Monitrul Oficial a publicat Hotărârea privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică

Monitorul oficial a publicat, luni, Hotărârea nr. 693/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică.

Potrivit Hotărârii, Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică își desfășoară activitatea în subordinea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Institutul are ca scop crearea și dezvoltarea infrastructurii naționale de genomică, respectiv creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniile genomică, proteomică, transcriptomică, metabolomică, bioinformatică, biotehnologice și alte științe omice, precum și în materializarea oportunităților și obiectivelor științifice de cercetare-dezvoltare și inovare rezultate.

Vă prezentăm textul integral al Hotărârii nr. 693/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică:

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 223 alin. (17) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – (1) Se înființează Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică, denumit în continuare institut, instituție publică cu personalitate juridică care își desfășoară activitatea în subordinea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

(2) Institutul are sediul în municipiul București, strada Dionisie Lupu nr. 37, sectorul 2. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

(3) Institutul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de către Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Art. 2 – (1) Institutul are ca scop crearea și dezvoltarea infrastructurii naționale de genomică, respectiv creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniile genomică, proteomică, transcriptomică, metabolomică, bioinformatică, biotehnologice și alte științe omice, precum și în materializarea oportunităților și obiectivelor științifice de cercetare-dezvoltare și inovare rezultate.

(2) Institutul asigură mecanismul instituțional necesar gestionării infrastructurii naționale de genomică.

Art. 3 – (1) În vederea realizării obiectului său de activitate și pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, institutul poate desfășura următoarele tipuri de activități:

 1. a) cercetări științifice fundamentale și aplicative, în domeniile specifice de activitate;
 2. b) cercetare științifică medicală în domeniul sănătății publice și activități de sănătate publică, pe baza unor protocoale de colaborare cu Ministerul Sănătății și/sau instituții de specialitate din subordinea acestuia;
 3. c) studii și cercetări pentru dezvoltarea, producerea și valorificarea de unicate, serii mici și alte produse pentru diagnostic, terapie personalizată și alte tratamente, reactivi pentru secvențiere, reactivi adiționali, sonde moleculare, vaccinuri genomice, alte produse biologice de interes medical și dispozitive medicale;
 4. d) creșterea și exploatarea, în condițiile legii, a animalelor de laborator destinate testărilor de medicamente și produse biologice administrabile omului, precum și cercetării științifice;
 5. e) participarea la elaborarea strategiei, asigurarea funcției de referință, prestarea de servicii de consultanță tehnică și metodologică acordate unităților de profil din țară, elaborarea de expertize, participarea la programe de sănătate naționale și internaționale, în domeniile specifice de activitate;
 6. f) proiectarea și implementarea infrastructurii naționale de genomică și asigurarea funcționării acesteia;
 7. g) asigurarea îmbunătățirii continue a capabilităților de cercetare-dezvoltare în domeniile specifice de activitate;
 8. h) activități educaționale, inclusiv activități de susținere și dezvoltare a domeniilor specifice de activitate, în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate.

(2) Institutul poate realiza, pentru îndeplinirea obiectului de activitate, și următoarele tipuri de activități, în condițiile legii:

 1. a) prestări de servicii specifice domeniului de activitate sau conexe;
 2. b) servicii medicale, servicii de laborator de specialitate și alte servicii specifice domeniului de activitate sau conexe, pentru populație și pentru terți;
 3. c) activități de comerț interior și de import-export aferente obiectului său de activitate;
 4. d) studii și alte servicii pe animale de laborator;
 5. e) servicii specifice farmaceutice de la dezvoltare la etape de fabricație;
 6. f) activități de monetizare a drepturilor de proprietate intelectuală prin testare și experimentare, cercetare academică și de dezvoltare de proprietate intelectuală; dezvoltare de produs comercializabil și adaptat nevoilor pieței, transfer tehnologic, asociere în participațiune și acorduri comune de dezvoltare;
 7. g) inițierea și încheierea unor convenții și contracte de cooperare științifică cu instituții și organizații naționale și internaționale în domeniul său de activitate;
 8. h) furnizarea de servicii științifice și tehnologice operatorilor economici sau oricăror beneficiari interesați;
 9. i) realizarea importurilor și achizițiilor de: aparatură, utilaje, echipamente, tehnologii sau licențe pentru retehnologizarea capacităților existente ori pentru realizarea de noi linii tehnologice, produse biologice de interes medical, reactivi, materiale consumabile, piese de schimb, tulpini de referință, linii celulare și animale de laborator.

(3) În cadrul obiectului său de activitate, institutul poate colabora și la realizarea unor activități de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice și de apărare națională, în condițiile legii.

(4) În cadrul obiectului său de activitate, institutul își poate diversifica activitățile în scopul creșterii resurselor financiare, cu aprobarea Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Art. 4 – (1) În exercitarea atribuțiilor sale, institutul colaborează cu ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului și cu alte persoane juridice de drept public.

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, institutul poate încheia protocoale de cooperare sau colaborare cu persoane juridice de drept public sau privat, din țară sau din străinătate.

Art. 5 – (1) Patrimoniul inițial al institutului se constituie din disponibilități bănești în sumă de 300.000 lei provenite din fondurile proprii ale Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

(2) Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pune la dispoziție infrastructura și spațiile necesare desfășurării activităților institutului de elaborare a infrastructurii naționale de genomică, pe bază de protocol de predarepreluare, încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Institutul poate administra, cu diligența unui bun proprietar, bunuri proprietate publică și privată a statului, precum și alte bunuri proprii dobândite în condițiile legii. Bunurile proprietate publică a statului, administrate de institut, precum și bunurile proprietate privată dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul institutului.

(4) În exercitarea drepturilor sale, institutul posedă și folosește bunurile aflate în patrimoniul său și, după caz, dispune de acestea în condițiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(5) Patrimoniul institutului poate fi majorat sau diminuat conform prevederilor legale.

Art. 6 – (1) Conducerea institutului este asigurată de consiliul de administrație și de către directorul general.

(2) Directorul general conduce activitatea curentă a institutului, având calitatea de ordonator terțiar de credite, și este ajutat de doi directori generali adjuncți, care pot suplini activitatea sa potrivit prevederilor regulamentului de organizare și funcționare al institutului.

(3) Numirea și eliberarea din funcție a directorului general, a celor doi directori generali adjuncți și a directorului științific se fac prin hotărâre a Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în conformitate cu prevederile regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Aert. 7-  (1) Consiliul de administrație este format din 9 membri, cetățeni români, numiți și revocați din funcție prin hotărâre a Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Consiliul de administrație este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, care îl poate suplini potrivit prevederilor regulamentului de organizare și funcționare al consiliului de administrație.

(3) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

 1. a) aprobă, la propunerea consiliului științific, strategia și programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf și de modernizare a celor existente, în concordanță cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;
 2. b) propune elaborarea și modificarea structurii organizatorice și funcționale a institutului;
 3. c) analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, care se depune la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București în vederea aprobării de către Senatul Universității;
 4. d) analizează și avizează situațiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și aprobă raportul de gestiune asupra activității desfășurate de institut în anul precedent;
 5. e) analizează realizarea criteriilor de performanță și raportarea anuală privind activitatea realizată de institut și aprobă măsuri pentru desfășurarea acesteia în condiții de echilibru al bugetului de venituri și cheltuieli;
 6. f) propune spre aprobare Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, potrivit prevederilor legale, investițiile care urmează a fi realizate de institut;
 7. g) propune spre aprobare Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum și înstrăinarea, concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului, în condițiile legii;
 8. h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
 9. i) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
 10. j) exercită orice alte atribuții stabilite de către Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București prin regulamentul de organizare și funcționare al acestuia.

(4) Din consiliul de administrație fac parte:

 1. a) directorul general al institutului, care este președintele consiliului de administrație;
 2. b) un reprezentant al Consiliului de administrație al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București;
 3. c) doi reprezentanți ai Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București;
 4. d) directorii generali adjuncți ai institutului;
 5. e) președintele consiliului științific, care este vicepreședintele consiliului de administrație;
 6. f) un reprezentant al Ministerului Educației;
 7. g) un reprezentant al Ministerului Sănătății.

(5) Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație se aprobă de către Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

(6) Ministerele ai căror reprezentanți fac parte în mod obligatoriu din consiliul de administrație au obligația de a transmite Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în termen de 30 de zile de la înființarea institutului și cu minimum 30 de zile înainte de expirarea mandatului consiliului de administrație, nominalizarea reprezentanților săi.

Art. 8 – (1) Orientarea și coordonarea metodologică a activității tehnico-științifice din cadrul institutului sunt asigurate de consiliul științific.

(2) Consiliul științific este format din minimum 5 membri, numiți și revocați din funcție de către consiliul de administrație al institutului, reprezentând compartimentele din cadrul institutului care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, și este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, care îl poate suplini potrivit prevederilor regulamentului de organizare și funcționare al consiliului științific.

(3) Din consiliul științific fac parte, de drept, directorul general și directorul științific ai institutului.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului științific se aprobă de către consiliul de administrație al institutului.

Art. 9 – (1) Finanțarea activității desfășurate de institut se realizează integral din venituri proprii, potrivit legii.

(2) Veniturile proprii ale institutului sunt realizate din:

 1. a) venituri obținute pe bază de contract de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București;
 2. b) comercializarea producției proprii ori din prestarea unor servicii;
 3. c) furnizarea și realizarea unor studii de cercetare-dezvoltare;
 4. d) taxe;
 5. e) sponsorizări;
 6. f) alte venituri, conform legii.

(3) Institutul poate obține finanțări suplimentare și din finanțări externe, din participarea la parteneriate sau asocieri naționale ori internaționale în domeniul științific ori de cercetare în domeniul de activitate și poate fi cofinanțator la proiecte sau programe europene sau internaționale, inclusiv pentru obținerea unor finanțări, ori la parteneriatele și asocierile încheiate.

(4) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetaredezvoltare, institutul poate încheia parteneriate, conform legii, la propunerea consiliului de administrație al institutului și cu aprobarea Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. În acest scop, institutul își poate angaja experiența științifică și tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, rețete sau alte forme de cunoaștere și experiență, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală.

(5) Concesionarea unor servicii sau activități se poate realiza în scopul stimulării transferului rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare sau al eficientizării activității economice a institutului, în condițiile prevederilor legale în vigoare. Închirierea sau înstrăinarea unor spații și bunuri disponibile se va realiza conform legii.

Art. 10 – (1) Institutul întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare, conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Veniturile și cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar.

(3) Bugetul de venituri și cheltuieli se avizează de către consiliul de administrație al institutului și se aprobă de către Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și rector, acesta din urmă având calitatea de ordonator secundar de credite.

(4) În cazul în care institutul realizează și activități comerciale și de producție, evidența contabilă a acestor activități se va realiza în mod distinct față de activitățile de cercetaredezvoltare, care nu au drept scop obținerea de profit, astfel încât să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activități a veniturilor și cheltuielilor aferente și să se elimine orice posibilitate de subvenționare încrucișată.

Art. 11 – (1) Salarizarea personalului se va face potrivit prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în limita creditelor bugetare aprobate.

(2) Institutul, în funcție de proiectele ori temele de cercetare și dezvoltare ce urmează a fi planificate, inclusiv cele cu parteneri internaționali, poate angaja consultanți pe bază de convenție civilă de prestări servicii, persoane fizice, inclusiv cetățeni străini, în specialitățile sau domeniile de interes ce decurg din proiectele respective.

Art. 12 – (1) Operațiunile de încasări și plăți în lei ale institutului se efectuează prin conturi deschise la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază este înregistrat fiscal, iar cele în valută prin conturi deschise la instituții de credit din România.

(2) Institutul poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă și a normativelor de disciplină financiarvalutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul poate efectua operațiuni de comerț exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operațiunile de încasări și plăți cu străinătatea se vor efectua conform legii.

Art. 13 – Institutul poate utiliza două autoturisme pentru activitatea curentă.

Art. 14 – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea Consiliului de administrație al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București aprobă regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică, numărul de posturi și statul de funcții ale institutului.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică, numărul de posturi și statul de funcții ale institutului se pot modifica, la propunerea consiliului de administrație al institutului, cu aprobarea Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.