Monitorul Oficial a publicat măsurile de organizare a activității în instituţiile de învăţământ

Monitorul Oficial a publicat Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Iată ce prevăd aceste măsuri:

CAPITOLUL I
Cadrul general
Art. 1. –
(1) Prezentul ordin reglementează măsurile privind mijloacele de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unitățile/instituțiile de învățământ, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învățătură, studenți și personalul din sistemul național de învățământ.

(2) În contextul epidemiologic actual, în condițiile în care derularea cursurilor școlare/activităților didactice specifice învățământului superior presupune interacțiunea directă între cadrul didactic și elev/student, este obligatorie respectarea măsurilor specifice de protejare a acestora și a întregului personal care participă la aceste activități.

Art. 2. –
(1) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să ia măsuri pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în scopul organizării activității, în ceea ce privește:

a) asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;

b) organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice;

c) organizarea accesului în unitatea/instituția de învățământ;

d) organizarea programului de învățământ;

e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;

f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituția de învățământ;

g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi/studenți și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;

h) asigurarea măsurilor pentru elevi/studenți, cadre didactice și alt personal din unitățile/instituțiile de învățământ aflat în grupele de vârstă cu risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități.

(2) Mijloacele prin care se duc la îndeplinire măsurile prevăzute la alin. (1) sunt menționate în Ghidul măsurilor sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19, denumit în continuare Ghid învățământ preuniversitar, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele măsuri.

(3) Mijloacele prin care se duc la îndeplinire măsurile prevăzute la alin. (1) sunt descrise în Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19, denumit în continuare Ghid – învățământ superior, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele măsuri.

(4) Măsurile prevăzute în Ghidul – învățământ superior sunt recomandări minime, care pot fi completate prin hotărârea senatului universitar, în funcție de situația specifică fiecărei instituții de învățământ superior, după obținerea avizului DSP.

Art. 3.
(1) Până la data de 10 septembrie, în funcție de situația epidemiologică, de particularitățile locale, de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, consiliul de administrație al unității de învățământ propune inspectoratului școlar județean/al municipiului București aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, prevăzute în ghidul din anexa nr. 1.

(2) Cu 7 zile înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcție de situația epidemiologică, de particularitățile locale, de infrastructura și resursele umane ale fiecărei instituții de învățământ superior în parte, senatul universitar stabilește aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a activităților didactice în instituțiile de învățământ prevăzute în Ghidul – învățământ superior din anexa nr. 2.

CAPITOLUL II
Acțiuni și măsuri implementate la nivelul autorităților/instituțiilor implicate în luarea măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
SECȚIUNEA 1
Stabilirea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile/instituțiile de învățământ
Art. 4. –
(1) Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, denumită în continuare DSP/DSPMB, informează până la data de 7 septembrie inspectoratul școlar județean/al municipiului București, denumit în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituției de învățământ superior, comitetul județean/al municipiului București pentru situații de urgență (CJSU/CMBSU) cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități.

(2) Inspectoratul școlar județean/al municipiului București transmite unităților școlare informarea DSP/DSPMB referitoare la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, pentru stabilirea scenariului de funcționare.

(3) Scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ pe parcursul anului școlar/universitar se va actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

(4) Atribuții în actualizarea scenariilor au următoarele autorități/instituții:

a) Ministerul Sănătății, prin direcțiile de specialitate și instituțiile din subordine, stabilește principiile, elaborează ghidurile, planurile și măsurile care vor fi implementate;

b) Ministerul Educației și Cercetării, prin inspectoratele școlare județene/ISMB, stabilește principiile, elaborează ghidurile, planurile și măsurile care vor fi implementate;

c) DSP/DSPMB avizează propunerile cu privire la modalitatea de desfășurare a activității didactice conform art. 2 alin. (2) și (3) din prezentele măsuri, supraveghează implementarea și aplicarea lor corectă și intervin ori de câte ori există cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în unitatea sau instituția de învățământ și calculează săptămânal rata incidenței cumulate la 14 zile pentru fiecare localitate în parte și pune rezultatele la dispoziția ISJ/ISMB și CJSU/CMBSU.

d) ISJ/ISMB diseminează măsurile și monitorizează implementarea și aplicarea lor corectă, realizează cu fiecare unitate de învățământ preuniversitar în parte analiza infrastructurii, resursei umane și pune rezultatele la dispoziția CJSU/CMBSU, avizează scenariul aplicabil pentru fiecare unitate de învățământ;

e) CJSU/CMBSU analizează la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, pe baza situației epidemiologice transmise de către DSP/DSPMB, propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ, avizată de inspectoratul școlar județean/ISMB și DSP/DSPMB și aprobă săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre, scenariul în care va funcționa fiecare unitate de învățământ în parte;

f) autoritățile administrației publice locale vor asigura, în conformitate cu legislația în vigoare, resursele umane, respectiv personal medico-sanitar pentru unitățile de învățământ care nu au cabinete medicale școlare, conform legii, și resursele materiale și financiare pentru derularea acțiunilor întreprinse de unitățile de învățământ în contextul prevenirii și combaterii răspândirii infecției cu noul coronavirus.
Art. 5. –
(1) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București și DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administrație al fiecărei unități școlare și înaintează spre aprobare CJSU/CJSMB scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ.

(2) Propunerea este fundamentată pe informarea DSP/DSPMB cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, precum și în funcție de infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Art. 6. –
Comitetul județean/al municipiului București pentru situații de urgență emite hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru începutul anului școlar 2020-2021.

Art. 7. –
Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

SECȚIUNEA a 2-a
Pregătirea unităților de învățământ înainte de deschiderea anului școlar
Art. 8. –
Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, conducerea unităților de învățământ preuniversitar are în vedere următoarele aspecte:
a) organizarea spațiilor – săli de clasă – astfel încât așezarea băncilor să asigure distanțarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea fizică nu poate fi asigurată;

b) stabilirea circuitelor funcționale;

c) organizarea spațiilor de recreere;

d) evaluarea necesarului de resurse umane;

e) asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;

f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal.

Art. 9. –
Înainte de începutul anului școlar/universitar, fiecare unitate/instituție de învățământ stabilește spațiile care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și spațiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea/instituția de învățământ sau persoana desemnată de conducerea unității/instituției cu atribuții în triajul epidemiologic.

Art. 10. –
În situația în care spațiile existente în unitățile de învățământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București solicită autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ.

SECȚIUNEA a 3-a
Măsuri de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior, în timpul anului școlar/universitar, în contextul epidemiologic al infecției cu virusul SARS-CoV-2
Art. 11. –
(1) Conducerea unităților de învățământ preuniversitar are obligația implementării acțiunilor și măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 și de organizare și desfășurare a activităților didactice, de predare și instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Conducerea instituțiilor de învățământ superior în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și cu respectarea calității actului didactic, are obligația de implementare a acțiunilor și a măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 și de organizare și desfășurare a activităților didactice, de predare și instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 12. –
Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar/Senatul instituțiilor de învățământ superior aprobă o procedură proprie, prin care stabilesc modalitățile de desfășurare a activităților didactice în cadrul unității/instituției, de predare și instruire, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor/studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția unității/instituției de învățământ, cu respectarea criteriilor și a protocoalelor prevăzute în ghidurile anexate la prezentele măsuri.

Art. 13. –
Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu: reprezentanții inspectoratului școlar, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul elevilor, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației publice locale, precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic, pentru organizarea în bune condiții a activităților desfășurate, în contextul epidemiologic actual.

SECȚIUNEA a 4-a
Criterii de suspendare a cursurilor școlare în unitățile/instituțiile de învățământ în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2
Art. 14. –
Pentru aplicarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin, în cazul apariției unuia/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o unitate/instituție de învățământ, DSP/DSPMB împreună cu ISJ/ISMB și directorul/rectorul unității/instituției de învățământ vor stabili măsurile ce se impun cu privire la desfășurarea activității didactice.

Art. 15. –
Direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București au obligația să informeze unitatea/instituția de învățământ superior și cabinetul medical din cadrul acestora despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi/studenți/personalul din unitățile/instituțiile de învățământ.

Art. 16. –
(1) Decizia de suspendare a cursurilor școlare organizate în modalitatea “față în față” se va dispune la nivel local, prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar, după obținerea avizului inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al direcției de sănătate publică județene și respectiv a municipiului București, în următoarele circumstanțe:

a) la apariția într-o clasă din unitatea de învățământ a unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă;

b) la apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale întregii unității de învățământ, pe o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz;

c) la apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSP/DSPMB despre eveniment.

(2) Decizia de suspendare a activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri de la nivelul instituției și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația în unitatea/instituția de învățământ împreună cu conducerea acesteia, urmând unul dintre scenariile prevăzute în acest sens în ghidurile anexe la prezentele măsuri.

Art. 17. –
În perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unității/instituției de învățământ va dispune realizarea următoarelor activități obligatorii:

a) curățenia și aerisirea claselor/sălilor;

b) dezinfecția curentă și terminală a spațiilor unității/instituției de învățământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete;

c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toți contacții direcți din cadrul unității/instituției de învățământ ai cazurilor confirmate vor fi izolați/carantinați la domiciliu.

Art. 18. –
(1) Reluarea cursurilor școlare care presupun prezența “față în față” pentru clasa/unitatea de învățământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, după obținerea avizului direcției județene de sănătate publică/Direcției de Sănătate Publică București, cu informarea unității de învățământ preuniversitar și a inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

(2) Reluarea activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea senatului universitar cu avizul direcției județene de sănătate publică/Direcției de Sănătate Publică București.

Art. 19. –
(1) În funcție de situația epidemiologică la nivel județean/al municipiului București, DSP/DSPMB avizează împreună cu inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București propunerea privind prelungirea perioadei de suspendare temporară a cursurilor, care presupun prezența față în față, unei clase/unității de învățământ preuniversitar.

(2) În funcție de situația epidemiologică la nivel local, senatul universitar hotărăște prelungirea perioadei de suspendare temporară a activităților didactice ce presupune prezența fizică a studenților unei structuri/întregii instituții de învățământ superior.

Art. 20. –
La reluarea cursurilor într-o unitate/instituție de învățământ, personalul medical care are în arondare unitatea/instituția de învățământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art. 21. –
Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în colaborare cu autoritățile publice locale/județene, coordonează procesul de asigurare cu personal medical suplimentar desemnat să acorde asistența medicală, pentru fiecare unitate/instituție de învățământ din județ/municipiul București.

Art. 22. –
(1) Ministerul Sănătății prin DSP și Ministerul Educației și Cercetării (MEC) prin inspectoratele școlare județene, conducerea unității/instituției de învățământ răspund de implementarea acțiunilor și măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

(2) Măsurile prevăzute în prezentul ordin trebuie să fie implementate de entitățile prevăzute la art. 1 și pot fi completate cu măsuri specifice, prin dispoziții emise de conducerile acestora, în colaborare cu autoritățile publice locale, în funcție de specificul activității acestora.

Art. 23. –
(1) Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București au/are obligația de a informa periodic MEC despre măsurile dispuse de către comitetul județean pentru situații de urgență/Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.

(2) Unitățile de învățământ preuniversitar pot solicita de la ISJ/ISMB/MEC instrucțiuni cu privire la aplicarea măsurilor de organizare a activității prevăzute de prezentul ordin comun.

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin comun, MEC și MS pot emite instrucțiuni.

Art. 24. –
Ghidul măsurilor sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1, și Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei COVID-19, prevăzut în anexa nr. 2, fac parte integrantă din prezentele măsuri.

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.