Program de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială pentru consumatorii de droguri

Monitorul Oficial a publicat Hotărârea Guvernului privind aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023—2026.

Vă prezentăm textul Hotărârii:

Se aprobă Programul de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023—2026, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) Fondurile necesare pentru finanțarea Programului prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, cu respectarea plafoanelor de cheltuieli prevăzute în strategiile fiscal-bugetare anuale, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, la titlul „Alte cheltuieli”, articolul 59.11 „Asociații și fundații”, în limita fondurilor bugetare aprobate Agenției Naționale Antidrog și în funcție de prioritățile stabilite de aceasta.

(2) Bugetul programului prevăzut la art. 1 este de 20.000 mii lei.

Art. 3. — (1) Finanțarea Programului se realizează în baza evaluării și selecției proiectelor elaborate de furnizorii de proiecte de prevenire a consumului de droguri, inclusiv alcool și tutun, și furnizorii autorizați de servicii de asistență medicală, psihologică și socială acordate consumatorilor de droguri, în nume propriu sau în parteneriat.

(2) Evaluarea și selecția proiectelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Agenția Națională Antidrog, în condițiile legii.

(3) Metodologia de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. — Monitorizarea implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului și controlul fondurilor alocate în cadrul acestuia se asigură de către Agenția Națională Antidrog, în condițiile legii.

Art. 5. — Procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice se realizează potrivit prevederilor art. 5—35 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. — Activitățile specifice din cadrul fiecărui subprogram al Programului, care nu au fost finanțate, vor fi reluate în anii următori și se vor derula în funcție de fondurile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne cu această destinație, potrivit prevederilor art. 21 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXĂ:

Scop: Limitarea impactului și a consecințelor negative ale fenomenului drogurilor asupra sănătății și siguranței publice.

I. Subprogramul Prevenirea consumului de droguri

Obiectiv general: Consolidarea sistemului național de prevenire ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor și intervențiilor de prevenire (contextuală, universală, selectivă și indicată) adresate populației generale, școlare și grupurilor vulnerabile, inclusiv persoanelor aflate în stare privativă de libertate, în baza evidențelor științifice.

Indicatori fizici: minimum 5 proiecte derulate în domeniul prevenirii consumului de droguri/perioadă de implementare a programului.

Indicatori de eficiență: minimum 10.000 de beneficiari direcți/perioadă de implementare a proiectului.

Grup-țintă: copii și tineri cu vârsta între 12—25 de ani care sunt expuși riscului de consum de droguri.

Arie de intervenție: prevenire selectivă și indicată în comunitate.

Tipuri de activități eligibile:

a) dezvoltarea de intervenții alternative la consumul de droguri;
b) dezvoltarea de abilități pentru întârzierea vârstei de debut în consumul de droguri și evitarea transformării consumului experimental/ocazional în consum regulat;
c) sprijinirea și îndrumarea grupului-țintă pentru participarea activă la viața economică, educațională și culturală a comunității, în vederea asumării responsabilităților individuale sau de grup;
d) promovarea dialogului social în vederea combaterii stigmatizării și intoleranței între grupul-țintă și comunitate.

Buget: 10.000 mii lei.

II. Subprogramul Asistența integrată acordată persoanelor care consumă droguri

Obiectiv general: Consolidarea serviciilor și intervențiilor de identificare, atragere și motivare a persoanelor care consumă droguri în vederea accesării sistemului național de asistență medicală, psihologică și socială.

Indicatori fizici: minimum 5 proiecte derulate în domeniul furnizării de servicii de asistență pentru persoanele care consumă droguri/perioadă de implementare a programului.

Indicatori de eficiență: minimum 300 de beneficiari direcți/perioadă de implementare a proiectului.

Grup-țintă: persoane care consumă droguri aparținând grupurilor vulnerabile (din care 10% femei).

Arie de intervenție: asistență integrată — reducerea riscurilor asociate consumului de droguri.

Tipuri de activități eligibile:
a) furnizarea de servicii de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare HIV, HVB, HVC, TBC către grupul-țintă;
b) facilitarea accesului grupului-țintă la serviciile integrate de asistență medicală, psihologică și socială, în funcție de particularitățile acestuia.

Buget: 10.000 mii lei.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.