Monitorul Oficial a publicat Decizia privind reglementarea sistemului de educaţie continuă pentru medicii stomatologi

Monitorul Oficial a publicat Decizia privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi.

Textul Decizia Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi a intrat în vigoare din data de 6 decembrie.

Vă prezentăm textul Deciziei publicată în Monitorul Oficial:

„Ţinând cont de necesitatea protejării conceptului de educaţie medicală continuă în interesul îmbunătăţirii actului medical şi a siguranţei pacienţilor, dar şi al medicilor stomatologi, raportat la împrejurarea că educaţia medicală continuă a medicilor stomatologi nu trebuie să reprezinte un pretext pentru implicarea în exercitarea profesiei de medic stomatolog a diverselor persoane fizice şi juridice care în fapt urmăresc obţinerea de profit sau de recunoaştere ori validare socială,
având în vedere prevederile art. 512, 520 şi 535 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. –
Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi/sau practică destinate medicilor stomatologi în vederea dobândirii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii actului medical şi nivelului de performanţă în exercitarea profesiei în concordanţă cu progresul ştiinţific şi tehnologic din domeniul stomatologic, în contextul dezvoltării profesionale continue şi al învăţării pe tot parcursul vieţii.

Art. 2. –
(1) Colegiul Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, realizează managementul activităţilor de EMC prin Programul naţional de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cu dreptul Uniunii Europene (UE) sau cu înţelegerile şi recunoaşterile mutuale ale creditelor stabilite cu autorităţi ori organisme profesionale medicale naţionale, europene sau internaţionale implicate, prin natura funcţionării lor, în activităţile de educaţie sau dezvoltare profesională continuă a medicilor stomatologi.

(2) Programul naţional de educaţie medicală continuă se aprobă anual de CMSR şi se afişează pe pagina de internet a CMSR, împreună cu lista furnizorilor de EMC, a lectorilor acreditaţi, precum şi a publicaţiilor medicale agreate de CMSR.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) vor fi actualizate periodic, ori de câte ori intervine o modificare.

Art. 3. –
CMSR poate iniţia şi promova, în domeniul său de competenţă, în condiţiile legii, forme de EMC şi de ridicare a gradului de competenţă profesională a membrilor săi.

Art. 4. –
(1) Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC.

(2) Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv de participare la activitatea de EMC. Pentru o oră integrală de activitate de EMC se acordă 1 credit EMC, în limita a maximum 8 credite EMC pe zi, indiferent de numărul total de ore al programului, în condiţiile prevăzute de prezenta decizie.

Art. 5. –
(1) CMSR acordă credite EMC numai medicilor stomatologi înscrişi în Registrul unic al medicilor stomatologi din România.

(2) Creditele acordate de CMSR nu sunt transferabile.

Art. 6. –
(1) Membrii CMSR au obligaţia de a participa la formele de educaţie medicală continuă creditate conform dispoziţiilor prezentei decizii şi de a cumula cel puţin numărul minim de credite EMC stabilit de Consiliul naţional al CMSR, denumit în continuare Consiliul naţional.

(2) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicat al cunoştinţelor profesionale, medicii stomatologi cu drept de liberă practică trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC pe parcursul a 5 ani.

(3) Pentru a respecta principiul continuităţii educaţiei medicale, medicii stomatologi prevăzuţi la alin. (2) vor acumula anual minimum 24 de credite EMC.

(4) Data de referinţă pentru calculul punctajului creditelor EMC este data înscrierii în CMSR, respectiv data emiterii certificatului de membru al CMSR.

(5) Creditele EMC realizate în intervalul prevăzut la alin. (2) care depăşesc punctajul profesional minim nu se reportează pentru următorul ciclu de 5 ani.

(6) Medicii stomatologi care au depăşit limita de vârstă prevăzută de lege pentru pensionare şi care solicită avizul anual al CMSR în vederea desfăşurării în continuare a activităţilor profesionale au obligaţia de a obţine un număr de minimum 40 de credite EMC anual, acumulate în anul anterior.

(7) Pentru motive temeinice, la cererea medicului stomatolog, biroul executiv al colegiului teritorial în care acesta este înscris poate acorda o perioadă de graţie de maximum 3 luni pentru acumularea numărului minim de credite EMC prevăzut la alin. (2), (3) sau (6), cu avizul Comisiei profesional-ştiinţifice şi învăţământ din cadrul colegiului teritorial al CMSR, denumit în continuare colegiul teritorial.

(8) Medicii stomatologi care intenţionează să solicite reînnoirea avizului de prestare a activităţilor profesionale cu caracter temporar pe teritoriul României trebuie să facă dovada realizării numărului de credite EMC stabilit prin decizie a Consiliului naţional, înainte de prestarea serviciilor stomatologice.

(9) În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC, calitatea de membru al CMSR, respectiv dreptul de a exercita profesia de medic stomatolog se suspendă până la realizarea acestuia conform prevederilor legale.

Art. 7. –
(1) Creditele EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau nonformale preponderent în domeniul de specialitate.

(2) Din numărul minim de credite EMC prevăzut la art. 6 alin. (2), (3), (6) şi (8), maximum 10% poate fi obţinut prin participarea medicului stomatolog la forme de EMC creditate de organisme profesionale din alte arii de specialitate din domeniul sănătăţii.

(3) Cel puţin o treime din numărul minim de credite EMC prevăzut la art. 6 alin. (2) trebuie să fie obţinut ca urmare a participării la cursuri, cu sau fără demonstraţii practice.

Art. 8. –
Medicul stomatolog poate participa la orice activitate de pregătire profesională, creditată sau nu de către CMSR, în funcţie de interesul său profesional.

Art. 9. –
Membrii CMSR au obligaţia de a ţine evidenţa numărului de credite EMC obţinut.

Art. 10. –
(1) Verificarea punctajului profesional se efectuează de către colegiul teritorial în care medicul stomatolog este înscris, urmărind respectarea obligaţiilor impuse de art. 6 şi 7, în următoarele situaţii:

a) la avizarea anuală a certificatului de membru al CMSR;

b) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;

c) la cererea medicului stomatolog;

d) cu ocazia soluţionării abaterilor disciplinare;

e) în alte cazuri stabilite prin decizia consiliului colegiului teritorial.

(2) Verificarea punctajului profesional se face în baza dovezilor de efectuare a formelor de EMC prezentate, în conformitate cu prevederile prezentei decizii.

(3) În calculul punctajului profesional nu poate fi luată în considerare participarea la mai multe forme de EMC ale căror date de desfăşurare se suprapun.

(4) Intervalul minim acceptat între două participări la forme de educaţie medicală continuă la distanţă (EMCD) este de 30 de zile. În cazul participării în aceeaşi perioadă la mai multe programe desfăşurate prin internet, se iau în calcul creditele de EMC acordate pentru un singur program, respectiv cel având cele mai multe credite.

(5) În calculul numărului minim de credite prevăzut la art. 6 alin. (2), (3), (6) şi (8) nu vor fi luate în considerare creditele aferente formelor de EMC la care medicul stomatolog a participat ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare.

Art. 11. –
(1) Participarea la manifestări ştiinţifice din străinătate organizate de instituţii de învăţământ superior acreditate, organisme profesionale şi de societăţi ştiinţifice, creditate de un organism profesional acreditat în domeniu, se creditează similar cu cele naţionale, în baza echivalării efectuate de Comisa de EMC, la cererea colegiului teritorial la care se depune dovada participării la forma de EMC. Procedura de echivalare se stabileşte prin decizie a Comisiei de EMC, care se publică pe pagina de internet a CMSR.

(2) Echivalenţa cu creditele europene de educaţie medicală continuă (ECMEC), acordate de un organism profesional acreditat, precum şi cu cele acordate de American Dental Association (ADA), obţinute în Statele Unite ale Americii, este de 1/1, în limita punctajului acordat formelor de EMC conform prezentei decizii.

(3) Participarea la orice manifestare ştiinţifică în străinătate care nu are numărul de credite acordat de un organism profesional acreditat în domeniu, înscris pe certificatul de absolvire sau de participare, nu beneficiază de creditare.

Art. 12. –
Certificatul sau orice alt document eliberat de societăţi înregistrate în registrul comerţului sau de alte persoane juridice cu scop lucrativ, din ţară ori din străinătate, nu face dovada deţinerii unei competenţe dobândite în condiţiile legii sau absolvirii unui program de studii complementare.

Art. 13. –
(1) CMSR, la nivel naţional, acreditează furnizorii şi lectorii implicaţi în furnizarea de EMC şi creditează formele de EMC organizate în condiţiile prezentei decizii.

(2) Acreditarea şi reacreditarea furnizorilor şi a lectorilor, precum şi creditarea formelor de EMC se efectuează de Comisia de EMC din cadrul Consiliului naţional, formată din Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă şi din Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ.

Art. 14. –
(1) Acreditarea furnizorilor de EMC este modalitatea prin care CMSR evaluează, selectează şi autorizează anual furnizorii să deruleze programe de EMC, cu respectarea standardelor de calitate agreate de corpul profesional şi organizaţiile naţionale, europene şi internaţionale implicate.

(2) Procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 15. –
Procedura de acreditare/reacreditare a lectorilor implicaţi în furnizarea de EMC este prevăzută în anexa nr. 2.

d) cu ocazia soluţionării abaterilor disciplinare;

e) în alte cazuri stabilite prin decizia consiliului colegiului teritorial.

(2) Verificarea punctajului profesional se face în baza dovezilor de efectuare a formelor de EMC prezentate, în conformitate cu prevederile prezentei decizii.

(3) În calculul punctajului profesional nu poate fi luată în considerare participarea la mai multe forme de EMC ale căror date de desfăşurare se suprapun.

(4) Intervalul minim acceptat între două participări la forme de educaţie medicală continuă la distanţă (EMCD) este de 30 de zile. În cazul participării în aceeaşi perioadă la mai multe programe desfăşurate prin internet, se iau în calcul creditele de EMC acordate pentru un singur program, respectiv cel având cele mai multe credite.

(5) În calculul numărului minim de credite prevăzut la art. 6 alin. (2), (3), (6) şi (8) nu vor fi luate în considerare creditele aferente formelor de EMC la care medicul stomatolog a participat ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare.

Art. 11. –
(1) Participarea la manifestări ştiinţifice din străinătate organizate de instituţii de învăţământ superior acreditate, organisme profesionale şi de societăţi ştiinţifice, creditate de un organism profesional acreditat în domeniu, se creditează similar cu cele naţionale, în baza echivalării efectuate de Comisa de EMC, la cererea colegiului teritorial la care se depune dovada participării la forma de EMC. Procedura de echivalare se stabileşte prin decizie a Comisiei de EMC, care se publică pe pagina de internet a CMSR.

(2) Echivalenţa cu creditele europene de educaţie medicală continuă (ECMEC), acordate de un organism profesional acreditat, precum şi cu cele acordate de American Dental Association (ADA), obţinute în Statele Unite ale Americii, este de 1/1, în limita punctajului acordat formelor de EMC conform prezentei decizii.

(3) Participarea la orice manifestare ştiinţifică în străinătate care nu are numărul de credite acordat de un organism profesional acreditat în domeniu, înscris pe certificatul de absolvire sau de participare, nu beneficiază de creditare.

Art. 12. –
Certificatul sau orice alt document eliberat de societăţi înregistrate în registrul comerţului sau de alte persoane juridice cu scop lucrativ, din ţară ori din străinătate, nu face dovada deţinerii unei competenţe dobândite în condiţiile legii sau absolvirii unui program de studii complementare.

Art. 13. –
(1) CMSR, la nivel naţional, acreditează furnizorii şi lectorii implicaţi în furnizarea de EMC şi creditează formele de EMC organizate în condiţiile prezentei decizii.

(2) Acreditarea şi reacreditarea furnizorilor şi a lectorilor, precum şi creditarea formelor de EMC se efectuează de Comisia de EMC din cadrul Consiliului naţional, formată din Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă şi din Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ.

Art. 14. –
(1) Acreditarea furnizorilor de EMC este modalitatea prin care CMSR evaluează, selectează şi autorizează anual furnizorii să deruleze programe de EMC, cu respectarea standardelor de calitate agreate de corpul profesional şi organizaţiile naţionale, europene şi internaţionale implicate.

(2) Procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 15. –
Procedura de acreditare/reacreditare a lectorilor implicaţi în furnizarea de EMC este prevăzută în anexa nr. 2.

e) informaţii privind medicii stomatologi care au obţinut credite EMC în baza prezentei decizii;

f) certificatele de absolvire/participare emise de furnizorii de EMC medicilor stomatologi participanţi semnate cu semnătura electronică calificată a coordonatorului de program, însoţită de marca electronică calificată şi sigiliul electronic al furnizorului de EMC;

g) alte informaţii relevante pentru educaţia medicală continuă a medicilor stomatologi stabilite prin decizia Comisiei de EMC.

(3) Colegiile teritoriale întocmesc şi actualizează Registrul electronic de evidenţă privind educaţia medicală continuă, în care sunt înscrise formele de EMC desfăşurate pe raza acestora.

(4) Structura registrelor prevăzute la alin. (1) şi (3) se stabileşte prin decizie a Comisiei de EMC, care se publică pe pagina de internet a CMSR.

(5) Operaţiunile aferente procedurilor de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC şi a lectorilor, de creditare a formelor de EMC, precum şi activităţilor conexe acestora vor putea fi efectuate şi prin mijloace electronice, prin poştă electronică ori prin intermediul sistemului informatic naţional al CMSR şi/sau al portalului naţional dedicat educaţiei medicale continue a medicilor stomatologi, după implementarea şi/sau dezvoltarea modulelor necesare.

(6) Documentele comunicate în format electronic de furnizorii de EMC în baza prevederilor prezentei decizii vor fi semnate cu semnătură electronică avansată sau calificată de reprezentantul furnizorului de EMC, cu excepţia certificatelor de absolvire/participare la formele de EMC, care vor fi semnate cu semnătură electronică calificată de coordonatorul de program, însoţită de marca electronică calificată şi sigiliul electronic al furnizorului de EMC, emise cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 257 din 28 august 2014.

Art. 19. –
(1) CMSR, prin Comisia de EMC, coordonează, îndrumă şi verifică organizarea şi desfăşurarea formelor de EMC creditate.

(2) La nivel local, atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt exercitate de Comisia de EMC, care reuneşte Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă şi Comisia profesionalştiinţifică şi învăţământ din cadrul colegiului teritorial, denumită în continuare Comisia de EMC din cadrul colegiului teritorial.

(3) Comisia de EMC constituită la nivel naţional coordonează, îndrumă şi verifică activitatea comisiilor de EMC din cadrul colegiilor teritoriale.

Art. 20. –
(1) Taxele prevăzute de prezenta decizie se plătesc anticipat în contul CMSR sau, după caz, al colegiilor teritoriale, prin virament bancar sau în sistem online.

(2) Dacă cererea formulată de solicitant nu este însoţită de dovada plăţii taxei stabilite conform prevederilor prezentei decizii, solicitantului i se pune în vedere, sub sancţiunea anulării cererii, obligaţia de a achita taxa şi de a transmite CMSR sau, după caz, colegiului teritorial dovada achitării taxei, în termen de cel mult 5 zile de la primirea comunicării.

Art. 19. –
(1) CMSR, prin Comisia de EMC, coordonează, îndrumă şi verifică organizarea şi desfăşurarea formelor de EMC creditate.

(2) La nivel local, atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt exercitate de Comisia de EMC, care reuneşte Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă şi Comisia profesionalştiinţifică şi învăţământ din cadrul colegiului teritorial, denumită în continuare Comisia de EMC din cadrul colegiului teritorial.

(3) Comisia de EMC constituită la nivel naţional coordonează, îndrumă şi verifică activitatea comisiilor de EMC din cadrul colegiilor teritoriale.

Art. 20. –
(1) Taxele prevăzute de prezenta decizie se plătesc anticipat în contul CMSR sau, după caz, al colegiilor teritoriale, prin virament bancar sau în sistem online.

(2) Dacă cererea formulată de solicitant nu este însoţită de dovada plăţii taxei stabilite conform prevederilor prezentei decizii, solicitantului i se pune în vedere, sub sancţiunea anulării cererii, obligaţia de a achita taxa şi de a transmite CMSR sau, după caz, colegiului teritorial dovada achitării taxei, în termen de cel mult 5 zile de la primirea comunicării”.

 

 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.