Planul managerial al prof. dr. Anca Dana Buzoianu, aleasă rector al UMF Cluj-Napoca

”Îmi doresc să pun în slujba Universității, căreia îi datorez totul,  experiența în domeniul managementului academic acumulată ca decan al Facultății de Medicină și sper ca astfel să pot să întorc școlii care m-a format o parte din valoarea primită. Oportunitatea de a continua proiectele deosebite pe care le-am început împreună la un alt nivel și de a parcurge o nouă etapă a dezvoltării Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” în calitate de Rector, mă onorează și în același timp mă responsabilizează, iar activitatea mea și a echipei mele se va desfășura după aceleași valori în care credem cu toții: implicare, respect, profesionalism si performanță”. Este mesajul transmis de prof. dr. Anca Dana Buzoianu în planul de management propus pentru Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, din Cluj-Napoca.

Ea a identificat o serie de obiective strategice, grupate pe mai multe direcții.

Obiective pe plan didactic-educațional

 

 • Stimularea activității medicale și farmaceutice de vârf, factor de imagine și renume al universității;
 • Remodelare curiculară care trebuie să includă toate facultăţile. Abordarea trebuie să privească atât conţinutul, cât şi actul pedagogic în sine, astfel încât noţiunile de învăţământ centrat pe student şi prin rezolvare de problemes ă nu rămână simple formulări elegante lipsite de fond
 • Implementarea și consolidarea unui sistem curricular bazat pe competențele necesare absolvenților
 • Continuarea direcției de dezvoltare a laturii practice a pregătirii studenților la toate programele de studiu ale facultăților
 • Continuarea și consolidarea introducerii în cultura universității a metodelor educaționale moderne şi promovarea unor metode didactice care cresc implicarea activă a studenților în pregătirea profesională (Educație interprofesională și muncă în echipă, Învățarea prin rezolvare de probleme, Ghidurile de studiu, Portofoliul de activitate etc);
 • Standardizarea evaluării studenților în funcție de obiectivele educaționale ale facultăţilor şi adaptarea curriculumului pentru atingerea acestora
 • Universitatea trebuie să considere ca fiind prioritară orice acţiune în măsură să crească nivelul calitativ şi caracterul pragmatic al pregătirii rezidenţilor; rezidenţii trebuie priviţi pe de-o parte ca studenţi, iar pe de alta ca parteneri în funcţionarea serviciilor medicale Școala doctorală va trebui să-şi realizeze efectiv obiectivul său educațional, oferind cercetători profesioniști, în măsură să crească numărul și calitatea rezultatelor cercetării din universitate.În acelaşi timp, prin prisma prevederilor legale actuale, şcoala doctorală trebuie privită ca o pepinieră, atât pentru cercetare, cât şi în perspectiva carierei academice;
 • Crearea unei noi dimensiuni a învățământul postuniversitar prin dezvoltarea învăţământului la distanţă, astfel încât universitatea să fie în măsură să se adapteze cerințelor, la standarde înalte de calitate, oricând, oriunde şi cu costuri mici;
 • Promovarea realizărilor educaționale, ele reprezentând un brand al şcolii clujene de medicină și farmacie;
 • Creșterea ponderii pe care calitatea activității didactice trebuie să o aibă la promovare. Definirea unor standarde de evaluare prin care calitatea prestației didactice să devină în mod real unul dintre criteriile importante evaluate la promovarea cadrelor didactice;
 • Dezvoltarea și profesionalizarea Departamentului de dezvoltare curriculară la nivelul UMFIH și al facultăților, structură suport pentru dezvoltarea curriculară şi pentru profesionalizarea activității de educație medicală.
 • Includerea în procesul educaţional și a altor valenţe decât cele de învăţare şi cercetare, cum ar fi activităţile culturale, umanitare sau de voluntariat, care să contribuie la dezvoltarea compasiunii și a empatiei, trăsături esențiale pentru viitorii profesioniști din domeniul sănătății;
 • Accentuarea disciplinei academice în parteneriat cu studenții;
 • Asigurarea unui grad de satisfacție ridicat al studenților și cadrelor didactice astfel încât să fie realizat un bun echilibru între așteptările acestora și ceea ce oferă în plan managerial şi educaţional Universitatea.

 

Obiective în domeniul cercetării

 

 • Cercetare ştiințifică de înaltă calitate, interdisciplinară și strategică, astfel încât să ne menținem poziția de top în ceea ce privește cercetarea în rândul Universităților;
 • Consolidarea calității educației și a cercetării din universitate prin colaborarea și implicarea globală, națională și locală. Interconectarea excelenței în educație cu excelența în cercetare;
 • Aprobarea strategiei de cercetare a UMFIH, care să concentreze activitatea pe teme relevante, acolo unde există premisele unor rezultate semnificative, expertiză și facilități disponibile, astfel încât să fie optimizată utilizarea resurselor în scopul obținerii unor rezultate cu aplicabilitate practică medicală
 • Dezvoltarea nucleelor de cercetare performante din universitate şi stimularea competiţiei prin alocarea de resurse suplimentare celor performanţi.
 • Organizarea de centre de cercetare interdisciplinară la nivelul departamentelor, care să aibă propria strategie de cercetare coerentă, integrată în strategia Universității, cu scopul optimizarea utilizării resurselor materiale şi umane;
 • Continuarea dezvoltării echilibrate a infrastructurii de cercetare şi utilizarea acesteia în interesul larg al echipelor de cercetare din UMFIH. În acest scop, este de dorit convergenţa investiţiilor şi lăgirea accesului la exploatarea unor echipamente de vârf de către mai mulţi utilizatori din interiorul universităţii. Problema resurselor financiare trebuie privită cu flexibilitate și cu identificarea tuturor oportunităților de finanțare de la granturi și până la finanțările independente, așa cum se procedează la nivel european.
 • Stimularea participării la competițiile pentru proiecte ştiinţifice internaţionale şi a accesării fondurilor europene pentru cercetare, acordarea de sprijin instituțional concret în această direcție;
 • Sprijinirea studenților cu abilități de cercetător prin granturi de cercetare – dezvoltarea cercurilor ştiințifice studențeşti la nivelul departamentelor – care trebuie văzute ca pepiniere pentru viitorii doctoranzi şi cercetători post-doctoranzi ai facultății;
 • Dezvoltarea colaborării între facultăţile din universitate precum şi a cooperării interuniversitare în vederea accentuăriicaracterului de interdisciplinaritate a cercetării, condiţie esenţială pentru obţinerea unor rezultate valoroase care să contribuie la performanța ştiințifică a universității;
 • Dezvoltarea resurselor umane specializate în cercetare prin angajare de cercetători post-doc, asociați nucleelor de cercetare din universitate;
 • Încurajarea și sprijinirea organizării manifestărilor ştiințifice de anvergură;
 • Susținerea instituțională a cadrelor didactice pentru obținerea atestatului de abilitare şi a conducerii de doctorate, astfel încât să fie acoperite cât mai multe dintre specialități;
 • Aplicarea pentru proiecte instituționale care să permită finanțarea dezvoltărilor educaționale propuse;
 • Crearea la nivelul universității a unei facilități de suport a activității științifice, care să susțină activitatea de cercetare oferind servicii membrilor comunității academice de ex. prelucrarea statistică a datelor, consultanță privind redactarea articolelor științifice, consultanță în limba engleză medicală, scriere de proiecte etc.
 • Dezvoltarea cu ajutorul liderilor de cercetare, a unui corp de experți pentru asigurarea unui peer review al proiectelor care urmează a fi lansate, oferind prin aceasta proiectului o competitivitate sporită;
 • Susţinerea Bibliotecii Universitare “Valeriu Bologa” ca un centru de excelenţă şi promovarea acesteia ca un model naţional în domeniu;
 • Conversia Universităţii şi, prin aceasta, a Clujului academic într-un pol de atracţie şi excelenţă ştiinţifică prin organizarea de manifestări ştiinţifice cu participare internaţională care să câştige tradiţie europeană;
 • Strategie de dezvoltare a cooperării cu alte universități clujene în domeniul cercetării, unele dintre direcțiile abordabile fiind activitățile de tip consorțiu împreună cu USAMV, UTCN sau/şi Universitatea “Babeş-Bolyai ” din Cluj.

 

Obiective strategice privind resursa umană a universității

 

 • Atingerea unui grad de ocuparea posturilor în facultăți considerat optim(70%);
 • Elaborarea de măsuri pentru creşterea atractivității carierei didactice pentru tinerii absolvenți și valorizarea acesteia în contextul diferențelor de salarii între sectorul sanitar și cel de învățământ;
 • Rigurozitatea și corectitudinea ne asigură viitorul. Respectarea metodologiilor riguroase de selecţie a cadrelor didactice în spiritul corectitudinii şi încurajării calităţii, ceea ce va spori încrederea tinerilor care doresc să urmeze o cariera academicăîn UMFIH.
 • Promovarea cadrelor didactice care îndeplinesc standardele necesare, pentru asigurarea raportului optim între cadre de predare/asistenți conform normativelor legale. Promovările vor fi făcute transparent, cu respectarea strictă a îndeplinirii criteriilor universității și a reglementărilor legale în vigoare;
 • Crearea unor condiții de muncă cât mai bune posibil pentru cadrele didactice, studenții și personalul administrativ, cu trasee de carieră previzibile.
 • Continuarea implementării unei culturi a asigurării calității. Universitatea va încuraja şi va promova criteriile de performanţă prin metodologii clare de derulare a concursurilor şi de evaluare anuală a cadrelor didactice, astfel încât să fie stimulată atingerea standardelor de calitate în activitatea academică.
 • Identificarea studenților și a doctoranzilor valoroși, soluție pentru asigurarea unui corp academic performant. Acestor tineri trebuie să li se ofere perspectiva formării prin doctorat, cu tot ceea ce decurge de aici, adică atragerea spre cariera didactică sau de cercetare;
 • Universitatea trebuie să ofere proiecte de dezvoltare personală, prin care cadrelor didactice să li se ofere o imagine asupra perspectivelor academice şi profesionale. Performanța, la orice nivel ar fi realizată ea, de la asistent la profesor, trebuie recompensată;
 • Universitatea trebuie să se manifeste constant ca suport și să cultive valorizarea tinerilor, atât individual, cât în cadrul echipei din care aceştia fac parte;
 • Trebuie să recompensăm în continuare munca şi performanța printr-un salariu motivant; pentru aceasta universitatea trebuie să găsească formule de premiere pe lângă salarii sau/şi gradații de merit. Premiul acordat pe criterii transparente reprezintă o soluție de recompensare care motivează şi crează emulaţie;
 • Susţinerea materială a cadrelor didactice tinere (asistenţi, şefi de lucrări) prin dirijarea preferențială către eia activităţilor didactice în regim plata cu ora şi antrenarea lor în activităţile de servicii și cercetare remunerate;
 • Menţinerea seniorilor, a profesorilor asociaţi și emeriți, în cadrul Școlii doctorale, în învăţământul postuniversitar şi în echipele de cercetare, după vârsta de pensionare pentru valorizarea experienței acestora;
 • Susţinerea financiară a cadrelor didactice, cercetătorilor şi a doctoranzilor în vederea efectuării de stagii de perfecţionare în facultăţi din Europa şi în centre medicale şi laboratoare de referinţă;
 • Continuarea și susținerea financiară a activității de formare a formatorilor „Faculty Development” care vizează dezvoltarea abilităților pedagogice ale cadrelor didactice prin cursuri de educație medicală și pedagogie oferite de specialişti reputați în domeniu din străinătate sau din țară, în vederea familiarizării acestora cu dezvoltările educaționale moderne
 • Cultivarea sentimentului de mândrie pentru apartenența la comunitatea academică a universității noastre, mândria de a fi cadru didactic, student sau personal administrativ la UMF “Iuliu Hatieganu”;

 

Obiective pentru desfășurarea unui act medical de calitate care să aducă plusvaloare comunității

 

 • Universitatea va promova un parteneriat eficient cu spitalele clinice în care se desfășoară activitate didactică, astfel încât să poată fi atinse obiectivele educaționale ale curriculumului de pregătire pentru studenți și rezidenți. În această scop, cadrele didactice medici primari și specialiști care desfășoară activitate într-o disciplină clinică este necesar să beneficieze de integrare clinică din partea spitalului.
 • Colaborarea apropiată cu conducerea spitalelor în vederea armonizării dezvoltării disciplinelor cu dezvoltare a secțiilor clinice, astfel încât să nu existe discrepanțe între numărul de cadre didactice și capacitatea secției respective.
 • Încheierea unor acorduri cu conducerile spitalelor privind prioritizarea acordării integrării clinice pentru cadrele didactice pe posturile vacante existente la nivelul secțiilor clinice
 • Identificarea problemelor legate de activitatea cadrelor didactice, de activitatea de cercetare și educație din cadrul secțiilor clinice de către reprezentanții universității în Consiliile de administrație ale Spitalelor;
 • Reactualizarea protocoalelor de colaborare între UMFIH și Spitalele clinice astfel încât acestea să cuprindă toate aspectele legate de activitatea studenților, a cadrelor didactice titulare și asociate, a doctoranzilor, a rezidenților precum și situația clădirilor, amfiteatrelor, sălilor de lucrări practice, a echipamentelor medicale folosite în scop didactic și de cercetare.
 • Colaborarea strânsă cu ministerul sănătății pentru eficientizarea programului de rezidențiat. Realizarea unei analize aprofundate a desfășurării rezidențiatului (plecând de la admitere, trecând prin efectuarea stagiilor până la examenul de specialitate) pentru identificarea problemelor și găsirea soluțiilor adecvate.

 

Obiective strategice privind studenții

 

 • promovarea unor raporturi de dialog deschis şi constructiv cu organizațiile studențeşti din universitate;
 • creşterea standardelor de calitate în domeniul educațional prin participarea activă a studenților în evaluarea cadrelor didactice; utilizarea efectivă a rezultatelor evaluării pentru corectarea unor deficiențe legate de procesul educațional;
 • dezvoltarea activităţii de tutoriat/mentorat, care contribuie la modelarea personalităţii studentului, la crearea de modele cu caracter profesional şi moral·
 • căutarea de soluții concrete pentru stoparea abandonului şcolar din motive financiare
 • asigurare a celor mai bune condiții de cazare şi masă, precum și a facilităților pentru studenți (acces gratuit la bazele de date ale bibliotecii, posibil din cămine, internet de mare viteză, facilități sportive, aplicații informatice pentru comunicare etc.)
 • sprijin pentru activitățile organizate de studenți și pentru proiectele organizațiilor studențești, acestea făcând parte din identitatea universității: educațională, ştiințifică, culturală, socială sau umanitară;
 • întărirea relației de încredere reciprocă între educatori şi studenți, prin promovarea modelelor, cultivarea respectului reciproc, a dialogului şi a unui parteneriat real, a transparenței şi corectitudinii în orice situație care ar putea surveni;
 • dezvoltarea Departamentului Alumni și responsabilizarea acestuia cu obținerea de date privind inserția abolvenților pe piața muncii, legătura cu absolvenții din țară și străinătate, foundrising;

 

Obiective strategice în domeniul bazei materiale

 

 • Renovarea amfiteatrelor existente şi construcția a 2 amfiteatre noi pentru Facultatea de Medicină care a depășit în acest an 5000 de studenți.
 • Dezvoltarea de noi laboratoare didactice pentru învățământul preclinic, în special în cazul disciplinelor cu spații improprii desfășurării unui învățământ de calitate la toate cele trei facultăți;
 • Amenajarea și modernizarea spațiilor didactice la Facultatea de Farmacie;
 • Lărgirea bazei de învățământ clinic prin parteneriate de tip public-privat pentru a face față numărului mare de studenți și asigurarea unor condiții optime pentru stagii clinice de calitate, cu reducerea aglomerării în secțiile clinice.
 • Dotarea laboratoarelor și secțiilor clinice cu echipamente medicale, de diagnostic și chirurgie care să asigure practica medicală la standarde europene și să faciliteze obținerea excelenței în practica medicală.
 • Implicarea universităţii în tot ceea ce priveşte dezvoltările din sectorul de sănătate publică din orașul nostru. Universitatea trebuie să îşi exprime punctul de vedere în luarea deciziilor privind viitorul Spital Regional de Urgenţă şi în deciziile care ar conduce la modificări în organizarea spitalelor şi a ambulatoriilor clinice.
 • Învăţământul medical nu trebuie niciodată rupt de realitatea administrativă din sănătate;
 • Dezvoltarea sistemului informatic integrat de evidență și monitorizare a evoluției profesionale a studenților de la toate ciclurile de studiu;
 • Optimizarea comunicării între administrație-studenți-cadre didactice prin creșterea utilizării aplicației pentru telefoanele mobile, a comunicării online și pe rețelele de socializare. Modernizarea site-ului Universității, cu o interfață mai facilă și prietenoase.

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.