Noua metodologie privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din spitale și DSP-uri. Ordinul, în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat, joi, Ordinul pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi.

Organizarea concursurilor 

Potrivit Ordinului, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul/examenul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fișei postului, la propunerea conducătorilor structurilor în care se află funcția vacantă sau temporar vacantă, după caz, conform statului de funcții.

În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant, conducătorul structurilor din cadrul unităților sanitare publice sau direcțiilor de sănătate publică propune conducătorului unității sanitare publice sau al direcției de sănătate publică organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant.

Propunerea, aprobată de conducătorul unității sanitare publice sau al direcției de sănătate publică, însoțită de fișa de post corespunzătoare funcției vacante sau temporar vacante, întocmită și aprobată în condițiile legii, este transmisă compartimentului resurse umane sau, după caz, compartimentului care asigură organizarea și desfășurarea concursului în vederea demarării acestuia și trebuie să cuprindă următoarele:

a) denumirea postului, funcția vacantă sau temporar vacantă, identificată prin nivel și grad/treaptă profesional(ă);
b) bibliografia și tematica;
c) propuneri privind componența comisiei de concurs, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
d) tipul probelor de concurs;
e) alte mențiuni referitoare la organizarea concursului sau la condițiile de participare.

Organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist

Concursul/Examenul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de medic, medic stomatolog,  farmacist, biolog, biochimist și chimist se organizează la nivelul unităților sanitare publice sau direcțiilor de sănătate publică care au în statul de funcții postul vacant sau temporar vacant.

Organizarea concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante se aprobă de către conducătorul unității, după obținerea avizului consultativ al organizațiilor profesionale — colegiul medicilor, colegiul medicilor stomatologi, respectiv colegiul farmaciștilor, al ordinului biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, după caz.

La concursul/examenul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de medic rezident, medic stomatolog rezident sau farmacist rezident pot participa numai medicii rezidenți, medicii stomatologi rezidenți sau farmaciștii rezidenți aflați în ultimul an de pregătire.

În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului prevăzut la art. 6 alin. (2), unitatea va face demersurile pentru asigurarea publicității concursului.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cercetarea științifică medicală se organizează cu avizul Academiei de Științe Medicale. Concursul/Examenul se desfășoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului din cercetaredezvoltare, cu completările ulterioare.

Unitatea organizatoare are obligația să întocmească și să publice anunțul privind concursul cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, la sediul acesteia și pe pagina proprie de internet, la secțiunea special creată în acest scop, după caz. Anunțul de concurs va fi transmis spre publicare simultan și pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății, pe adresa de e-mail destinată în acest scop.

Anunțul de concurs va cuprinde:
a) numărul, denumirea și nivelul posturilor scoase la concurs, structurile în cadrul cărora se află acestea, precum și perioada și durata timpului de lucru și dacă se încheie contract de muncă
pe durată determinată sau nedeterminată pentru fiecare post în parte;
b) documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs și datele de contact ale compartimentului resurse umane sau, după caz, ale compartimentului care asigură organizarea și desfășurarea concursului;
c) condițiile generale prevăzute la art. 3, condițiile specifice prevăzute în fișa de post, precum și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
d) bibliografia și tematica;
e) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv datalimită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs, data, probele de concurs, ora și locul de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale.

Anunțul se menține pe pagina de internet a unității organizatoare timp de cel puțin 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.

Anunțul se transmite spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (3).

Pentru posturile publicate cu fracțiune de normă sau temporar vacante nu pot candida medici rezidenți, medici stomatologi rezidenți sau farmaciști rezidenți aflați în ultimul an de pregătire.

Prin excepție, unitățile sanitare aflate în subordonarea sau coordonarea ministerelor ori instituțiilor cu rețea sanitară proprie pot introduce criterii specifice.

În situația în care, în urma concursului organizat în temeiul prezentei metodologii, nu s-au prezentat candidați sau aceștia au fost declarați respinși pentru unul sau mai multe posturi vacante sau temporar vacante, posturile se republică la concurs cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

Înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la unitatea care a publicat postul vacant sau temporar vacant pentru concurs.

În vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidatul va depune la unitatea care a publicat postul un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs
b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmaciști și, respectiv, adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european.

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constă în următoarele etape:

a) selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și
științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D).
b) proba scrisă;
c) proba clinică sau practică, în funcție de specificul postului publicat la concurs;

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Probele concursului se evaluează independent de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor, după caz.

În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv în termen de o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare și de a consemna în borderoul individual rezultatul selecției, precum și al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D).

Rezultatele selecției dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul unității organizatoare a concursului, precum și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut.

În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba clinică/practică, după caz.

În urma susținerii tuturor probelor vor fi declarați admiși candidații care au realizat un punctaj minim de 50 de puncte, în urma calculării mediei aritmetice.

Pentru stabilirea clasificării finale a candidaților pe fiecare post publicat, în cazul candidaților cu punctaje egale, după desfășurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menține candidații aflați în această situație vor fi departajați pe baza punctajului obținut la proba suplimentară de departajare (proba D).

Obținerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.

Încadrarea candidaților declarați admiși se face prin act administrativ al conducătorului unității care a organizat concursul. Actul administrativ se emite în termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor finale ale concursului, încadrarea urmând a se face în termen de maximum 15 zile de la afișarea rezultatelor finale ale concursului.

 Metodologia de desfășurare a concursurilor 

Probele concursului se evaluează independent de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, după caz.

Proba scrisă constă în 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise. Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, precum şi pentru funcţia de farmacist-şef din unităţile sanitare publice cu paturi un subiect va fi obligatoriu din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La proba clinică sau practică se pot obţine maximum 100 de puncte, conform unui barem stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei. Punctajul minim de promovare este de 50,00 de puncte, respectiv 70,00 de puncte pentru funcţiile de conducere.

În cazul în care comisia de concurs decide ca proba C să fie probă clinică, aceasta se va desfăşura într-o secţie de profil în care candidaţii nu au avut acces în ultimele 30 de zile.

Candidaţii vor fi izolaţi într-o cameră, sub supravegherea secretarului, timp în care comisia de concurs va alege câţiva pacienţi, de preferinţă dintre cei nou-internaţi, pe care îi examinează, cărora le fixează diagnosticul şi întocmesc pentru fiecare un buletin care cuprinde numele pacientului, numărul patului şi diagnosticul complet stabilit de comisie şi semnat de toţi membrii acesteia.

La alegerea pacienţilor se va avea în vedere ca diagnosticul să corespundă tematicii publicate.

Numele acestor pacienţi vor fi scrise pe câte un bileţel ce va fi introdus în urnă. Primul candidat în ordine alfabetică în faţa comisiei de concurs extrage biletul de examen ce va fi semnat de preşedintele comisiei şi de candidat.

După aceasta, candidatul însoţit de cel puţin doi membri ai comisiei de concurs este condus la patul pacientului indicat pe bilet, pentru examinare, care va dura 20 de minute.

În timpul examinării, candidaţii pot solicita comisiei de concurs rezultatele examenelor paraclinice efectuate pacientului, necesare pentru stabilirea diagnosticului.

După examinarea pacientului, candidatul este condus într-o încăpere izolată care asigură condiţii pentru a formula răspunsul. Candidatul va avea la dispoziţie 20 de minute pentru pregătirea expunerii şi va fi supravegheat permanent de secretarul comisiei de concurs.

După aceasta, candidatul face expunerea clinică a cazului, timp în care nu va fi întrerupt. Expunerea durează 20 de minute.

În cazul în care se susţine proba practică, aceasta se va desfăşura potrivit celor menţionate în tematică şi conform criteriilor stabilite de fiecare comisie în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.). Conţinutul probei practice pentru farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti va fi stabilit de comisie conform specificului specialităţii şi postului.

După extragerea subiectului, candidatul este condus într-o încăpere izolată care asigură condiţii pentru a formula răspunsul. Candidatul va avea la dispoziţie 20 de minute pentru pregătirea expunerii şi va fi supravegheat permanent de secretarul comisiei de concurs.  După expirarea timpului, candidatul face expunerea verbală a subiectului, timp în care nu va fi întrerupt. Expunerea durează 20 de minute.

 

 

 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.