Monitorul Oficial: Documentele justificative privind dobândirea calităţii de asigurat și atribuirea numărului unic de identificare pentru refugiații din Ucraina

Monitorul Oficial a publicat, joi, Ordinul care prevede stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, precum şi stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit legii privind azilul în România.

Vă prezentăm textul Ordinului publicat în Monitorul Oficial:

Ordinul nr. 155/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.

Având în vedere:

– art. 1 alin. (1), (11), (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare;

– Referatul de aprobare al Direcţiei buget a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. BG 431 din 14.03.2022,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 6 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

” ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

” NORME METODOLOGICE pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina”

4. În anexă, titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

” CAPITOLUL IV Stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina”

5. În anexă, articolul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 131. – (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării accesului la pachetul de servicii medicale de bază, precum şi la medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi servicii medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate curative, furnizorii au obligaţia să solicite, să păstreze şi să depună la casele de asigurări de sănătate următoarele documente, în copie:

a) pentru cetăţenii ucraineni cu reşedinţa în Ucraina înainte de 24 februarie 2022: document de identitate şi document de călătorie*;

* Documentele de călătorie sunt cele prevăzute la art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

b) pentru apatrizii şi resortisanţii ţărilor terţe, altele decât Ucraina, care beneficiau de protecţie internaţională sau de o protecţie naţională echivalentă în Ucraina înainte de 24 februarie 2022: decizie de acordare sau de refuz al permisului de şedere în Ucraina şi documentul de călătorie;

c) pentru membrii de familie** ai persoanelor de la lit. a): certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de adopţie, declaraţie pe propria răspundere, după caz, şi documentul de călătorie;

** Membrii de familie sunt definiţi în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare.

d) pentru membrii de familie ai persoanelor de la lit. b): certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de adopţie, declaraţie pe propria răspundere, după caz, şi documentul de călătorie;

e) pentru apatrizii şi resortisanţii ţărilor terţe, altele decât Ucraina, care îşi aveau reşedinţa legală în Ucraina înainte de 24 februarie 2022: document de identitate şi document de călătorie;

f) pentru alţi cetăţeni străini şi apatrizi (persoane fără documente de identitate): document de călătorie;

g) pentru alţi cetăţeni străini şi apatrizi (persoane fără reşedinţă legală în Ucraina şi cu documente de identitate): document de identitate şi document de călătorie;

h) pentru beneficiarii Convenţiei ratificate prin Decretul nr. 165/1961 din statele succesoare ale URSS (Ucraina, Federaţia Rusă, Armenia), care au intrat în România anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care s-a deschis dreptul la servicii medicale anterior acestei date: document de identitate şi document de călătorie.

(2) Furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, inclusiv pentru programele naţionale de sănătate curative, sunt obligaţi să înregistreze în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate persoanele prevăzute la alin. (1).

(3) Evidenţa la nivelul caselor de asigurări de sănătate a persoanelor prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza numărului unic de identificare care se atribuie utilizând aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu asigurarea garanţiilor corespunzătoare drepturilor şi libertăţilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate.”

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.