Monitorul Oficial a publicat Regulamentul electoral al Colegiului Fizioterapeuților din România

Colegiul Fizioterapeuților

Monitorul Oficial a publicat Regulamentul electoral al Colegiului Fizioterapeuților din România (CFZRO), dreptul de vot avându-l numai fizioterapeuții care îndeplinesc cumulativ mai multe condiții, respectiv au plătită la zi cotizația, nu sunt suspendați din calitatea de membru/nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de fizioterapeut și nu se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate.

Vă prezentăm textul Regulamentului electoral al Colegiului Fizioterapeuților din România (CFZRO):

Art. 1. –
(1) Membrii consiliilor teritoriale ale colegiilor teritoriale, precum și reprezentanții în Adunarea generală națională a Colegiului Fizioterapeuților din România, denumit în continuare CFZRO, se aleg de către membrii fiecărui colegiu teritorial întruniți în adunări generale teritoriale de alegeri.

(2) Membrii Consiliului național al CFZRO se aleg de către reprezentanții în Adunarea generală națională a CFZRO, denumită în continuare Adunarea generală națională, întruniți în Adunarea generală națională de alegeri.

(3) Președintele colegiului teritorial este ales din rândul membrilor consiliului teritorial.

(4) Președintele CFZRO este ales din rândul membrilor Consiliului național.

(5) Organele de conducere la nivel teritorial și la nivel național se aleg prin vot secret și liber exprimat.

Art. 2. –
În vederea organizării și desfășurării alegerilor se vor organiza comisii electorale teritoriale de către colegiile teritoriale, precum și Comisia Electorală Centrală de către Colegiul național.

Art. 3. –
Dreptul de vot îl au numai fizioterapeuții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au plătită la zi cotizația, în condițiile prevederilor legale;

b) nu sunt suspendați din calitatea de membru al CFZRO/nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de fizioterapeut;

c) nu se află în unul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 23 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, cu modificările ulterioare.

Art. 4. –
(1) Membrii CFZRO au dreptul să aleagă și să fie aleși în organele de conducere de la nivelul colegiilor teritoriale și/sau în organele de conducere ale CFZRO la nivel național, în condițiile prevăzute de prezentul regulament electoral.

(2) Dreptul de a fi ales în organele de conducere ale CFZRO, la nivel teritorial sau național, îl au numai fizioterapeuții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) cele prevăzute la art. 3;

b) au o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitatea didactică la data depunerii candidaturii;

c) nu au fost sancționați disciplinar, la nivel teritorial sau național, iar dacă au fost sancționați disciplinar sancțiunea disciplinară să fie prescrisă la data depunerii candidaturii;

d) nu au fost condamnați penal.

Art. 5. –
(1) Dreptul de a alege și de a fi ales la nivel teritorial se poate exercita numai în cadrul colegiului teritorial unde este înscris fizioterapeutul.

(2) Dovada calității de membru al colegiului teritorial se va face, acolo unde fizioterapeutul cu drept de vot nu se regăsește pe lista alegătorilor, cu documente justificative privind achitarea la zi a cotizației de membru al CFZRO și apartenența la colegiul teritorial.

Art. 6. –
(1) Un membru al unui colegiu teritorial poate candida teritorial pentru alegerea ca:

a) membru în consiliul teritorial;

b) reprezentant în Adunarea generală națională.

(2) Orice membru al consiliului teritorial poate candida pentru alegerea ca președinte al colegiului teritorial.

(3) Orice membru al Adunării generale naționale poate candida pe una dintre listele pentru funcțiile din cadrul Consiliului național, în condițiile prevăzute de prezentul regulament electoral.

(4) Orice membru al Consiliului național poate candida pentru alegerea ca președinte al CFZRO.

Art. 7. –
(1) Membrii comisiei electorale teritoriale nu pot candida la funcțiile elective din cadrul colegiului teritorial în care au fost aleși ca membri ai comisiei și nici la funcțiile elective de la nivel național.

(2) Membrii Comisiei Electorale Centrale nu pot candida la funcțiile elective de la nivel național și nici la funcțiile elective din cadrul colegiilor teritoriale.

(3) Modelele declarațiilor membrilor comisiilor electorale sunt stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

CAPITOLUL II
Comisiile electorale
SECȚIUNEA 1
Comisia electorală teritorială
Art. 8. –
(1) Comisia electorală teritorială se înființează la nivelul fiecărui colegiu teritorial și este formată dintr-un număr impar de membri titulari, respectiv 3 sau 5 titulari, și 3 membri supleanți.

(2) În cazul alegerilor pentru completarea funcțiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului, comisia electorală teritorială este formată din 3 membri, componența acesteia rămânând valabilă până la expirarea mandatului în curs al organelor de conducere ale colegiului teritorial.

(3) Consiliul teritorial al colegiului teritorial poate desemna noi membri ai comisiei electorale, constituită conform alin. (2), în situația în care cvorumul acesteia nu poate fi întrunit.

(4) Validarea comisiilor electorale teritoriale se face de către Comisia Electorală Centrală.

(5) Prima ședință a comisiei electorale teritoriale va avea loc în perioada stabilită prin calendarul electoral.

Art. 9. –
(1) Comisiile electorale teritoriale își vor desfășura activitatea sub supravegherea și coordonarea Comisiei Electorale Centrale, conform prezentului regulament electoral.

(2) Comisia electorală constituită la nivel teritorial nu este subordonată în niciun fel structurii care a desemnat membrii săi.

Art. 10. –
(1) La prima întrunire, comisia electorală teritorială își va alege dintre membrii săi un președinte și un secretar.

(2) Președintele prevăzut la alin. (1) trebuie să fie licențiat în științe juridice.

(3) Președintele sau, în lipsa acestuia, secretarul conduce ședințele comisiei electorale teritoriale și este singurul abilitat să facă publice date și informații ce decurg din activitatea comisiilor electorale.

Art. 11. –
În termen de maximum 5 zile de la data constituirii lor, comisiile electorale teritoriale vor comunica Comisiei Electorale Centrale componența comisiilor, conform modelului stabilit prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

Art. 12. –
(1) Ședințele comisiilor electorale teritoriale se desfășoară în prezența a minimum două treimi din numărul membrilor titulari, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor prezenți. Un membru supleant își desfășoară activitatea în absența unui membru titular.

(2) Prezența președintelui sau, în lipsa acestuia, a secretarului este obligatorie în momentul votării deciziilor.

(3) În cazul egalității de voturi, la luarea unei decizii votul președintelui sau al secretarului, în lipsa președintelui, este decisiv.

Art. 13. –
(1) Comisiile electorale teritoriale își vor întocmi un registru special pentru întreaga activitate, în care se vor înregistra procesele-verbale și se vor consemna toate aspectele legate de organizarea și desfășurarea alegerilor.

(2) Ședințele comisiei electorale teritoriale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de ședință, care vor fi semnate de către președinte, secretar și ceilalți membri prezenți.

Art. 14. –
Deciziile emise de către comisiile electorale teritoriale sau orice alt act emanând de la acestea vor fi semnate de către președinte și secretar.

Art. 15. –
(1) Comisiile electorale teritoriale vor funcționa la sediile colegiilor teritoriale ori la o locație stabilită de consiliul teritorial. Colegiile teritoriale vor pune la dispoziția comisiei electorale teritoriale, pe toată durata funcționării sale, un spațiu corespunzător desfășurării activităților.

(2) Condițiile materiale și financiare necesare funcționării comisiilor și organizării alegerilor sunt asigurate de către colegiile teritoriale.

Art. 16. –
Pe durata funcționării, comisiile electorale teritoriale vor avea ștampilă proprie, care va fi păstrată de președinte, iar, în lipsa acestuia, de către secretar și va avea forma și conținutul stabilite prin hotărâre a Consiliului național al CFZRO.

Art. 17. –
Comisiile electorale teritoriale vor informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului regulament electoral și se vor conforma deciziilor emise de Comisia Electorală Centrală.

Art. 18. –
Comisiile electorale teritoriale au următoarele atribuții:

a) pregătesc și organizează în bune condiții desfășurarea alegerilor la nivel teritorial, în funcție de numărul total de membri, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului;

b) realizează listele cu membrii colegiului teritorial preluate de la consiliile teritoriale ale colegiilor teritoriale;

c) primesc și înregistrează dosarele de candidatură depuse de candidați în mod personal sau prin procură specială notarială;

d) gestionează cu cea mai mare atenție documentele care conțin date cu caracter personal și aduc la cunoștința Comisiei Electorale Centrale și a consiliului teritorial orice situație care ar putea pune în pericol confidențialitatea acestora;

e) verifică îndeplinirea condițiilor pentru ca un fizioterapeut să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerințele legale și respingându-le pe cele neconforme;

f) publică, prin afișare la sediul comisiei electorale teritoriale și pe site-ul oficial al colegiului teritorial, dacă este cazul, candidaturile depuse, admise și respinse, cu 3 zile înainte de data alegerilor, iar în ziua desfășurării ședinței de alegeri le publică și la locul votării;

g) soluționează întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la actele și operațiunile lor;

h) tipăresc buletinele de vot, cu sprijinul tehnic și financiar al colegiului teritorial;

i) păstrează sub sigiliu buletinele de vot semnate de președintele ori de secretarul comisiei electorale teritoriale;

j) publică pe site-ul colegiului teritorial, dacă este cazul, prin afișare la sediul colegiului teritorial sau prin orice altă modalitate stabilită de comisia electorală teritorială, data, locul, programul și modul de desfășurare a alegerilor la nivel teritorial, activitate suportată din fondurile colegiului teritorial;

k) stabilesc și asigură, împreună cu consiliul teritorial al colegiului teritorial, sala necesară desfășurării ședințelor de alegeri;

l) conduc lucrările ședințelor de alegeri și operațiunile de votare, luând toate măsurile pentru asigurarea ordinii în locația în care are loc votarea;

m) asigură distribuția, colectarea în urne a buletinelor de vot și numărarea voturilor;

n) numără voturile, stabilesc valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate și stabilesc rezultatele alegerilor;

o) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfășurare a alegerilor și procesul-verbal cu rezultatele finale;

p) înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfășurare a alegerilor și al procesului- verbal cu rezultatele finale, însoțite de listele cu candidații aleși. Președintele și secretarul vor semna cele două exemplare ale proceselor-verbale;

q) dacă în turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezență, vor organiza noi alegeri în turul al II-lea;

r) prin președinte sau, în lipsa președintelui, prin secretar, comunică presei, la cerere, informații legate de desfășurarea alegerilor;

s) atribuie mandatele celor aleși și validați.

Art. 19. –
(1) Președintele comisiei electorale teritoriale are următoarele atribuții:

a) verifică existența și corectitudinea buletinelor de vot pentru fiecare funcție în parte, pentru alegerea consiliului teritorial al colegiului teritorial, pentru alegerea reprezentanților în Adunarea generală națională și/sau pentru alegerea președintelui colegiului teritorial;

b) verifică existența urnei de vot, inscripționată corespunzător;

c) asigură derularea și parcurgerea etapelor prevăzute de prezentul regulament;

d) primește și înregistrează contestațiile în ziua alegerilor sau în maximum 24 de ore de la încheierea lor;

e) informează contestatarul cu privire la rezultatul contestației prin una dintre următoarele modalități care să asigure informarea: telefon/e-mail sau personal.

(2) Președintele comisiei electorale teritoriale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului și pentru ca alegerile să se desfășoare în condiții civilizate, inclusiv prin atenționarea sau evacuarea din sală a turbulenților.

Art. 20. –
(1) Comisia electorală teritorială înregistrează candidaturile pentru:

a) membrii consiliului teritorial;

b) reprezentanții în Adunarea generală națională;

c) președintele colegiului teritorial.

(2) Comisia electorală teritorială convoacă în termen de maximum 15 zile de la constituirea consiliului teritorial prima ședință a acestuia, în vederea alegerii președintelui.

(3) Rezultatele finale ale alegerilor teritoriale validate de Comisia Electorală Centrală vor fi afișate la sediul comisiilor electorale teritoriale și pe site-ul CFZRO, după care aceasta atribuie mandatele respective.

Art. 21. –
La finalizarea alegerilor, în aceeași zi, comisia electorală teritorială are obligația de a prezenta Comisiei Electorale Centrale rezultatele finale ale votului semnate de președintele și de secretarul comisiei electorale teritoriale.

SECȚIUNEA a 2-a
Comisia Electorală Centrală
Art. 22. –
(1) Comisia Electorală Centrală se înființează la nivelul Colegiului național și este formată dintr-un număr impar de membri titulari, respectiv 5 sau 7 titulari, și 3 membri supleanți.

(2) În cazul alegerilor pentru completarea funcțiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului, Comisia Electorală Centrală va fi formată din 5 membri, componența acesteia rămânând valabilă până la expirarea mandatului în curs al organelor de conducere ale CFZRO la nivel național și teritorial.

(3) Consiliul național al CFZRO poate desemna noi membri ai Comisiei Electorale Centrale, constituită conform alin. (2), în situația în care cvorumul acesteia nu poate fi întrunit.

(4) Prima ședință de lucru a Comisiei Electorale Centrale va avea loc în perioada stabilită prin calendarul electoral.

Art. 23. –
(1) Comisia Electorală Centrală nu este subordonată în niciun fel structurii care a desemnat membrii săi.

(2) Aceasta își va desfășura activitatea în mod independent, conform prezentului regulament electoral.

Art. 24. –
(1) La prima întrunire, Comisia Electorală Centrală își va alege dintre membrii săi un președinte și un secretar.

(2) Președintele prevăzut la alin. (1) trebuie să fie licențiat în științe juridice.

(3) Președintele sau, în lipsa acestuia, secretarul conduce ședințele Comisiei Electorale Centrale. Președintele este singurul abilitat să facă publice datele și informațiile decurgând din activitatea Comisiei Electorale Centrale.

Art. 25. –
(1) Ședințele Comisiei Electorale Centrale se desfășoară în prezența a două treimi din numărul membrilor titulari, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor prezenți. Un membru supleant își desfășoară activitatea în absența unui membru titular.

(2) Prezența președintelui sau, în lipsa acestuia, a secretarului este obligatorie în momentul votării deciziilor.

(3) În cazul egalității de voturi, la luarea unei decizii votul președintelui sau al secretarului, în lipsa președintelui, este decisiv.

Art. 26. –
(1) Comisia Electorală Centrală va întocmi un registru special pentru întreaga activitate, în care se vor înregistra procesele-verbale și se vor consemna toate aspectele legate de organizarea și desfășurarea alegerilor.

(2) Ședințele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de ședință, care vor fi semnate de către președinte, secretar și ceilalți membri ai Comisiei Electorale Centrale prezenți.

Art. 27. –
Deciziile emise de Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emis de aceasta vor fi semnate de către președinte și secretar.

Art. 28. –
(1) Comisia Electorală Centrală va funcționa la sediul CFZRO ori la o altă locație stabilită de Consiliul național. Consiliul național va pune la dispoziția comisiei un spațiu corespunzător desfășurării activităților.

(2) Condițiile materiale și financiare necesare funcționării Comisiei Electorale Centrale vor fi asigurate de Consiliul național al CFZRO. Acesta va asigura Comisiei Electorale Centrale un secretariat tehnic, condus de către secretarul comisiei.

Art. 29. –
Pe timpul funcționării, Comisia Electorală Centrală va avea ștampilă proprie, care va fi ținută de către președintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de secretar și va avea forma și conținutul stabilite prin hotărâre a Consiliului național.

Art. 30. –
Atribuțiile Comisiei Electorale Centrale sunt:

a) urmărește aplicarea prezentului regulament electoral, pentru buna desfășurare a alegerilor teritoriale și naționale;

b) urmărește și asigură respectarea și aplicarea corectă a dispozițiilor legale referitoare la alegeri și ale prezentului regulament electoral pe întreg teritoriul țării;

c) asigură și răspunde de interpretarea uniformă a dispozițiilor legale și ale prezentului regulament electoral;

d) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea prezentului regulament electoral, de organizare a alegerilor teritoriale și naționale;

e) rezolvă întâmpinările și contestațiile cu privire la modul de constituire, componența și activitatea comisiilor electorale teritoriale;

f) primește și soluționează în 48 de ore contestațiile înregistrate împotriva deciziilor comisiilor electorale teritoriale;

g) primește și înregistrează numărul de alegători cu drept de vot și stabilește listele pentru regiunile de dezvoltare și pentru colegiile teritoriale, pentru stabilirea normei de reprezentare;

h) primește procesele-verbale de desfășurare a alegerilor întocmite de către comisiile electorale teritoriale, listele cu candidații aleși, precum și procesele-verbale conținând rezultatele alegerilor;

i) validează sau nu validează rezultatele alegerilor din fiecare colegiu teritorial, precum și rezultatele alegerilor la nivel național;

j) primește și înregistrează central listele teritoriale cu reprezentanții aleși în Adunarea generală națională;

k) convoacă reprezentanții pentru ședința Adunării generale naționale și pentru ședința Consiliului național;

l) primește, înregistrează și validează dosarele de candidatură pentru membrii Consiliului național al CFZRO și pentru președintele CFZRO;

m) gestionează cu cea mai mare atenție documentele care conțin date cu caracter personal și aduce la cunoștința Consiliului național orice situație care ar putea pune în pericol confidențialitatea acestora;

n) publică la sediul CFZRO și la locul unde se desfășoară alegerile naționale lista cu membrii Adunării generale naționale și lista cu candidații pentru Consiliul național;

o) tipărește buletinele de vot, cu sprijinul tehnic și financiar al Consiliului național al CFZRO;

p) păstrează sub sigiliu buletinele de vot semnate de președintele ori de secretarul Comisiei Electorale Centrale;

q) stabilește și asigură, împreună cu Consiliul național, sala necesară desfășurării Adunării generale naționale;

r) pregătește și organizează din timp și în bune condiții desfășurarea alegerilor naționale, în funcție de numărul total de reprezentanți, astfel încât să se asigure secretizarea votării;

s) conduce lucrările ședințelor de alegeri și operațiunile de votare, luând toate măsurile pentru asigurarea ordinii în locația în care are loc votarea;

ș) asigură distribuția și colectarea în urne a buletinelor de vot pentru fiecare funcție electivă la nivel național;

t) numără voturile, stabilește valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate și stabilește rezultatele alegerilor;

ț) dacă în turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezență, va organiza noi alegeri în turul al II-lea;

u) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfășurare a alegerilor și procesul-verbal cu rezultatele finale;

v) primește și soluționează în 48 de ore contestațiile înregistrate împotriva activității și deciziilor Comisiei Electorale Centrale.

Art. 31. –
(1) Președintele Comisiei Electorale Centrale are următoarele atribuții:

a) verifică existența modelelor de buletine de vot diferite pentru fiecare funcție electivă la nivel național și teritorial;

b) verifică existența urnei de vot, inscripționată corespunzător, la nivel național;

c) asigură derularea și parcurgerea etapelor prevăzute de prezentul regulament;

d) primește și înregistrează contestațiile în ziua alegerilor sau în maximum 24 de ore de la încheierea lor;

e) informează contestatarul cu privire la rezultatul contestației prin telefon/e-mail sau personal.

(2) Președintele Comisiei Electorale Centrale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului și pentru ca alegerile să se desfășoare în condiții civilizate, inclusiv prin atenționarea sau evacuarea din sală a turbulenților.

Art. 32. –
(1) Comisia Electorală Centrală înregistrează candidaturile pentru:

a) membrii Consiliului național;

b) președintele CFZRO.

(2) Comisia Electorală Centrală convoacă în termen de maximum 15 zile de la constituirea Consiliului național prima ședință a acestuia, în vederea alegerii președintelui CFZRO.

(3) Rezultatele finale ale alegerilor naționale se validează de Comisia Electorală Centrală și se vor afișa la sediul comisiei și pe site-ul CFZRO, după care aceasta atribuie mandatele respective.

CAPITOLUL III
Candidaturile
Art. 33. –
(1) Candidaturile se vor depune personal sau prin împuternicit cu procură specială notarială la secretarul comisiei electorale teritoriale sau, după caz, la secretarul Comisiei Electorale Centrale, în conformitate cu termenele calendarului electoral.

(2) Secretarul comisiei electorale primește și înregistrează depunerea candidaturii, menționând într-un registru toate actele primite de la candidat.

(3) Dosarul de candidatură depus la comisia electorală teritorială, respectiv la Comisia Electorală Centrală va cuprinde:

a) formular de candidatură;

b) curriculum vitae;

c) dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2).

(4) Candidații vor prezenta obligatoriu autorizația de liberă practică și avizul anual pentru anul în curs. Neprezentarea sau nedeținerea acestora constituie motiv de respingere a dosarului de candidatură.

(5) Candidații pot depune și o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o vor desfășura în funcția pentru care candidează (1-2 pagini). Neprezentarea acesteia nu reprezintă motiv de respingere a dosarului.

(6) Curriculum vitae și prezentarea generală se depun și în format electronic, pentru a fi afișate odată cu lista cu candidaturi. Datele cu caracter personal referitoare la CNP, seria și nr. CI, adresa de domiciliu/reședință, adresa de e-mail și telefon din aceste documente se vor șterge de către candidat sau de către comisiile electorale înainte de publicarea lor.

Art. 34. –
(1) Formularul de depunere a candidaturii teritoriale/naționale va fi adresat comisiei electorale.

(2) Modelul formularului de depunere a candidaturii teritoriale/naționale este stabilit prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

(3) Campania electorală se încheie cu 48 de ore înainte de începerea procesului de votare.

(4) Folosirea de termeni injurioși sau indecenți la adresa altor colegi ori a corpului profesional în timpul campaniei electorale constituie abatere disciplinară.

Art. 35. –
La primirea dosarului de candidatură comisiile electorale vor aduce la cunoștința candidaților, pe loc, admiterea sau respingerea dosarului de candidatură.

Art. 36. –
(1) Contestațiile împotriva deciziei comisiei electorale de respingere a candidaturii se fac în scris, în ziua respingerii dosarului, iar soluționarea contestației se va face pe loc.

(2) Deciziile contestațiilor de la nivelul comisiilor electorale teritoriale pot fi atacate la Comisia Electorală Centrală în termen de 24 de ore de la primirea deciziei, aceasta având obligația de a le soluționa în termen de 48 de ore de la primirea contestației.

Art. 37. –
(1) Comisiile electorale teritoriale vor înainta contestațiile primite către Comisia Electorală Centrală, spre soluționare, în cel mult 24 de ore de la data înregistrării.

(2) Comisia Electorală Centrală va soluționa contestațiile în termen de maximum 48 de ore, iar decizia acesteia are caracter definitiv și, împreună cu motivarea sa, se transmite candidatului și comisiei electorale teritoriale.

Art. 38. –
După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute de art. 36-37, comisiile electorale teritoriale încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

Art. 39. –
(1) Comisiile electorale teritoriale vor întocmi listele finale cu candidaturile și le vor trimite, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor, Comisiei Electorale Centrale cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor.

(2) Listele finale cu candidaturile admise, în ordinea alfabetică, vor fi afișate, prin grija comisiilor electorale teritoriale, respectiv a Comisiei Electorale Centrale, la sediile colegiilor teritoriale, la sediul CFZRO, la sălile unde vor avea loc alegerile teritoriale, respectiv naționale.

(3) La nivel teritorial și național vor fi realizate liste separate pentru fiecare funcție.
(4) În listele finale cu candidaturi se vor menționa vizibil locul, data, programul și modalitatea de desfășurare a ședinței pentru alegeri.

(5) În cazul alegerilor pentru completarea funcțiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului se vor menționa exact funcția pentru care se organizează alegerile și durata mandatului.

CAPITOLUL IV
Buletinele de vot
Art. 40. –
(1) Comisia Electorală Centrală aprobă pentru fiecare comisie electorală teritorială modelul buletinelor de vot teritoriale, iar acestea vor fi expediate prin e-mail comisiei electorale teritoriale înainte de tipărirea tirajului final, în conformitate cu modelele stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

(2) Numărul de file ale buletinelor de vot va fi stabilit de către comisia electorală teritorială în funcție de numărul total al candidaților.

(3) Filele buletinelor de vot vor fi tipărite numai pe fața acestora.

(4) Buletinele de vot se vor tipări de către comisiile electorale teritoriale, cu sprijinul material și logistic al colegiilor teritoriale.

(5) Modelul buletinelor de vot se va afișa la sediile comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale cu cel puțin două zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat și anulat de președintele comisiei electorale a colegiului teritorial.

Art. 41. –
(1) La nivel teritorial vor exista 3 modele de buletine de vot raportat la funcția pentru care se candidează: membru în consiliul teritorial al colegiului teritorial, reprezentant în Adunarea generală națională și președinte al colegiului teritorial.

(2) La nivel național vor exista două modele de buletine de vot raportat la funcția pentru care se candidează: membru în Consiliul național și președinte al CFZRO.

(3) În buletinele de vot candidații vor fi trecuți în ordine alfabetică, menționându-se numele, prenumele, precum și inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut). La nivel național, pentru candidații la funcțiile din Consiliul național se va menționa și regiunea de dezvoltare din care face parte colegiul teritorial unde este înscris candidatul în cauză.

Art. 42. –
Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel puțin 3 zile înaintea datei votării de către comisiile electorale, care, după verificarea conformității și a exactității conținutului, le vor păstra sub sigiliu până în ziua votării, la sediul comisiei.

Art. 43. –
(1) Pe toate buletinele de vot se va menționa perioada mandatului.

(2) Detaliile privind forma și conținutul buletinelor de vot pentru alegerile teritoriale, respectiv naționale sunt stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale.

Art. 44. –
(1) Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor, cu un plus de 5% față de numărul alegătorilor atât la nivel teritorial, cât și la nivel național.

(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de către comisiile electorale teritoriale, respectiv de către Comisia Electorală Centrală, prin aplicarea ștampilei proprii pe spatele buletinului de vot, în partea din dreapta jos, și a semnăturii președintelui sau a secretarului comisiei electorale în cauză, cel târziu în ziua desfășurării ședinței de alegeri la nivel teritorial sau național.

Art. 45. –
(1) Buletinele neconforme, deteriorate sau cele completate greșit de către alegători în timpul votării vor fi anulate o singură dată, prin mențiunea „anulat” și prin semnătura președintelui comisiei electorale sau a secretarului, în lipsa președintelui, aplicându-se totodată și ștampila comisiei electorale respective.

(2) Alegătorul care a completat greșit un buletin și solicită un buletin nou va primi un alt buletin de vot în limita disponibilității, făcându-se această mențiune în lista de prezență, numai dacă predă buletinul completat greșit.

CAPITOLUL V
Desfășurarea votării
Art. 46. –
(1) Adunările generale ale colegiilor teritoriale, respectiv Adunarea generală națională se vor desfășura în locațiile și în zilele stabilite de către comisia electorală împreună cu conducerea colegiului, cu respectarea termenelor prevăzute de calendarul electoral.

(2) Data, locul, programul și modalitatea de desfășurare ale adunărilor generale și afișarea listei cu candidaturile validate vor fi comunicate conform calendarului electoral și prezentului regulament electoral.

Art. 47. –
Numărarea voturilor la alegerile teritoriale și naționale se face după închiderea votării, în aceeași sală și în aceeași zi. Anunțarea rezultatelor alegerilor teritoriale și naționale se face imediat după stabilirea rezultatului alegerilor.

Art. 48. –
(1) La sfârșitul zilei de alegeri, președintele și secretarul comisiei electorale a colegiului teritorial sau ai Comisiei Electorale Centrale, după caz, în prezența celorlalți membri ai comisiei, vor întocmi un proces-verbal cu privire la desfășurarea votării din ziua respectivă.

(2) Listele cu alegătorii, listele cu persoanele alese, precum și ștampila de vot vor fi depozitate în condiții de securitate la sediul comisiei electorale în cauză.

(3) Toate buletinele de vot, valabile, anulate ori nefolosite, se sigilează și se păstrează de către comisia electorală la sediul colegiului respectiv până după validarea alegerilor, când se predau pe bază de proces-verbal organelor nou-alese.

Art. 49. –
(1) Comisia Electorală Centrală poate desemna un membru să supravegheze și să controleze procesul electoral teritorial.

(2) Acesta nu va avea competența de a lua măsuri cu privire la desfășurarea votării, ci doar de a supraveghea desfășurarea alegerilor. La sfârșitul activității se va întocmi un proces-verbal, în care va consemna cele constatate și care va fi semnat de conducerea comisiei electorale teritoriale.

Art. 50. –
(1) În afara membrilor CFZRO, a membrilor comisiei electorale, a observatorilor acreditați, a personalului angajat sau a consultanților juridici ai CFZRO, la nivel teritorial ori național, nicio altă persoană nu poate participa la procesul de votare.

(2) Observatorii pot fi în număr de maximum 3 persoane, care fac parte din mass-media, acreditate de Comisia Electorală Centrală/comisia electorală teritorială cu 3 zile înainte de data desfășurării alegerilor.

(3) Cu excepția membrilor comisiilor electorale, a observatorilor acreditați, a personalului angajat sau a consultanților juridici ai CFZRO, la nivel teritorial sau național, nicio altă persoană nu poate staționa în incinta în care are loc votarea mai mult decât timpul necesar votării.

Art. 51. –
(1) Fiecare fizioterapeut cu drept de vot va fi legitimat de comisia electorală la intrarea în sala de ședință a adunării generale și va semna în lista de prezență.

(2) Fizioterapeuții cu drept de vot, membri ai colegiului respectiv, care nu se regăsesc pe listele teritoriale de alegători, vor fi înscriși de către președintele comisiei sau de către secretarul acesteia în listele suplimentare de prezență, menționându-se toate datele de identificare din actul de identitate.

Art. 52. –
(1) Alegătorii votează separat pentru fiecare funcție, la nivel teritorial și național.

(2) Votarea se va face prin marcarea cu semnul „X” în patrulaterul conținând numele candidatului pentru care se dorește exprimarea votului.

(3) Orice altă inscripționare, cu excepția celor menționate în prezentul regulament electoral, anulează buletinul de vot.

CAPITOLUL VI
Constatarea și validarea rezultatelor alegerilor
Art. 53. –
(1) După terminarea votării, în prezența membrilor comisiei electorale, președintele comisiei electorale procedează la anularea, prin mențiunea „anulat” și prin semnătura președintelui comisiei și ștampila comisiei electorale, a buletinelor de vot rămase nefolosite sau anulate și numai după aceea procedează la deschiderea urnelor.

(2) Președinții comisiilor electorale sau membrii desemnați vor citi cu voce tare la deschiderea fiecărui buletin de vot numele și prenumele candidatului pentru care s-a exprimat votul și vor arăta buletinul de vot celorlalți membri ai comisiei, care vor număra și consemna în scris voturile pozitive și pe cele anulate.

Art. 54. –
(1) Sunt anulate buletinele de vot care:

a) nu poartă pe spatele buletinului de vot, în partea din dreapta jos, ștampila comisiei electorale a colegiului teritorial sau a Comisiei Electorale Centrale, după caz, și nici semnătura președintelui sau a secretarului comisiei electorale în cauză;

b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;

c) nu sunt tipărite lizibil;

d) sunt neutilizate (nu prezintă marcarea cu semnul „X” în patrulaterul care conține numele candidatului pentru care se dorește exprimarea votului);

e) poartă alte inscripționări decât marcarea cu semnul „X” în patrulaterul conținând numele candidatului pentru care se dorește exprimarea votului;

f) prezintă marcarea cu semnul „X” pe un număr mai mare de candidați decât numărul de locuri eligibile menționat pe buletin.

(2) Situațiile în care buletinele de vot se anulează se menționează ca notă pe formularul de buletin de vot. Mențiunea se face prin mențiunea „anulat” și prin semnătura președintelui comisiei și ștampila comisiei electorale pe buletinul de vot.

Art. 55. –
(1) După deschiderea urnelor și numărarea voturilor, președintele comisiei electorale încheie câte un proces-verbal, în două exemplare, pentru fiecare listă de candidatură de la nivel teritorial, respectiv național.

(2) Procesele-verbale întocmite de comisiile electorale teritoriale sau de Comisia Electorală Centrală, după caz, vor cuprinde:

a) numărul total al membrilor colegiului teritorial înscriși în listă/al reprezentanților în Adunarea generală națională;

b) numărul membrilor colegiului teritorial/reprezentanților naționali prezenți la votare;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor anulate;

e) numărul voturilor valabil exprimate obținute de către fiecare candidat, în condițiile îndeplinirii cvorumului;

f) numărul total al buletinelor de vot tipărite;

g) numărul buletinelor de vot rămase nefolosite;

h) numărul buletinelor de vot anulate;

i) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a acestora.

(3) Procesele-verbale se vor semna de președinte, de secretar și de ceilalți membri prezenți ai comisiei electorale și vor purta ștampila comisiei. Copii ale proceselor-verbale teritoriale vor fi transmise Comisiei Electorale Centrale, prin poștă sau servicii de curierat rapid cu confirmare de primire și prin e-mail.

Art. 56. –
(1) Dacă în urma verificării listelor de prezență a membrilor cu drept de vot se constată că alegerile la nivel teritorial sau la nivel național nu sunt valabile ca urmare a neîntrunirii condiției de participare conform cvorumului de ședință stabilit prin dispozițiile statutare, se va preciza acest lucru în procesul-verbal și se vor organiza noi alegeri în turul al II-lea.

(2) Alegerile în turul al II-lea se vor organiza în aceleași condiții, folosindu-se aceleași liste de alegători și candidați.

(3) Aceste noi alegeri se consideră valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot, asigurându-se interimatul până la stabilirea rezultatului alegerilor de către vechile organe de conducere.

(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menționată în procesul-verbal.

Art. 57. –
(1) În timpul desfășurării ședinței de alegeri, după afișarea rezultatelor, se pot face contestații cu privire la desfășurarea acestor operațiuni, în ziua alegerilor sau în maximum 24 de ore de la încheierea acestora.

(2) Contestațiile se formulează în scris și se prezintă președintelui comisiei electorale, iar comisia le soluționează în maximum 48 de ore.

(3) Comisia electorală teritorială va stabili contestațiile care se rezolvă la nivel teritorial și care se trimit Comisiei Electorale Centrale. Președintele comisiei electorale a colegiului teritorial va hotărî pe loc asupra contestațiilor a căror rezolvare nu suferă amânare și care pot fi rezolvate de comisia electorală teritorială.

Art. 58. –
După întocmirea proceselor-verbale menționate la art. 55 și primirea rezultatelor eventualelor contestații înaintate Comisiei Electorale Centrale, președintele împreună cu membrii comisiei electorale a colegiului teritorial încheie procesul-verbal de stabilire a rezultatelor finale.

Art. 59. –
(1) Verificarea existenței situațiilor de incompatibilitate prevăzute la art. 12 din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017, se va efectua de către comisiile electorale teritoriale, respectiv de Comisia Electorală Centrală, numai pentru acei candidați care au fost aleși în funcția pentru care au candidat.

(2) În termen de 10 zile de la data alegerii, fizioterapeutul aflat în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) va renunța la funcția incompatibilă cu mandatul pe care urmează să îl exercite sau la mandatul pentru care a fost ales.

(3) Comisia Electorală Centrală nu poate valida alegerea unui fizioterapeut aflat în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), în lipsa prezentării dovezii de încetare a situației de incompatibilitate.

(4) Acolo unde este cazul, Comisia Electorală Centrală va preciza în procesul-verbal de validare a alegerilor teritoriale/naționale numele fizioterapeuților aleși aflați într-o situație de incompatibilitate și termenul în care aceștia pot opta pentru încetarea situației de incompatibilitate.

(5) Nedeclararea situației de incompatibilitate în formularul de depunere a candidaturii reprezintă abatere disciplinară.

Art. 60. –
(1) După validarea alegerilor teritoriale/naționale se vor stabili clasamentele în vederea atribuirii mandatelor pentru funcțiile teritoriale, respectiv pentru funcțiile naționale.

(2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi pozitive obținute. La nivel teritorial se vor atribui mandatele până la ocuparea numărului de locuri stabilit prin aplicarea normelor de reprezentativitate prevăzute de lege raportat la numărul fizioterapeuților înscriși în evidența colegiului teritorial la data tipăririi listelor prevăzute la art. 18 lit. b).

(3) În caz de voturi egale obținute pentru ultimul loc eligibil, departajarea se va face prin aplicarea următorului criteriu: vechimea în muncă.

Art. 61. –
În cazul în care una dintre funcțiile de conducere de la nivelul colegiilor teritoriale, respectiv cea de membru al consiliului colegiului teritorial, de reprezentant în Adunarea generală națională sau de președinte al colegiului teritorial devine vacantă sau temporar vacantă pe parcursul mandatului, se va proceda la desfășurarea alegerilor pentru completarea acestor funcții.

Art. 62. –
(1) După validarea de către Comisia Electorală Centrală a candidaților aleși teritorial și atribuirea mandatelor de membri în consiliul colegiului teritorial, în termen de maximum 10 zile, președintele comisiei electorale teritoriale convoacă prima ședință a consiliului colegiului teritorial pentru alegerea președintelui colegiului teritorial.

(2) Prima ședință a consiliului teritorial al colegiului teritorial se desfășoară sub conducerea președintelui comisiei electorale teritoriale.

(3) Consiliul teritorial al colegiului teritorial alege prin vot secret președintele colegiului teritorial, în funcție de candidaturile depuse.

(4) După validarea alegerii președintelui colegiului teritorial de către Comisia Electorală Centrală, activitatea comisiei electorale teritoriale încetează de drept.

Art. 63. –
(1) După validarea de către Comisia Electorală Centrală a candidaților aleși național și atribuirea mandatelor de membri în Consiliul național, în termen de maximum 15 zile de la desfășurarea ședinței Adunării generale naționale de alegeri, președintele Comisiei Electorale Centrale convoacă prima ședință a Consiliului național, pentru alegerea președintelui CFZRO.

(2) Prima ședință a Consiliului național se desfășoară sub conducerea președintelui Comisiei Electorale Centrale.

(3) Consiliul național al colegiului național alege prin vot secret președintele colegiului național, în funcție de candidaturile depuse.

Art. 64. –
(1) Cei aleși își intră în atribuții imediat după încetarea mandatelor organelor de conducere anterioare.

(2) În cazul alegerilor pentru completarea funcțiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului, cei aleși își intră în atribuții imediat după validarea alegerilor.

Art. 65. –
(1) Atribuirea mandatelor teritoriale se va face de către comisia electorală teritorială, după validarea alegerilor teritoriale de către Comisia Electorală Centrală.

(2) Atribuirea mandatelor naționale se va face de către Comisia Electorală Centrală, după validarea alegerilor naționale.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul alegerilor pentru completarea funcțiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului.

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale
Art. 66. –
Membrilor comisiilor electorale teritoriale și ai Comisiei Electorale Centrale li se poate acorda o indemnizație stabilită, după caz, de consiliul teritorial al colegiului teritorial ori de Consiliul național al CFZRO în cazul Comisiei Electorale Centrale.

Art. 67. –
Termenele pe zile, prevăzute în prezentul regulament electoral, se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă și se împlinesc la sfârșitul zilei-limită. Zilele nelucrătoare se iau în calculul termenelor.

Art. 68. –
(1) Prevederile prezentului regulament electoral se aplică și în cazul organizării turului al II-lea al alegerilor teritoriale, pentru desfășurarea Adunării generale naționale de alegeri, precum și în cazul alegerilor pentru completarea funcțiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului, teritoriale sau naționale.

(2) Alegerile pentru completarea funcțiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului se fac pentru perioada rămasă din mandatul pentru care se face alegerea, în termen de cel mult 60 de zile de la data la care a intervenit vacanța funcției.

Art. 69. –
(1) Consiliul teritorial al colegiului teritorial, Consiliul național, respectiv Adunarea generală națională aprobă o perioadă de interimat pentru funcțiile din cadrul organelor de conducere la nivel teritorial și național, care nu poate fi mai mare de 90 de zile, în condițiile art. 87 din Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.056/2019, cu modificările și completările ulterioare. Interimatul nu se consideră mandat.

(2) Excepție de la alin. (1) face funcția de președinte al colegiului teritorial, unde interimatul va fi până la finalizarea alegerilor ori până la încetarea suspendării.

(3) În cazul încetării mandatului înainte de termen, perioada rămasă până la expirarea acestuia poate fi ocupată prin alegeri pentru completarea funcțiilor rămase vacante sau temporar vacante în timpul mandatului sau interimat.

Art. 70. –
Alegerile la nivel teritorial și la nivel național se desfășoară la date diferite pentru fiecare din funcțiile vacante ori rămase vacante/temporar vacante în cadrul organelor de conducere, conform calendarului electoral stabilit de către Consiliul național în urma programării adunărilor generale ale colegiilor teritoriale.

Art. 71. –
CFZRO va distribui prezentul regulament electoral în format electronic tuturor colegiilor teritoriale după votarea și adoptarea în Adunarea generală națională.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.