teste faţă de numărul candidaţilor din sala respectivă.
(3) Comisia de concurs, împreună cu secretariatul comisiei de concurs participă la multiplicarea testelor-grilă şi nu pot să părăsească spaţiile în care s-au desfăşurat aceste activităţi până la sigilarea plicurilor cu testele-grilă.
Art. 16 – Exigenţe cu privire la elaborarea întrebărilor:
a) conţinutul să fie clar exprimat, să fie exclusă orice ambiguitate;
b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia stabilită pentru concurs;
d) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei de concurs;
e) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.
Art. 17 – (1) Concursul se va desfăşura în spaţiile stabilite de către Ministerul Sănătății. Pentru fiecare sală de concurs în care se desfăşoară proba de test-grilă, la solicitarea comisiei de concurs, se stabilesc, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise, un număr necesar de supraveghetori.
(2) Comisia de concurs, împreună cu secretariatul comisiei de concurs au următoarele atribuţii:
a) verifică sala de concurs, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului-grilă;
b) afişează la intrare tabelul nominal cu candidaţii, în ordine alfabetică, repartizaţi să susţină proba de evaluare în sala respectivă;
c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal;
d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă;
e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă;
f) precizează modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe testul-grilă, a datelor de identificare ale acestora şi ia măsuri de secretizare a testelor-grilă, până la începerea probei. Pe fiecare test-grilă se aplică, de către comisia de concurs, până la finalizarea probei, ştampila specială de concurs sau cea stabilită de comisia de concurs;
g) verifică existenţa unor semne distinctive pe teste, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin înscrierea pe lucrare „ANULAT”, cu semnătura proprie, şi asigură un nou test-grilă candidatului în cauză, în timpul alocat probei, cu respectarea transparenţei acestei activităţi şi a prevederilor lit. f). La fel se procedează şi în cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie testul-grilă, fără să depăşească timpul afectat probei;
h) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, testele-grilă.

Art. 18 – (1) Supraveghetorii se numesc, la solicitarea preşedintelui comisiei de concurs, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise, prin ordin al ministrului sănătății.
(2) Supraveghetorii se subordonează comisiei de concurs şi îndeplinesc sarcinile stabilite de acesta.
Art. 19 – Pe timpul desfăşurării probei, supraveghetorii nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, cu excepţia comisiei de concurs.
Art. 20 – (1) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate.
(2) Candidaţii care nu se află în sălile de susţinere a probei de evaluare cu cel puțin 10 minute înainte de momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la concurs.
(3) În sălile de concurs este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.
Art. 21 – (1) La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu teste-grilă în faţa tuturor candidaţilor, le distribuie fiecărui candidat şi stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei.
(2) Din momentul deschiderii plicului cu teste-grilă, candidaţii nu pot părăsi sala de concurs decât după 30 de minute şi numai după predarea lucrării. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de concurs numai însoţiţi de 2 supraveghetori, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.
(3) Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.
Art. 22 – (1) După expirarea timpului, lucrările candidaţilor se preiau de secretariatul comisiei de concurs, sub semnătură, şi se repartizează pentru a fi evaluate de membrii comisiei de concurs.
(2) Fiecare test-grilă este evaluat independent de către fiecare membru al comisiei de concurs şi se apreciază separat, conform grilei de corectare aprobate de preşedintele comisiei de concurs. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10, fiecare întrebare având un punctaj de 0,1 puncte.
(3) În situaţia în care există diferenţe mai mari de 1,5 puncte între punctajele acordate, preşedintele comisiei de concurs repartizează lucrarea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, care o reverifică şi stabileşte punctajul definitiv.
Art. 23 – (1) Rezultatul testului-grilă se comunică prin afişare la sediul Ministerului Sănătății și al instituției în care s-a desfășurat concursul, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei, dar nu mai târziu de 48 de ore.
(2) Sunt declaraţi „Respins” candidaţii care au obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor o notă mai mică de 7,00 sau un număr de puncte echivalent cu aceasta, nemaiputându-se prezenta la susţinerea probelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) şi c).
(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Modul de soluţionare a contestaţiilor se afişează la la sediul Ministerului Sănătății / al instituției în care s-a desfășurat concursul.
Art. 24 – (1) Proiectul de management urmăreşte modul cum candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare a temei date.
(2) Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului sunt puse la dispoziția candidaților și sunt stabilite odată cu tema.
(3) La cererea candidaţilor, serviciul de ambulanţă judeţean sau Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov pune la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal la data solicitării, aferente serviciului de ambulanţă la care sunt înscrişi candidaţii.
Art. 25 – (1) Candidaţii depun proiectul de management odată cu înscrierea la concurs.
(2) Proiectul de management trebuie să fie realizat individual de către candidat şi să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 12 pagini, fără a lua în calcul numărul de pagini al eventualelor anexe, tehnoredactate pe calculator, cu fonturi de 14.
(3) Proiectul de management se depune la dosar în 3 exemplare identice, astfel:
– fiecare exemplar semnat de candidat se introduce într-un plic A4 de culoare albă, care nu va mai purta niciun alt înscris;
– cele 3 plicuri de culoare albă, fără niciun înscris pe ele, care conţin câte un exemplar al proiectului de management, se vor introduce într-un plic A4 de culoare maro, pe care se va înscrie numele candidatului.
(4) Proiectele sunt evaluate, până la data susţinerii orale de către candidat, de către comisia de concurs.
(5) Fiecare lucrare este notată independent de fiecare membru. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(6) Grila de punctare a proiectelor de management este elaborată de comisia de concurs şi publicată odată cu publicarea temei stabilite.
(7) În cazul în care există diferenţe mai mari de 1,5 puncte între notele acordate, proiectul de management este reevaluat de comisia de contestaţii, care reverifică şi stabileşte nota finală.
Art. 26 – (1) Susţinerea proiectului se face în plenul comisiei de concurs, pe durata a maximum 30 minute, timp cumulat cu răspunsurile la întrebările adresate de membrii comisiei de concurs.
(2) În funcţie de modul de susţinere a lucrării şi de răspunsurile date membrilor comisiei de concurs, se acordă o nouă notă, între 1 și 10.
(3) În urma susţinerii orale a proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota definitivă pentru această probă de evaluare, reprezentând media notelor acordate conform art. 25 alin. (7) și art. 26 alin. (2).
Art. 27 – (1) Rezultatul evaluării proiectului de management și susținerii proiectului de management se comunică prin afişare la sediul comisiei de concurs, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei, dar nu mai târziu de 48 de ore.
(2) Sunt declaraţi „Respins” candidaţii care au obţinut la evaluarea și susținerea proiectului de management o notă mai mică de 7,00 sau un număr de puncte echivalent cu aceasta, nemaiputându-se prezenta la susţinerea probei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c).
(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul evaluării proiectului de management și susținerii proiectului de management în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Modul de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul comisiei de concurs.
Art. 28 – (1) În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la probele anterioare.
(2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
a) abilităţile de comunicare;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) abilităţile impuse de funcţie;
d) motivaţia candidatului;
e) comportamentul în situaţiile de criză
f) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
g) exercitarea controlului decizional;
h) capacitatea managerială.
Art. 29 (1) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
(2) Interviul este înregistrat, iar înregistrările se păstrează cel puțin 1 an de la finalizarea concursului, anunţarea câştigătorilor şi, în cazul în care se depun contestaţii, până la soluţionarea acestora.
(3) În funcţie de modul de susţinere a interviului şi de răspunsurile date membrilor comisiei de concurs, se acordă o nouă notă, între 1 și 10.
(4) În cazul în care există diferenţe mai mari de 1,5 puncte între notele acordate, candidatul este reevaluat de comisia de contestaţii, care stabileşte nota finală.
Art. 30 – (1) Interviul se desfăşoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei de concurs.
(2) În cadrul interviului se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:
a) întrebări deschise: cu scopul de a atrage mai multe informaţii de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteţi să spuneţi despre ………………);
b) întrebări închise: cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situaţii (de exemplu: Aţi condus un colectiv de muncă/echipă vreodată …);
c) întrebări ipotetice: cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situaţii sau evenimente ipotetice (de exemplu: În cazul în care sunteţi angajat, cum aţi proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal ….);
d) întrebări de probă: cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneaţi că ……).
(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul interviului în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în timp de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora la secretariatul comisiei de concurs. Modul de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul comisiei de concurs.

Cap. V
Dispoziţii finale

Art. 31 – (1) Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la testul-grilă, proiectul de management şi interviu.
(2) În baza mediilor finale ale candidaţilor se întocmesc, pentru fiecare post scos la concurs, în ordine descrescătoare, listele finale ale concursului.
(3) La medii egale, departajarea candidaţilor se face după media obţinută la testul-grilă, iar la menţinerea egalităţii, după nota obţinută la interviu.
Art. 32 – (1) Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare la sediul Ministerului Sănătății, în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului.
(2) Mediile finale obţinute de candidaţi sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la postul pentru care aceştia au candidat.
Art. 33 – (1) În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului, preşedintele comisiei de concurs înaintează direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii lista persoanelor care au fost declarate „Admis” pentru ocuparea postului/posturilor de manager general al serviciului de ambulanţă judeţean şi al Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov în vederea emiterii actelor administrative de încadrare.

(2) Lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se păstrează în arhiva Ministerului Sănătăţii şi au regimul documentelor de personal şi învăţământ.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.