Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat, vineri, decizia privind reglementarea activității comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, precum și adoptarea regulamentului de organizare și funcționare a acestora.

Comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor își desfășoară activitatea în mod permanent, furnizând lucrări de specialitate la solicitarea organelor de conducere ale Colegiului, comisiilor de lucru și structurilor tehnice care le deservesc.

Colegiul Medicilor din România are următoarele comisii și subcomisii de specialitate:

1. Comisia de alergologie și imunologie clinică;
2. Comisia de anatomie patologică;
3. Comisia de anestezie și terapie intensivă;
4. Comisia de bioetică;
5. Comisia de boli infecțioase;
6. Comisia de cardiologie;
7. Comisia de cardiologie pediatrică;
8. Comisia de chirurgie cardiovasculară;
9. Comisia de chirurgie generală;
10. Comisia de chirurgie orală și maxilo-facială;
11. Comisia de chirurgie pediatrică;
12. Comisia de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă;
13. Comisia de chirurgie toracică;
14. Comisia de chirurgie vasculară;
15. Comisia de dermatovenerologie;
16. Comisia de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
17. Comisia de endocrinologie;
18. Comisia de epidemiologie;
19. Comisia de expertiză medicală a capacității de muncă;
20. Comisia de farmacologie clinică;
21. Comisia de gastroenterologie;
22. Comisia de gastroenterologie pediatrică;
23. Comisia de genetică medicală;
24. Comisia de geriatrie și gerontologie;
25. Comisia de hematologie;
26. Comisia de igienă;
27. Comisia de medicină de familie;
28. Comisia de medicină fizică și de reabilitare;
29. Comisia de medicină internă;
29.1. Subcomisia de acupunctură, homeopatie și apifitoterapie;
30. Comisia de medicină de laborator;
31. Comisia de medicină legală;
32. Comisia de medicina muncii;
33. Comisia de medicină nucleară;
34. Comisia de medicină sportivă;
35. Comisia de medicină de urgență;
36. Comisia de microbiologie medicală;
37. Comisia de nefrologie;
38. Comisia de nefrologie pediatrică;
39. Comisia de neonatologie;
40. Comisia de neurochirurgie;
41. Comisia de neurologie;
42. Comisia de neurologie pediatrică;
43. Comisia de obstetrică-ginecologie;
44. Comisia de oftalmologie;
45. Comisia de oncologie medicală;
46. Comisia de oncologie și hematologie pediatrică;
47. Comisia de ortopedie pediatrică;
48. Comisia de ortopedie și traumatologie;
49. Comisia de otorinolaringologie;
50. Comisia de pediatrie;
51. Comisia de pneumologie;
52. Comisia de pneumologie pediatrică;
53. Comisia de psihiatrie;
54. Comisia de psihiatrie pediatrică;
55. Comisia de radiologie — imagistică medicală;
56. Comisia de radioterapie;
57. Comisia de reumatologie;
58. Comisia de sănătate publică;
59. Comisia de urologie.

CMR poate înființa și alte comisii de specialitate, în funcție de necesitățile curente.

Pot fi membri ai comisiilor de specialitate ale CMR specialiști în domeniul medical respectiv, având activitate profesională, de cercetare medicală, didactică sau academică recunoscută în sistemul de sănătate.

Dobândirea calității de membru al comisiilor de specialitate se realizează în urma aprobării prin decizie a Consiliului național al CMR, conform propunerii Biroului executiv al CMR, pe baza nominalizării transmise către CMR de către asociațiile profesionale reprezentative la nivel național.

Activitatea comisiilor de specialitate ale CMR este coordonată de președintele CMR, prin Departamentul de imagine, relații interne și externe, cu implicarea, ori de câte ori este necesar, a Departamentului de studii și strategii de dezvoltare și a Departamentului profesional-științific și de învățământ, și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile regulamentului de organizare și funcționare.

Coordonarea activității comisiilor include și actualizarea membrilor comisiilor de specialitate, în perioada ianuarie—iunie 2022 și, ulterior, ori de câte ori va fi necesar, pe baza modificărilor aduse prin deciziile Consiliului național al CMR.

REGULAMENT de organizare și funcționare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România (CMR) în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin.

Art. 2. — (1) Comisiile de specialitate ale CMR sunt înființate distinct pentru fiecare specialitate în parte, având ca punct de referință prevederile nomenclatorului cuprinzând specialitățile medicale, aprobat prin ordin al ministrului sănătății.
(2) Comisiile de specialitate pot avea în structura lor una sau mai multe subcomisii a căror activitate o coordonează.
(3) Structura funcțională a subcomisiilor este aceeași cu cea a comisiilor de specialitate.

Art. 3. — Componența nominală a comisiilor de specialitate ale CMR se aprobă prin decizie a Consiliului național al CMR, la propunerea Biroului executiv al CMR, pe baza nominalizării transmise către CMR de către asociațiile profesionale reprezentative la nivel național.

CAPITOLUL II Atribuțiile, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate

Art. 4. — Comisiile de specialitate îndeplinesc, în limitele prevederilor legale în vigoare — Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare — următoarele atribuții (cu titlu de exemplu, fără a se limita la acestea):

a) elaborează și/sau analizează și/sau evaluează ghiduri de practică medicală și/sau protocoale terapeutice, precum și orice alte norme de bune practică pentru specialitatea respectivă, care vor fi aduse la cunoștința specialiștilor în mod periodic;
b) elaborează și/sau analizează și/sau evaluează și/sau emit opinii profesionale în domeniul lor de specialitate, în ceea ce privește curriculumurile, tematicile, bibliografia aferente programelor de specializare prin rezidențiat, de pregătire pentru obținerea atestatelor de studii complementare, precum și pentru examenul de confirmare în specialitate, obținerea gradului profesional, obținerea de atestate, în vederea ocupării posturilor vacante de medic sau a funcției de șef de secție etc.;
c) propun sau analizează propunerile referitoare la numărul anual de locuri și/sau posturi necesar pentru concursul național de rezidențiat;
d) avizează solicitările și criteriile de schimbare a specialității în cadrul rezidențiatului, precum și pentru obținerea celei de-a doua specialități;
e) formulează opinii referitoare la realizarea obiectivelor de dezvoltare profesională ale medicilor prin intermediul programelor de educație medicală continuă, specializare, studii complementare, în scopul menținerii și îmbunătățirii standardelor de calitate ale actului profesional și al garantării accesului neîngrădit și echitabil la titlurile și gradele specifice profesiei, inclusiv prin furnizarea de analize de portofoliu de formare profesională, în vederea recunoașterii sau echivalării calificărilor efectuate în străinătate;
f) nominalizează medicii care urmează a fi înscriși în Corpul experților medicali al CMR, respectiv avizează cererile formulate de medicii propuși de organele de conducere de la nivel național sau teritorial ale CMR în acest sens;
g) comunică CMR reprezentanții în cadrul organizației European Union of Medical Specialists (UEMS) pentru fiecare specialitate/secțiune, în vederea confirmării acestora de către Biroul executiv al CMR, conform mecanismelor statutare UEMS care reglementează statutul de membru al CMR în cadrul acestei organizații internaționale;
h) la cererea reprezentanților CMR, efectuează analize sau formulează propuneri pentru îmbunătățirea legislației în domeniul sanitar, având drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare și asigurare a calității îngrijirilor medicale, cum ar fi: acreditarea unităților sanitare, dotarea minimă a cabinetelor medicale, standardizare sau certificate de calitate etc.;
i) formulează opinii de specialitate în legătură cu documentația trimisă de comisiile de lucru ale CMR referitoare la avizarea unor acte cu conținut profesional-științific din domeniul respectiv de specialitate;
j) răspund la orice alte solicitări adresate de reprezentanții/ structurile CMR referitoare la specialitatea respectivă, de exemplu:
(i) elaborarea listelor minimale ce conțin medicamentele specifice activității medicale, pe tipuri de spitale;
(ii) elaborarea pachetului de servicii medicale de bază, pe fiecare nivel al sistemului de asistență medicală;
(iii) aprobarea conținutului medical-științific al materialelor de informare și promovare care vizează specialitatea respectivă.

Art. 5. — (1) Comisiile de specialitate ale CMR sunt alcătuite astfel încât să fie asigurată reprezentativitatea la nivel național, după cum este necesar, pentru fiecare specialitate, fără restricții în
privința numărului de membri, cu următoarea structură care să le asigure funcționalitatea: președinte, vicepreședinte/vicepreședinți, secretar, membri.
(2) Funcția de președinte, pentru fiecare comisie de specialitate cu caracter permanent a CMR, va fi ocupată, în principiu, de președintele societății profesionale de specialitate reprezentative la nivel național sau, prin rotație sau alte mecanisme stabilite de comun acord cu CMR, de președinții a două sau mai multe societăți naționale, conform mecanismelor de colaborare stabilite de acestea.
(3) În situația în care sunt înființate mai multe societăți profesionale de aceeași specialitate, iar acestea nu pot stabili un mecanism de colaborare pentru alcătuirea comisiei de specialitate aferente, Biroul executiv al CMR va decide implicarea societății profesionale cu reprezentativitate mai mare la nivel național și numărul de membri mai mare.
(4) Președinții comisiilor de specialitate vor nominaliza membrii comisiilor respective, cu respectarea recomandărilor CMR privind reprezentativitatea fiecărei comisii la nivel național.
(5) Biroul executiv al CMR va supune aprobării plenului Consiliului național al CMR propunerea privind alcătuirea comisiilor de specialitate, formulată potrivit prevederilor prezentului articol, în vederea aprobării lor, conform dispozițiilor art. 3 din prezentul regulament.

Art. 6. — (1) Comisiile de specialitate își desfășoară activitatea conform unei proceduri de lucru stabilite de comun acord cu CMR, care va respecta următoarele principii minimale:
a) ședințe structurate în funcție de modalitatea de convocare (de către președintele CMR, Biroul executiv al CMR, președintele comisiei), care pot fi ordinare, extraordinare, curente, ad hoc/tematice etc. și care pot fi organizate cu prezența fizică a membrilor sau prin mijloace de comunicare la distanță/online sau în format hibrid (prezență fizică și online);
b) mecanism decizional stabilit în prealabil (consensual sau prin vot majoritar etc.), cu stabilirea numărului minim de membri pentru întrunirea cvorumului;
c) atribuții clar definite pentru președintele comisiei, respectiv:
(i) coordonează activitatea comisiei de specialitate (planificarea și monitorizarea obiectivelor comisiei, planificarea soluționării solicitărilor punctuale ale CMR, organizarea ședințelor comisiei etc.);
(ii) coordonează activitatea de comunicare cu CMR privind activitatea comisiei de specialitate, respectivcomunică cu președintele CMR, prin Departamentul de imagine, relații interne și externe, și, atunci când este necesar, cu alte departamente ale CMR (teme dezbătute, rezoluții adoptate, documente/opinii redactate conform solicitărilor primite, solicitarea de materiale documentare și date suplimentare în legătură cu aspectele de analizat, dacă este cazul etc.);
(iii) în situații justificate, președintele comisiei de specialitate poate delega temporar atribuțiile sale unui vicepreședinte al comisiei;
d) atribuții clar definite pentru secretarul comisiei, respectiv:
(i) asigură condițiile pentru buna desfășurare a ședințelor comisiei de specialitate, inclusiv prin convocarea membrilor comisiei de specialitate la solicitarea președintelui comisiei, președintelui CMR, respectiv a Biroului executiv al CMR, conform procedurilor stabilite la nivelul fiecărei comisii;
(ii) întocmește și gestionează documentele necesare desfășurării activității comisiei de specialitate și asigură arhivarea acestora în format fizic și/sau electronic;
e) obligații clar definite pentru membrii comisiei, respectiv:
(i) participarea la ședințele convocate;
(ii) participarea la îndeplinirea atribuțiilor și obiectivelor specifice fiecărei comisii;
(iii) argumentarea temeinică a propunerilor și recomandărilor prezentate.
(2) Membrii comisiilor de specialitate, indiferent de rolul lor în cadrul acestora (președinte, vicepreședinte, secretar sau membru), au următoarele obligații:
a) să păstreze confidențialitatea dezbaterilor, atunci când este cazul;
b) să respecte principiul evitării conflictului de interese, respectiv să înștiințeze președintele comisiei de specialitate și președintele CMR ori de câte ori un interes de orice natură impune obligația abținerii de la participarea la deliberare și de la mecanismul decizional stabilit, ori de câte ori o astfel de situație este prezentă.
(3) Opiniile exprimate în scris și orice alte documente elaborate de comisia de specialitate, semnate de către președintele comisiei de specialitate, sunt considerate ca fiind asumate de comisia de specialitate în ansamblu, conform mecanismelor decizionale adoptate, reprezentând un punct de vedere colectiv, reprezentativ și valid pentru specialitatea respectivă.

CAPITOLUL III Încetarea calității de membru

Art. 7. — (1) Calitatea de membru în comisiile de specialitate încetează în următoarele situații:
a) retragerea voluntară;
b) neîndeplinirea obligației de a participa la 5 ședințe consecutive ale comisiei de specialitate, din motive imputabile membrului în culpă;
c) deces.

(2) Retragerea voluntară se realizează numai pe baza unei cereri scrise, datate și semnate olograf sau cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare.

(3) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) lit. b) de mai sus se certifică de președintele comisiei de specialitate.

Art. 8. — (1) Neîndeplinirea atribuțiilor comisiilor de specialitate, prevăzute de art. 4 din prezentul regulament, atrage revocarea președintelui comisiei sau a întregii comisii, după caz.
(2) Propunerea de revocare este formulată de Biroul executiv al CMR, la solicitarea președintelui CMR, și se aprobă prin decizie de plenul Consiliului național al CMR.

CAPITOLUL IV Alte dispoziții

Art. 9. — (1) Activitatea membrilor comisiilor de specialitate se realizează cu titlu gratuit.
(2) În cazul în care este necesară deplasarea membrilor comisiilor de specialitate în vederea participării la ședințele convocate de președintele CMR, respectiv de Biroul executiv al CMR, cheltuielile aferente transportului și/sau cazării s

 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.